Skip to content

Jehova a Teremtő

March 23, 2012

Az Őrtorony Társulatnak kevés olyan könyve van, amelyet bátran mernék ajánlani egy nyitottan, ám mégis kritikusan gondolkodó nem Tanú olvasónak is. A 2002-ben megjelent Közeledj Jehovához! című kiadvány mégis ezek közé tartozik. Isten olyan tulajdonságait járja körbe, mint a hatalom, igazságosság, bölcsesség és szeretet. Sajnos ebben is vannak azonban olyan részletek, amelyek a Szentírás mérlegén nem állják meg a helyüket. A könyv egyik megjegyzése így szól:

“Ahogyan Jehova felhasználja teremtő hatalmát, az a szuverenitásáról tanít bennünket. Maga az a szó, hogy ‘Teremtő’, elkülöníti Jehovát minden mástól a világegyetemben, vagyis mindattól, ami ‘teremtett’. Még Jehova egyetlen-nemzett Fiát sem hívják sose Teremtőnek vagy Társteremtőnek a Bibliában, pedig ‘kézmívesként’ szolgált a teremtés alatt (Példabeszédek 8:30; Máté 19:4). Inkább ő ‘az egész teremtés elsőszülötte’ (Kolosszé 1:15). Jehova teremtői helyzete biztosítja neki azt a természetből fakadó jogot, hogy kizárólagosan ő gyakorolja a legfőbb hatalmat az egész világegyetem felett (Róma 1:20; Jelenések 4:11).” (pp. 55-56.)

Bár a könyv összességében biblikus képet fest Isten személyéről és tulajdonságairól, néhány hamis elképzelés azonban beszivárog ebbe a képbe. Szenteljünk némi figyelmet annak, hogy a két aláhúzott részletet megvizsgáljuk.

Bár a Szentírás többnyire valóban nem nevezi Jézust a Teremtőnek, arra azonban utal, hogy mindent ő teremtett. Íme néhány példa: “Minden őáltala jött létre, és tőle függetlenül semmi sem jött létre… a világ őáltala jött létre” (Jn 1:3, 10, ÚVF). “Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett” (Kol 1:15, MBT).  “Te vetettél, Uram [Jézus, vö. szövegkörnyezet], alapot a földnek kezdetben; és a te kezed alkotása az ég” (Zsid 1:10, MBT). E versek szerint minden Jézus által jött létre, és semmi sincs, amit ne ő teremtett volna. Ebből az következik, hogy ha ő maga teremtett lény, akkor önmagát kellett megteremtenie — ez pedig teológiailag és logikailag is lehetetlen. Egyszerűbb lenne azt a tényt elfogadni, hogy Jézus úgy jelenik meg a Bibliában, mint Teremtő. De itt még nincs vége a történetnek. Érdemes azt is megnézni, hogy a Szentlélek hogyan jelenik meg a teremtéssel kapcsolatban. Az 1Móz 1:2 szerint aktív része volt a teremtésben. De nem csak Isten “tevékeny erejeként” (ÚVF), hanem Teremtő Istenként, hiszen a Biblia így ír róla: “Engem Isten Lelke alkotott, a Mindenható lehelete éltet” (Jób 33:4, MBT). “Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét” (Zsolt 104:30, MBT).

A Biblia tehát valóban úgy tekint Jézusra és a Szentlélekre egyaránt, mint akik teremtő hatalommal rendelkeznek. Az Ézs 44:24 szerint mindent Jahve alkotott egyedül, mégis az Atya, a Fiú és a Szentlélek részese a teremtés munkájának. Egyéni felelősség, hogy ezt hogyan hozzuk egymással szinkronba. Ezen kívül pedig a kizárólagos hatalom, vagy mindenhatóság kérdése is másként jelenik meg a Szentírásban, mint a Társulat kiadványaiban.

Arról, hogy milyen szerepe van Jézus természetében a mindenhatóságnak, ill. hogyan gyakorolja ő kizárólagosan a hatalmat, így ír a Biblia: “Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” (Mt 28:18, MBT). A Jel 1:8 pedig ezt írja: “Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható” (MBT). Ez a vers Jézusról beszél, hiszen ő az “eljövendő”, nem pedig az Atya.

Ha a Közeledj Jehovához! című könyv elvét szeretnénk megérteni, valóban meg kell ismernünk Istent. Nem elégedhetünk meg féligazságokkal vagy részleges közlésekkel róla. A bibliai képet kell elsajátítanunk. Nem elég ismeretet befogadni Istenről, hanem őt magát kell megismernünk a vele való bensőséges kapcsolatunkban (vö. Jn 17:3). Ez pedig csak akkor lehetséges, ha kutatjuk az Írást, és benne rácsodálkozunk Isten fenséges voltára.

Advertisements
13 Comments leave one →
 1. Sefatias permalink
  March 24, 2012 6:42 pm

  Szerintem is ez a könyv az egyik legjobb amit Jehova Tanúi adtak ki. DeAhhoz hogy a hozzáírt kommentárt elfogadjuk amit irtál, akkor ahhoz el kell fogadnunk a háromságot. Tudom, hogy te hiszel benne, de én nem tudom elfogadni. És Jehova Tanúi sem. ezért a könyvből idézett részt olyan szemmel olvasom , mint aki nem hisz abban, hogy Jehova ,Jézus, és a szent szellem egy személyt, egy istent alkotnának. Az hogy Jézus részt vett a teremtésben, az egyértelmű. te magad is idézted azokat a verseket amelyekben ez áll. De olyan szavak szerepelnek ezekben a mondatokban, hogy “által” “reá nézve”. Ezek a szavak, és más versek arra utalnak, hogy bár jézus részt vett a teremtésben, nem ő volt a teremtő. mondok erre egy példát. Salamon a templomépítés befejezésekor a következőt mondta: “..én pedig házat építettem neked…” Igazán kiváncsi lennék arra, hogy Salamon hány követ mozdított meg az építkezés során. De tegyük fel hogy azért csinált ott valamit. De azon emberek számához, és tevékenységéhez képest, akik részt vettek az építkezésen, Salamon munkája elenyésző volt. Az épitkezés mégis az ő nevéhez fűződik Ő számit az épitőnek, Úgy is hívják, hogy Salamon temploma. Ám Azt hiszem szegény még mindig hordaná a köveket, meg a fákat, ha egyedül csinálta volna. Tehát az hogy ezt a templomot salamon épitette, de sok más szakember által, az nem jelenti azt, hogy szakemberek ugyanazt a szerepet játszották az épitkezésen mint salamon. Ugyanez vonatkozik Jehova, és Jézus szerepére a teremtésben. Az hogy Jehova teremtett Jézus által, ez azt jelenti, hogy jézus a teremtéskor Jehovának alárendelt szerepet játszott

 2. infaustus permalink
  March 24, 2012 6:55 pm

  Ebben a kérdésben egy dolog még mindig nyitva marad, Sefa. Nincs igazolás arra, hogy Jézust Jehova teremtette volna. Logikailag problémát vet fel az Őrtorony elképzelésével szemben az, hogy MINDEN Jézus által jött létre. Nem minden MÁS, hanem MINDEN. Ezt hogyan magyarázod?

  • Sefatias permalink
   March 24, 2012 7:10 pm

   nem magyarázom sehogy. A Mindenható teremtő létrehozott egy teremtményt, Jézust, és utána mindent együtt alkottak tovább. mindent

 3. infaustus permalink
  March 24, 2012 7:21 pm

  Ezt te mondod. A Biblia viszont nem támasztja alá. De ne vitázzunk ezen, nem a háromság-tan a leglényegesebb egyelőre, ezt már beláttuk.

 4. Sefatias permalink
  March 24, 2012 7:22 pm

  igazad van! 🙂

 5. March 24, 2012 8:19 pm

  Nagyszerű gondolatok, és tisztán láthatjuk, hogy hogyan kerül e tésztába (az említett könyv) egy csipetnyi kovász, azaz féligazság.

  “Te meginnál egy pohár vizet amiben “csak” egy csepp méreg van?”

 6. Sefatias permalink
  March 24, 2012 8:39 pm

  nem méreg az

 7. March 24, 2012 9:04 pm

  Szerintem biztosak lehetünk abban,hogy Jahveh nem teremtett istent:
  >>” Ezt mondja az ÚR, Izrael királya és megváltója, a Seregek URa: én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én? Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam; és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek, és ne féljetek! Hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim! Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla!”<>” Mert egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk, és az uralom az õ Vállán lészen, és Hívják nevét: Csodálatosnak, Tanácsosnak, ERŐS ISTENnek, ÖRÖKKÉVALÓSÁG ATYJÁNAK, békesség fejedelmének! “<< (Ézsaiás 9:6,-saját kiemeléssel)

 8. March 24, 2012 9:06 pm

  Az első, idézett Igeszakasz: Ézsaiás 44:6-8

 9. March 24, 2012 9:19 pm

  Ez a blogpost is jól megvilágítja a Szentháromsággal kapcsolatos igazságot: http://misszionarius.blogter.hu/494759/egy_isten_van_vagy_tobb_mit_mond_a_biblia

  • Sefatias permalink
   March 25, 2012 7:15 am

   fura…gonoszoknak hivja az író azokat, akik az istent jahvénak nevezik…vagy csak én nem értem a mondatot?

   • Sefatias permalink
    March 25, 2012 7:19 am

    és beszél luciferről, akit a biblia nem említ meg. bibliaismerete nem sok lehet. szerintem csak úgy szedte össze a cikket más cikkekből

 10. Sefatias permalink
  April 1, 2012 11:38 am

  Találtam egy idevonatkozó bibliai részt. Cselekedetek 17:22-31
  Pál beszéde az athéni görögökhöz. A 24. versben beszél ‘az Istenről, aki alkotta a világot, és mindent ami abban van’. A 26.-ban arról beszél ez ‘az isten alkotta az emberek minden nemzetét’ Így tehát a 29-es vers szerint bizonyos értelemben az ő leszármazottai vagyunk. Majd azt mondja Pál a 30,31-es vers szerint, hogy ez a MINDENT alkotó, megteremtő Isten ‘kitűzött egy napot, amelyen megítélni szándékozik a lakott földet igazságosságban, egy férfi által, akit kinevezett’ miután feltámasztotta őt a halottak közül. Vajon ki az az isten aki mindent alkotott? és ki az a férfi akit megbízott az ítélettel, miután feltámasztotta őt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: