Skip to content

Evangélium

Az evangélium Jehova Tanúinak

Ha Jehova Tanúja vagy, akkor ismerős lesz az alábbi gondolat, melyben az Őrtorony Társulat meghatározza az evangélium tartalmát:

“Akik magukat őszinte embernek tartják, hasonlítsák össze azt, amit a kereszténység vallásos közösségei évszázadokon át a Királyság evangéliumaként prédikáltak azzal, amit Jehova Tanúi az első világháború vége, vagyis 1918 óta hirdettek. Ez nem egy és ugyanaz. Amit Jehova Tanúi hirdettek, az valóban ‘evangélium’ vagy ‘jó hír’ Isten mennyei királyságáról, amely az Ő fiának, Jézus Krisztusnak a trónraemelésével, a pogányok idejének végén, 1914-ben létrejött.” (Az Őrtorony, 1981/05/01. p. 17.)

Az evangélium tehát nem más, mint egy próféciamagyarázat során kapott évszám, amikor Jézus uralkodni kezdett. A kérdés csupán az, hogy ha valóban 1914-ben kezdte meg királyi uralmát, akkor hogy mondhatta a Mt 28:18-20-ban azt, hogy ‘neki adatott minden hatalom mennyen és földön’? És hogy lehet az, hogy — ahogyan azt a Társulat is elismeri — a történelem folyamán a keresztények mindig is mást hirdettek evangéliumként? Sőt még az emberiség legnagyobb misszionáriusa, Pál apostol is mást tekintett az evangélium lényegének. Ha őszinte embernek tartod magad, akkor a Társulat felhívásával összhangban vesd ezt össze azzal az evangéliummal, amit a Biblia hirdet:

“Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és — ugyancsak az Írások szerint — feltámadt a harmadik napon.” (1Kor 15:1-5)
“Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje… Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége.” (1Kor 1:17-18, 23-24)
“Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.” (Kol 1:19-23)

Az összehasonlításból talán világos számodra, hogy Jehova Tanúi evangéliuma nem csak a kereszténység évszázadokon keresztül hirdetett üzenetével nincs összhangban, de Pál apostoléval sem. Ha szemügyre vesszük az evangélium összes előfordulását, akkor a következőkre utal: jó hír (48), Jézus Krisztus (29), megváltás (20), Isten (7), a királyság (7), kegyelem (2), öröm (1), béke (1). [1]Mindezt összehasonlítva a Társulat evangéliumról alkotott elképzelésével, hatalmas különbségeket vehetünk észre.

Maga az evangélium ugyanis Jézus megmentő munkájáról szól — arról, hogy az ember bűnös, de ennek ellenére Isten megmentette őt a bűntől. Ez a megváltás pedig Isten áldozata által történt. Ha ezt elhiszed, Isten gyermeke leszel (Jn 1:12-13, Róm 8:15-16). Újjászületsz, azaz Isten családjának a tagjává válsz — az újjászületés nélkül azonban nem láthatod meg Isten országát (Jn 3:1-8). Többé nem feltételezésre és reménykedésre kell alapoznod az örök sorsodat, mert biztosan tudhatod: neked örök életed van (1Jn 5:12-13, vö. Jn 5:24). Ne engedd magad lelkileg meglopni egy hamis evangéliummal. A jó hír nem 1914-ről, sem a királyságról szól, hanem arról, hogy Jézus meghalt érted, mert Isten ennyire szeretett téged. Az igazi jó hír ez: “Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből” (Jn 10:28-29). Isten mentett meg téged, és ha ezt elhiszed, ő fog vigyázni is rád. Kell ettől jobb hír?

Ezt hirdetik Jehova Tanúi is? Az Őrtorony szerint nem. Pál apostol azonban olyan fontosnak tartotta, hogy tisztán megőrizze az evangéliumot, hogy még az átoktól sem riadt vissza a hamis tanítókkal szemben: “Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok; pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen! Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azonkívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!” (Gal 1:6-9, vö. 2Kor 11:4). Alaposan gondold végig, mit hiszel el, mint evangéliumot, mert az hatással lesz az örök életedre. Amit a Biblia ígér neked, az az Istennel való örök szeretetkapcsolat megélése. Ha viszont a Társulat más evangéliumát fogadod el és követet, Pál apostol átkát vonod magadra.

Kapcsolódó témák: Üdvbizonyosság és üdvbiztonság

[1] Kevin Quick: Érveljünk Jehova Tanúinak, p. 31.

Advertisements
2 Comments leave one →
  1. November 25, 2015 5:14 pm

    Kedves Jehova tanui!
    Az Igén nem vitatkozni, és nem is a magam igazát bizonyítva kell magam igazólni, hanem azt befogadni kell!!!!!!!
    ” És akik befogadák azt”

Trackbacks

  1. Az evangélium Jehova Tanúinak « Őrtorony-figyelő

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: