Skip to content

Mi történik velünk, amikor meghalunk?

February 21, 2014

Szeretné megtudni az igazságot? — Ez az Őrtorony Társulat egyik szórólapjának a címe, melyen néhány sajátos nézetüket igyekeznek bizonyítani a megszólított embereknek. Magabiztosan kijelentik: “A Biblia ezt tanítja: A halállal az ember megszűnik létezi. ‘A halottak semmit sem tudnak’ — jelenti ki a Prédikátor 9:5… a halottak semmit sem tudnak, éreznek vagy tapasztalnak.” Ezt az állításukat azonban érdemes nagyító alá venni. Többnyire a Préd 9:5-öt idézik álláspontjuk alátámasztására, de úgy, hogy kiragadják a szövegkörnyezetből (a teljes Prédikátor könyve), és nem veszik figyelembe, hogy az az ember e világi szemszögéből íródott (ezért ismétlődik benne oly sokszor “a nap alatt” kifejezés). De nézzük most meg, hogy más helyeken mit tanít a Biblia!

Az 5Móz 18:10-11-ben a Törvény tiltja a halottidézést. Nem lenne semmi értelme egy ilyen törvénynek, ha a halottak nem lennének tudatos állapotban. Elég lett volna akkor annyit mondani, hogy tilos ezzel foglalkozniuk, hiszen a halottak öntudatlanok. De nem ezt írja a Szentírás, és ennek oka van. Ezt alátámasztja az 1Sám 28:11-15 is, ahol a Biblia arról számol be, hogy megjelent Sámuel Saulnak — ám Sámuel ekkor már halott volt. Ismét fontos észrevenni a lényeget: a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy Sámuel jelent meg, nem pedig egy démon vagy gonosz szellem. A Mt 17:3-ban pedig megjelenik Mózes és Illés, akik évszázadokkal korábban éltek (lásd még: Mt 27:49).

Lukács evangéliumának 16. fejezete tartalmazza a gazdag ember és Lázár történetét. Akárhogyan is értelmezzük, egy dolog világos: a haláluk után öntudatuknál voltak, és beszélgettek. Vajon mi oka lett volna Jézusnak egy ilyen történetet elmondani, ha az alapjaival baj van, és a halottak megsemmisülnek, öntudatlan állapotba kerülnek?

Vagy mit kezdjünk Pál apostol szavaival, aki több alkalommal is különbséget tett a jelenlegi, testben élt életünk, és a halálunk után az Isten jelenlétében való élet között (pl. 2Kor 5:8, Fil 1:23-24, 2Tim 4:6)? Ugyanezt tette a Zsidókhoz írt levél szerzője is, amikor a Zsid 12:22-23-ban olyan embereket említ, akik a mennyben tudatuknál vannak, bár már meghaltak. Péter apostolnak is volt hasonló megjegyzése, amikor a 2Pt 1:13-15-ben arról beszél, hogy földi élete befejezése után hazaköltözik az Úrhoz.

Végül pedig érdemes még megemlíteni János apostol látomását, és a Jel 6:9-11 szavait, ahol látja a mártírhalált halt hívőket, amint Isten jelenlétében (a mennyben, az oltárnál) tudatuknál vannak.

Ezen bibliaversek fényében talán új értelmet nyernek Pál apostol szavai: “Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban” (Róm 8:38-39, MBT).

Advertisements
3 Comments leave one →
 1. February 22, 2014 3:47 pm

  Örülök, hogy frissült az Őrtorony-figyelő blog!
  Köszönöm, Infa!
  Ami engem legjobban zavar az Őrtorony Társulat stílusában,
  az a megalapozatlan mega-magabiztosság.
  A közel másfél évszázad alatt sok össze-vissza változtatott tévtanítás, és a hamis,-dátumos(!) próféciák kudarcaiból sem tanult alázatot az önmagát (!) szerényen “hű,és bölcs rabszolga-osztály”-nak kinevező Jehova Tanúi egyház Vezető Testülete.

  Minél többet tévednek, melléprófétálnak, annál magabiztosabbak lesznek.
  Sokkal józanabb megfogalmazás lenne a vitatható teológiai tézisekre azt állítani: “Ezt tanítjuk a Biblia-ismeretünk alapján”, szemben “A Biblia ezt tanítja” tekintélynövelő szlogennel. Mert a legszebb igazságok is lejáratott frázissá kopnak a hitelüket vesztett vallásipari vezérektől.

 2. psfanboy3 permalink
  June 27, 2014 4:45 pm

  Így van, semmit sem tanultak a hibályukból! Agymosott idióták, remélem a Szentlélek minnél több személynek felnyitja a szemét, akár ott, akár máshol. Az a legszörnyűbb, hogy az igaz Istent (1János 5:20) megtagadják, és Jézus Krisztust egy teremtménynek csúfolják, aki márpedig az Alfa és Omega (Jelenések 1:7-8), a Kőszikla (1Korintus 10:4), az Izrael Istene (Lukács 1:68). Az üdvözítő Istenünk is Jézus (Titusz 1:3) és az egész Ószövetség Istene is Jézus Krisztus (lévén Ő a Megváltó egyszemélyben), akiről az egész az Ószövetség szólt ‘lényegében’ (Ézsaiás az Úrat, az Izrael Istenét folymatosan a Megváltónknak nevezte, aki Jézus és nem az Atya)! Hiába jehováznak az egész Ószövetségben, ez pont azt erősíti, hogy a Fiú az Ószövetségi Isten!

  A Szentlélek Isten káromlása sem egy járható út, Jehova Tanúi! Térjetek meg Jézushoz, az igaz Istenhez (1János 5:20) a bálványistenetek, jehova helyett!

  Ami a legszörnyűbb, hogy ezt az eretnek hitet tejesztik az emberek lelkeit megfertőzve vele. A bigliájukat már másodszorra ‘revideálják’, valójában a hazugságaikat tovább tetézik. Ez a Sátán egyik fedőszervezete, a fentebb leírt egyértelmű okok miatt. A másik szekta amit gyülölök, az a Római Katolikus Egyház. Egy álszent szekta! De véleményem szerint az összes keresztény egyház valymi keveset ér, sokszor semmit! Kevés olyan gyülekezet van, ahova szívesen tartoznák, mert a többségük Illuminátus alapból fejlődött ki. Kövezzetek meg, mint ahogy Jézust is meg akarták sokszor, de ez az igazság, ugyanis az Atya megszólítás csak a Mennyei Atyát és a Fiú Istent illeti, aki az “örökkévaló Atya” (Ézsaiás 9:6). A bűnök megbocsájtása is eretnekség a papok részéről, azt egyedül csak Isten bocsájthatja meg! Az Illuminatiba meg nem megyek bele, mert a fejem veszik már így is, hát még úgy!

 3. psfanboy3 permalink
  June 27, 2014 4:59 pm

  Na persze, hogy tagadják azt, hogy az ember több, mint test! Ezt teszik az adventisták is és a belőlük kiszakadt szakadár Jehova Tanúi! Nem tetszik nekik az igazság!

  Isten már a teremtéskor leírja, hogy leleket alkotott az emberbe. Majd később Jézus egyértelműen szétválasztotta az ember 2 fő részét egymástól:
  1. test
  2. lélek
  „28Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.” Máté 10:28 (MBT)

  Az Ószövetségben is beszámolt az Úr arról, hogy az emberi testbe lelket alkotott!
  „6Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. 7A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.” (Prédikátor könyve 12:6-7) MBT

  „Az ÚR igéje szól Izráelről. Így szól az ÚR, aki az eget kifeszítette, a földnek alapot vetett, aki lelket adott az emberbe.” (Zakariás 12:1) MBT

  Pál apostol is leírta, hogy mi az igazság ez ügyben!
  1. (Filippi 1:21-24) MBT
  „21Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség! 22Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam: nem tudom. 23Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél; 24de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak.”

  2. (2Korintus 5:8) MBT
   „8De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz.”

  3. 1Thesszalónika 5:23
  „Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen; és tökéletesen őriztessék meg szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (1Thesszalónika 5:23) Kecskeméthy István fordításában

  Ez az Igét is fontosnak tartom közölni!
  „10Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is.  11Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke.” (1Korintus 2:10)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: