Skip to content

Egyéni BT: Jézus láthatatlan jelenléte

March 15, 2012

Amit Jehova Tanúi hisznek: Jézus nem fog a mennyből látható módon visszatérni a földre, mert már 1914 óta láthatatlanul jelen van, és uralkodik.

Hogyan jutottak erre a véleményre? Eredetileg egy látható eseményt várták 1914-re, de ez a várakozásuk meghiúsult. Ezt követően valaki felhívta a Társulat figyelmét arra, hogy a gr. parouszia kifejezést az Emphatic Diaglott című krisztadelfiánus fordítás nem eljövetelként, hanem jelenlétként fordítja. Ennek hatására — kitartva a dátum mellett — kiigazítást tettek: a dátum helyes volt, csak nem a megfelelő eseményt várták. Azóta a meghiúsult prófécia óta ragaszkodik az Őrtorony Társulat ahhoz, hogy Jézus nem tér vissza, hanem láthatatlanul jelen van 1914 óta.

Mit mond az Újszövetség Jézus láthatatlan jelenlétéről?
“Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18:20, ÚVF).
“És íme, én veletek vagyok minden napon a világrendszer befejezéséig” (Mt 28:20, ÚVF).
Kérdés: Hogyan kezdődhetett Jézus láthatatlan jelenléte 1914-ben, ha ő a feltámadása óta jelen van?

Hogyan használja az Újszövetség a parouszia kifejezést más esetekben?
“Örvendezek pedig Sztefanász, Fortunátusz és Akhaikusz jelenlétének, mivel pótolták azt, hogy ti nem vagytok itt” (1Kor 16:17, ÚVF).
“Mindamellett az Isten, aki megvigasztalja a lealacsonyítottakat, megvigasztalt bennünket Titusz jelenléte által” (2Kor 7:6, ÚVF).
“Ennélfogva, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nemcsak a jelenlétemben, hanem most még sokkal készségesebben a távollétemben, folyton munkáljátok megmentéseteket, félelemmel és remegéssel” (Fil 2:12, ÚVF).
“A törvénytelennek jelenléte pedig Sátán munkálkodása szerint van, minden hatalmas cselekedettel és hazug jelekkel meg előjelekkel” (2Thessz 2:9, ÚVF).
Kérdés: Hogyan beszélhetünk Jézus láthatatlan jelenlétéről, ha ugyanaz a kifejezés minden más esetben látható jelenlétre vagy eljövetelre utal?

Mit mond az Újszövetség Jézus látható visszatéréséről?
Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van” (Zak 14:4, MBT).
“Ha tehát azt mondják nektek: Íme, a pusztában van, ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban, ne higgyétek! Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is” (Mt 24:26-27, MBT).
“És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel” (Mt 24:30, MBT, vö. Mk 13:26, Lk 17:24, 21:27).
“Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: ‘Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe‘” (ApCsel 1:9-11, MBT).
“…amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt” (1Thessz 3:13, MBT).
“Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége” (Jel 1:7, MBT, vö. Zak 12:10).
Kérdés: Miért ragaszkodik az Őrtorony Társulat a láthatatlan jelenléthez, ha az Újszövetség Jézus látható visszatéréséről beszél?

Miért ragaszkodnak ehhez a tanhoz? Azért, mert ha 1914-ben nem kezdődött meg Jézus láthatatlan jelenléte, akkor nem nevezte ki az Őrtorony Társulatot és annak Vezető Testületét hű és bölcs rabszolgájává. Ez esetben pedig egy ugyanolyan vallással van dolgunk, mint pl. a mormonok, az adventisták vagy a krisztadelfiánusok — akik azt állítják magukról, hogy ők az egyetlen igaz gondolatközlési csatorna. Valójában azonban Isten nem tekinti így őket.

Ajánlott irodalom
Carl Olof Johnsson: A ‘pogányok ideje’ — Vajon véget ért? (Magánkiadás, Budapest, 2000.)
Kovács Zsolt: 1914 — Beteljesedett prófécia? (Evangéliumi, Budapest, 1997.)

Advertisements
14 Comments leave one →
 1. Sefatias permalink
  March 15, 2012 3:50 pm

  Az 1914-es dátumhoz való érthetetlen, görcsös ragaszkodása a társulatnak, az egyik oka a sok problémának jehova tanúi között. Ráadásul amig az ember ezt nem látja át, esély sincs továbbjutni. Egyébként nincs szükség erre a két könyvre ahhoz, hogy megértsd 1914-nek semmi köze a valósághoz. Elég csupán jó alaposan áttanulmányozni, és átgondolni a “jöjjön el a te királyságod” című könyv függelékét a 186. oldalon, illetve az Őrtorony 2011 októberi, és novemberi számában található “mikor pusztult el az ókori Jeruzsálem” címü cikksorozatot. Ezek a cikkek minden tanú számára hozzáférhetők, és nem tiltottak, ám mégis benne van, hogy az i.e.607-es dátumra semmi bizonyíték nincs.
  Mindattól függetlenül mindkét könyv nagyon jó, csak éppen indexre van téve Jehova Tanúi számára

 2. March 15, 2012 5:47 pm

  @Sefatias:

  A Te,és más nyitott gondolkodású emberek a példák arra,hogy bár a könyveket lehet indexelni, -és sok Jehova Tanúja azért nem meri megvásárolni keresztény könyvesboltban,mert félnek attól,hogy figyelik Őket,-és mi lesz ha a Szanheddrin előtt kell megbánni “vétküket” a királyságterem valamelyik kistermében,-de ma, az Internet Korszakában egy viszonylag lojális hírnök is beírhatja a web-keresőbe: “Jehova Tanúi”, “Őrtorony Társulat”, és máris olvashatja a brooklyni Vezérkar által eltitkolt infókat.

  Néhány ember, kevés pénzzel sok embert tud megszólítani a NET segítségével. Pár éve még elképzelhetetlen volt ilyesmi. Nagyon fontos kulcsmondatok a Postból: >>” Miért ragaszkodnak ehhez a tanhoz? Azért, mert ha 1914-ben nem kezdődött meg Jézus láthatatlan jelenléte, akkor nem nevezte ki az Őrtorony Társulatot és annak Vezető Testületét hű és bölcs rabszolgájává.”<>” Ha csakugyan nincs feltámadásuk a halottaknak, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor bizony hiábavaló a prédikálásunk, és hiábavaló a hitünk. Sőt, az Isten hamis tanúinak is találtatunk, mert az Isten ellen tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit nem is támasztott fel,
  ha valóban nem támadnak fel a halottak “<< (1.Korinthus 15: 13-15, "Új Világ fordítás")

  Ha nem igaz az 1914-ről szóló tanítás,akkor 1919-ben nem nevezett ki senkit "Hű és Bölcs Rabszolgának"! 'Anno azért foglalkoztam az 1914-es tanítással, mert ez az Őrtorony-teológia alapja. Ha ez hamis, akkor az egész tanrendszer az.

  • Sefatias permalink
   March 15, 2012 6:05 pm

   és a felkentek sem támadtak még fel. ez sem mellékes

 3. Hozzászóló permalink
  March 16, 2012 12:33 am

  Jézus úgy jön vissza, hogy meglátszik napkelettől napnyugatig, és meglátja őt minden szem, satöbbi. Ezzel nincs mit tenni: vagy elfogadjátok, vagy elvetitek. De az ellentétévé “magyarázni” nem érdemes és nem is tisztességes.

  A felhők nem a láthatatlanságra utalnak, hanem arra, hogy Jézus a mennyből jön el, ahogy a mennybe ment föl. Akkor felhők fogták el őt a szem elől, visszajövetelekor meg a felhők mögül válik láthatóvá minden szem előtt. Ezt maga Jézus mondta, meg az angyal az égre meredő tanítványoknak. No ez az, ami valóban kapcsolódik a mondott igehelyhez, és nem az, amit névtelen, beömlesztett forrásod megpróbál értelmezés gyanánt elsózni.

  Elcsépelt ellenvetés az, hogy miként láthatná őt minden szem Afrikában és Ausztráliában. Mert ha az van írva róla, hogy visszajövetele kelettől nyugatig ellátszik, mint a villámcsapás, akkor mégiscsak arra kell megoldásokat találni, hogy ez miként lehetséges, és nem kapóra jött ürügyeket arra, hogy íme, nem lehetséges. És amióta van tévé meg internet, íme, ez sem lehetetlen.

  “A földi eseményekből felismerhető lesz, hogy ő láthatatlanul jelen van.” – Ő láthatatlanul mindenkor a hívőkkel van a világ végezetéig. Mennybemenetele előtt éppen ezt ígérte, tehát nem hoz semmit a konyhátokra, ha 1914-be helyezitek a láthatatlan visszajövetelét.

  “A János 9:41 szavai sem a betű szerinti szemekkel való látásra vonatkoznak” – No de itt nem is Jézus meglátásáról van szó, és nem is olyan szavakkal, mint amott: meglátja őt minden szem, mint a villám ellátszik stb.

  “Krisztus visszatérése után néhányan kinyilvánítják hitüket; felismerik jelenlétének jelét. Mások figyelmen kívül hagyják a tényeket; amikor azonban Krisztus mint Isten ítélet-végrehajtója a gonoszok ellen fordul, hatalmának megnyilvánulásából még ők is felismerik majd, hogy a pusztulás nem emberektől, hanem az égből származik.” – Ez kínkeserves magyarázkodás: a szöveg nem szól arról, hogy a pusztulás mennyei eredetét ismerik fel az utóbbiak, hanem hogy mindenki meglátja Jézust, még azok is, akik átszegezték. Névtelen forrásod kénytelen a szöveget kicserélni, mert kényelmetlennek érzi, ami írva van.

  “Kik azok, akik átszúrták? Jézus kivégzésénél szó szerint a római katonák voltak. Ők azonban már rég halottak.” – De tudjuk, hogy azok is Jézus átszegzői közé számítottak, akik egyetértettek az ő kivégzésével (Apcs 2,36).

  “Elmondható-e igazából valakiről, hogy eljött vagy jelen van, ha nem látható?” – De senki nem mondta, hogy aki nem látható, az nincs jelen. Ez mondvacsinált ellenvetés, afféle kibúvó a konkrét vizsgált igehely súlya alól. Mert ott arról van szó, hogy Jézus éppen láthatóan lesz jelen.”

  • Hozzászóló permalink
   March 16, 2012 12:34 am

   (Ez idézet egy fórumos vitából egy őrtornyos érvelésre.)

 4. Hozzászóló permalink
  March 16, 2012 12:36 am

  http://zsotza.blogspot.com/2009/09/1914-krisztus-lathatatlan-jelenletenek.html

  Apológia:
  “Jézus visszatérése nem kiszámítható (Lk 17:20, Mt 24:44, Csel 1:7). Az i. e. 607-es dátumot a történettudomány cáfolja (i. e. 587). Jézus első “jelenléte” látható volt, a második is az lesz (Jel 1:7, Mt 24:15,27,30, Csel 1:9-10 stb.). A katasztrófák a vég előjelei, nem egy elnyúló vég utójelei (Mt 24:3,14), türelemre is csak az Úr visszatéréséig van szükség (Jak 5:7). Nem 1914, hanem az 1. század óta igaz, hogy az utolsó napokban élünk (1Jn 2:18), Krisztus uralma nem látható (Zsid 2:8), de az övé (Mt 28:18), láthatatlanul velünk van (Mt 18:20, Mk 16:20). A “pogányok ideje” még tart (ld. Közel-Kelet).”

  Lothar Gassman írja:
  “Jézus Krisztus látható vagy láthatatlan visszajövetele?

  Az Őrtorony Társulat Krisztus láthatatlan visszajöveteléről beszél, amely 1914-ben megtörtént. Krisztus azóta a mennyei királyság uralkodójaként láthatatlanul jelen van a földön. A görög „parouszia” szó, amelyet gyakran „visszajövetelnek” fordítanak, „jelent, jelenlétet” is jelent, és ma így értendő (vö. Érveljünk az írásokból, 243. o.)

  Úgy gondolom, bizonyosan igaz, hogy a „parouszia”-nak több jelentése van, és mind , jelent, jelenlétet”, mind pedig „megérkezést, visszajövetelt” jelenthet (vö. Bauer 1971, 1.248. has; TBLNT [=Újszövetségi Teológiai Fogalmi Szótár] 1/1977, 470kk). Ezért az összefüggésnek kell megmutatnia, hogy adott esetben melyik jelentés a helyes. Meg kell persze állapítanunk, hogy az Újszövetség szerzői számára Jézus második visszajövetele mindenképpen a jövőeseménye, még akkor is, ha Jézus időközben (1914-ben) eljött volna, és láthatatlanul jelen lenne. Már ebből is a Jézusról szóló „parouszia” – helyek (például lKor 15,23; 1Tesz 4,15-17) „megérkezés, visszatérés” értelmű fordítása adódik. Csak az marad a kérdés, hogy láthatóan vagy láthatatlanul történik-e Jézus visszajövetele?

  Ha egyenként nézzük az Újszövetség lényeges helyeit, akkor feltűnik, hogy mennyire hangsúlyozza azok „látását”, akik jövetelének tanúi: „… jajgat a föld minden népe, ésmeglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel” (Mt 24,30). „íme eljön a felhőkön és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége” (Jel 1,7). „Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe” (Csel 1,11; – vö. Mk 13,26; Lk 21,27 stb.).

  Az Őrtorony Társulatnak nem marad más hátra, mint hogy rákérdezzen erre a „látásra”, és átértelmezze azt: „Miként fogja ‘minden szem meglátni őt”? A földi eseményekből felismerhető lesz, hogy ő láthatatlanul jelen van” (Érveljünk az írásokból, 244. o.). – Az újszövetségi helyek azonban nem (csak) arról szólnak, hogy minden szem meg fogja látni jövetelének kísérő jelenségeit (ezeket is biztosan), hanem hogy „őt” magát is meg fogja látni. Az Őrtorony Társulat ezt nem képes megérteni, és megpróbál racionalisztikus ellenérvet találni:

  „Ha Jézus az égen láthatóan jelenne meg, logikus, hogy nem láthatná ‘minden szem’. Vajon látható lenne Európában, Afrikában és Amerikában, ha például Ausztráliában jelenne meg?” (uo.).

  Az Őrtorony Társulat itt alábecsüli Isten lehetőségeit. Ha ma az embernek lehetséges, hogy műholdakon keresztül világméretű kommunikációt folytasson, és látható híreket is közvetítsen, akkor Istennek miért ne volna lehetséges, hogy Fia által kinyilatkoztassa magát az embernek?

  További ellenérvük az újszövetségi „felhőkhöz” kapcsolódik, amelyekkel Jézus eljön:

  „Mire utalnak a ‘felhők’? A láthatatlanságra. Ha a repülőgép sűrű felhőben, vagy a felhők fölött repül, a földről általában nem látják az emberek, jóllehet motorjának hangját hallhatják. Jehova azt mondta Mózesnek: ‘Sötét felhőben megyek hozzád.1 Mózes nem látta Istent, a felhő azonban Jehova láthatatlan… jelenlétére utalt (2Móz 19:9; vö. még 3Móz 16:2; 4Móz 11:25)” (uo.).

  Itt látható, hogy az Őrtorony Társulatnál hiányzik az üdvtörténeti szemlélet. Isten a maga fenségében bizonyosan rejtve volt a régi szövetség emberei előtt, de Fiában, Jézus Krisztusban mint Isten szenvedő szolgájában kinyilatkoztatta magát; második eljövetelekor pedig az egész emberiség számára láthatóan, Úrként fogja kinyilatkoztatni. Ekkor senki sem menekülhet majd előle, hanem mindenki látni fogja, akár akarja, akár nem (vö. Mt 24,29-3Ipar). Láthatatlan visszajövetelénél nem lehetne szó erről. Ha Isten a régi szövetségben felhőben (héberül „b”‘, 2Móz 16,10; 24,18; 40,34 stb.) volt elrejtve, Jézus Krisztus úgy jön „felhőkben” (görögül „en” Mk 13,26; Lk 21,27), de „felhőkkel (görögül „méta”; Jel 1,7; vö. Dán 7,13), vagy „felhőkön” (görögül „epi”; Mt 24,30). A felhők továbbra is a titokzatosat, a fenségest fejezik ki. Szerepük már nem az, hogy eltakarjanak, hanem Krisztus hatalmas és dicsőséges uralkodásának kinyilatkoztatását nyomatékosítsák (vö. Künneth 1982,281kk).

  Az Őrtorony Társulat utolsó mentsvárként megkísérli a „látás” – így Jel 1,7 – szimbolikus kifejezésként való magyarázatát:

  „Itt a Biblia nem fizikai szemmel való ‘látásról’, hanem értelmi érzékelésről, vagy szellemi felismerésről beszél. Amikor például valaki megért vagy felfog valami lényegest, azt szokta mondani: ‘most már látom’. A Biblia valóban beszél ilyen értelemben a látásról: ‘Világosítsa meg értelmetek szemeit’ (Ef 1:18, Károli). Az a kifejezés tehát, hogy ‘minden szem meglátja’, azt jelenti, hogy mindenki megérti, vagy felismeri, hogy Krisztus jelen van.”

  De – ez a válaszom – ez a felismerés mindenki számára csak a látással történik meg, amely alól Krisztus hatalommal és dicsőséggel való megjelenésekor senki sem vonhatja ki magát, és amely felváltja az egyes emberek hitét. Most „hitben járunk és nem látásban” (2Kor 5,7). Ez a kijelentés már magában foglalja a jövendő látást, amelyről számos helyen szól az Ó- és az Újszövetség.

  Az ilyen kifejezésnek mint „szívetek szemei” (= lelki szemeitek – a kiadó) Ef 1,18-ban szimbolikus értelme is lehet. Az alkalmi szimbolikus értelem azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy a „szemet” és a „látást” mindig szimbolikusan kell érteni. Sokkal inkább az alkalmi szimbolikus értelem tér el a szokásos nem szimbolikus értelemtől. „Egy bibliai szöveg szimbolikus értelmét csak azután ismerhetjük fel, ha mindenekelőtt a betű szerinti történeti értelmet kikutatjuk” (Pietron 1979, 327. o.).”

 5. Hozzászóló permalink
  March 16, 2012 12:51 am

  Carl Olof Johnsson írja:

  “Amikor Jézus tanítványai feltették a kérdést: „Mi lesz a jele a te ‘parousiádnak’, egy olyan kifejezést alkalmaztak, amelyet általában „eljövetelnek” szokás fordítani (Mt. 24:3). A Jelet” tehát általában úgy értették, mint ami megelőzi vagy kíséri Krisztus jövetelét, ill. érkezését. Ν. H. Barbour és társai is így gondolták a kérdést – egészen addig, amíg 1874 elmúlt anélkül, hogy Krisztus visszatért volna a felhőkben. Ebben az időben fedezte fel Barbour Midnight Cry (Éjféli Kiáltás) c. lapjának egyik olvasója, hogy az Újtestamentum Emphatic Diaglott fordítása, melyet Benjámin Wilson készített, a görög parousia szót nem „eljövetelnek”, hanem Jelenlétnek” fordítja. Ha a parousiának ez a fordítása helyes, akkor a tanítványok nem a Krisztus érkezését megelőző vagy kísérőjelet, hanem az ő megérkezését követő, és (láthatatlan) jelenlétét mutató jelet kérték! Ezt a gondolatot tette magáévá Barbour, és később, 1876-ban C. T. Russell is. Az 1874-es, majd később az 1914-es évet követő világeseményekben ismerték fel a „jelet”. De a parousia szó valóban „jelenlétet” jelent?
  Annyi igaz, hogy a lexikonok a parousia betű szerinti jelentését egybehangzóan a , jelenlét” szóval adják vissza. De a szó második jelentéseként a „megérkezést”, vagy Jövetelt” is megadják, mivel a gyakorlatban ebben az értelemben használták, pl. „egy uralkodó látogatására”. A Krisztus eljövetelével kapcsolatos kérdés nyilvánvalóan a Mt. 23:39-ben tett kijelentése nyomán merült fel: „Áldott legyen, aki az Úr nevében jön!”. Ez az idézet Zsolt, 118:26-ból, ami egy prófétikus zsoltár, mely a Messiás-Király eljövetelével foglalkozik. Lásd a Mt. 12:4, 5, 9.-et és a Zak. 9:9-ben is. A G. Kittel és G. Friedrich által kiadott közismert Theological Dictionary of the New Testament (Az Új Testamentum Teológiai Szótára) tizennégy oldalt szentel a parousia szó tárgyalásának, melyből tizenhárom „A kifejezés gyakorlati alkalmazásával” foglalkozik. Ez a tizenhárom oldal erős bizonyságot nyújt arra nézve, hogy amikor a parousia-t Krisztus második eljövetelével kapcsolatban használják, akkor azt annak gyakorlati, valós értelmében alkalmazzák.
  Nem tagadható, hogy Krisztus második eljövetele „egy uralkodó látogatása”. Hogy Jézus tanítványai a parousia szót annak gyakorlati értelmében használták, azt a Máté 24. fejezetének szövegösszefüggése világosan mutatja. Elsőként azt kérdezhetjük: Amikor a tanítványok Krisztus parousiája felől érdeklődtek, akkor vajon az ő „láthatatlan jelenlétére” gondoltak, és annak jeléről akartak tudni? Az Őrtorony 1974. január 15-i száma az 50. oldalon megadja a választ:

  „Amikor megkérdezték Jézust: „Mi lesz a jele a te jelenlétednek?” – nem tudhattak arról, hogy az ő jövőbeli jelenléte láthatatlan lenne (Mt. 24:3). Még feltámadása után is azt kérdezték: „Uram, ebben az időben állítod helyre a királyságot Izraelnek?” (ApCsel. 1:6). Ők annak látható helyreállítását várták.”

  Na már most, ha nem tudták, hogy Jézus jövőbeli jelenléte láthatatlan lesz, miért kértek látható jelet annak bizonyítékául? Az ő látható jelenléte nem lenne elegendő jel? Nyilvánvalóan a megérkezését kísérő, ill. megelőző jelet akarták megismerni, miként ez Jézus válaszából is kiderül. A háborúk, élelmiszerhiányok, földrengések, a nagy nyomorúság és az ő felhőkben való eljövetelének említése után azt mondta: „Most tanuljatok a fügefától, mint e kérdés szemléltetőjétől: Mikor annak fiatal ága zsendül és levelet hajt, pontosan tudjátok, hogy >a nyár közelnyár itt van<”. Azután pedig így folytatja: „Hasonlóképpen ti is, mikor látjátok mindezeket, tudjátok, hogy ő az ajtó előtt van" (Mt. 24:33).
  „Mindezek" tehát azt fogják bizonyítani, hogy „ő az ajtó előtt van", nem pedig azt, hogy láthatatlanul van jelen; pontosan úgy, miként a fügefa fiatal ága zsendül és levelet hajt és ezzel azt bizonyítja, hogy a „nyár közel", nem pedig azt, hogy itt van. így a hasonlóság a közeledő nyár és a szintén közeledő Krisztus között áll fenn. A Jézus által említett „mindezek” nyilvánvalóan megelőzik a megérkezését, nem pedig követik azt.
  Pontosan mire mutatott rá Jézus parousiájának jeleként? Amikor azt mondta: „Mikor látjátok mindezeket, tudjátok, hogy ő közel van" (Mt. 24:33), vajon mindazokra a dolgokra utalt vissza, amelyeket a 4- 31. versekben említett meg – háborúkra, élelmiszerhiányokra, földrengésekre, a nagy nyomorúságra és az ő felhőkben való eljövetelére? Noha az olvasónak ez lehet az első benyomása, Jézus próféciájának tanulmányozása válaszának egy különleges részére hívja fel a figyelmet, mely parousiájának jelére utal. Jézus egy figyelmeztetéssel kezdte válaszát: „Figyeljetek, hogy senki ne vezessen félre titeket", mely után a hamis Krisztusokról beszél, valamint „háborúkról és háborúk híreiről". „Ezeknek meg kell történniük, de ez még nem a vég." (vö. 4-6. versek!). Ezek tehát még nem parousiájának a jelei73. Mint a God 's Kingdom Of A Thousand Years Has Approached (Isten ezeréves királysága elközelített, 1973) című könyv a 296, 297. oldalain bemutatja, a 22. versig említett események – háborúk, élelmiszerhiányok, földrengések stb. – Jeruzsálem i.sz. 70-ben történt elpusztításáig jellemezték az időszakot. Bár ezek a dolgok nagy valószínűséggel a Jézus parousiájáig terjedő időszakot is jelezni hivatottak, ő sehol sem nevezte a parousia „jelének" azokat. Valójában egészen a nagy nyomorúság (i.sz. 70-ben) leírása utánig nem foglalkozott parousiájának kérdésével.
  A 23. verstől fogva azután ismét a hamis Krisztusokra figyelmeztet. A 29. verstől, válaszában először a második eljövetelére utaló dolgok közvetlen leírását adja: „A nap elsötétedik és a hold nem adja fényét, a csillagok lehullanak az égből és a menny erői megrázkódnak. És ezekután az emberfiának jele feltűnik az égen (29, 30 versek). Itt Jézus – nyilvánvalóan a tanítványok kérdésére válaszolva – közvetlenül utal eljövetelének „jelére”. A „jel” szó görög megfelelője „to semeion”, ezt a szót találjuk mind a Mt. 24:3-ban, mind pedig a 24:30-ban. Mi lehet ez a „jel az égen"?
  Mivel a „jel" az „égen" jelenik meg, lehetséges, hogy az azonos a megelőző versben említett eseményekkel; a nap és a hold elsötétedésével, a csillagok égből való lehullásával? Ez nagyon valószínű, mivel Lukács párhuzamos beszámolójában azt állítja, hogy „ott lesznek a jelek (semeia, a semeion többes száma) a napban, a holdban és a csillagokban", mint Krisztus felhőkben való eljövetelének előjelei. Természetesen előre pontosan nem lehet tudni, hogy mik lesznek ezek a , jelek az égen", de amikor feltűnnek, azok jelentése mindenki számára világos lesz, és „a föld minden népe jajveszékelve veri magát" (Mt. 24:30). Az 1914-től kezdődő világesemények valóban ijesztőek. De „a föld népei" nem ismerték fel azokat „az emberfiának jeleként”, mely arra indította volna őket, hogy „jajveszékelve verjék magukat”."

 6. March 16, 2012 6:48 pm

  A cikk nagyszerű, de egy helyen pontatlan (tisztelettel kérném a kijavítását):
  “Eredetileg Jézus látható eljövetelét várták 1914-re, de ez a várakozásuk meghiúsult.”

  “Tehát 1929-ben jelent meg az utolsó említés az Őrtorony Társulat kiadványaiban 1874-ről, mint Krisztus parousia-jának évéről. A tantétel megváltoztatása még egyértelműen nem volt megalapozva Krisztus 1914-es “láthatatlan visszatérésének” tanításához egészen 1929-ig.”

  Tehát nem tekintettek előre 1914-re és nem várták azt soha úgy mint Jézus visszatérésének időpontja (hiszen 1929-ig tanították, hogy Krisztus 1874-ben tért vissza), hanem az Armageddoni csata időpontjaként várták azt:

  “Ez persze nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül hagyhatjuk a tényt, hogy Russell egy nagyszerű eseményt jósolt meg 1914-re. A bibliai értelmezésen alapulva, amely szerint egy 40 éves generációnak kell kipárolognia [eljutnia] Krisztus parousia-jából egészen a “világvégéig”, Russell megjövendölte, hogy a “pogányok ideje” (a Sátánt szolgáló nemzetek vezette világ) véget fog érni a prófétikus “Armageddoni csatában”, abban az évben (1914-ben, 40 évvel 1874 után). Amikor a háború kitört Európában, Russell valóban úgy hitte, hogy az az Armageddon kezdete. Ezek a dolgok alaposan dokumentálva vannak az 1914 előtti Őrtorony kiadványokban. Nyilvánvaló, hogy Armageddon nem következett be a várakozásaik szerint.”

  A következő cikk alapján javaslom a javítást:
  http://jehovatanui.blog.hu/2011/11/29/ortorony_felrevezetesek_a_korai_1914_es_profeciakrol

  Ez a komment csupán figyelemfelhívó, nyugodtan törölhető.

 7. infaustus permalink
  March 16, 2012 6:56 pm

  Johnny, köszi a kiigazítást. Dereng egy olvasmányemlékem, ami írás közben beugrott. Utánaolvasok majd, mert akkor valószínűleg az tévesztett meg.

  Lényeg a lényeg: köszi!

 8. psfanboy3 permalink
  March 22, 2012 8:55 am

  “Ez esetben pedig egy ugyanolyan vallással van dolgunk, mint pl. a mormonok, az adventisták vagy a krisztadelfiánusok — akik azt állítják magukról, hogy ők az egyetlen igaz gondolatközlési csatorna.”

  Igen, de az adventisták nem tekintik magukat egyedül üdvözítő Egyháznak, vagy felekezetnek. Elég sok adventista ismerősöm van, hogy ezt biztosan állítsam. Ők eleve nem azt gondolják, hogy csak az adventista egyház tagjai üdvözülhetnek, hanem ezt a jogot meghagyják Krisztusnak.

  Az advenetisták szoktak más gyülekezetbe is járni, pl a Resinger János volt a reformátusoknál. Az adventisták nem vallási szenvedélybetegek, mint a JT-k! Az adventisták az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére keresztelkednek, és Szentháromsághívők.

  Nagyon rendes emberek, és nem ítélkeznek senki felett sem!

 9. psfanboy3 permalink
  March 22, 2012 9:01 am

  Értem persze a gondolatmenetet, hogy a szerző csak egyféle szempontból hasonlította az adventistákat össze a Jehova Tanúival és a többi felkezettel.

  És csak le akartam írni más szempontokat is, hogy lássátok az adventisták nem Jehova Tanúi! Hogy az advnetisták mennyire különböznek a JT-ktől, bár van egy két tanításuk, ami névlegesen megegyezik JT-kel, de igazából össze sem hasonlítható ez a két felekezet az Istenkép szempontjából sem!

 10. infaustus permalink
  March 22, 2012 9:06 am

  Nekem is vannak jó tapasztalataim adventistákkal kapcsolatban. Előfordult már, hogy velkük beszélgetve az az érzésem volt, hogy kicsit elitisták, és magukat különbnek tekintik pl. egy húsevő kereszténynél. De emiatt persze nem szabad általánosítani. Nálunk a szombat kérdése olyan sarkalatos, ami miatt nehezebb lehet a közösségvállalás más keresztényekkel. Nem központi tanítás miatt, de hasonlót éreztem részükről egyéni beszélgetésekben, vagy amikor arról volt szó, hogy együtt vegyünk részt valamilyen szolgálatban. Máskor meg, más adventistákkal sokkal gördülékenyebben ment. Egyénenként változó lehet.

  • psfanboy3 permalink
   March 22, 2012 9:51 am

   Ezzel egyetértek! Én is tapasztaltam hasonlót! A Márk barátom megrögzött adventista, és mikor felsoroltam, hogy az 1Timótheus4:1-5 szerint meg lehet enni a disznóhúst, sőt Isten minden állatát, csak annyit mondott, hogy “nincs igazam”. Aztán rátértem, arra, hogy Pál arról írt, hogy szeretne a testéből kiköltözni, és hazamenni az Úrhoz. Akkor is csak annyit mondott, hogy “nincs igazam”, mert ismernem kéne a mögötte lévő filozófiai hátteret is, hogy kiknek és miért úgy mondta azt Pál ahogyan.

   Mondtam fejtese ki, de arra hivatkozott, hogy ez nem telefontéma!

   Egy másik adventista barátom, a Szabolcs már teljesen másképp reagált. Szabolcs türelmesen végighallgatta az 1Tim4-et és elfogadta, hogy meg lehet enni más húst is. De arra hivatkozott, hogy nem egészséges az, ami nem kóser étel! Ebben lehet igaza van!

   A Márk még teológiát tanul, a Szabolcs már végzett a teológiával. A Szabolcs egy nagyon kedves és intelligens személy, a barátomnak tartom!

   A Márkra sem szabad haragudni, ezek nem kardinális kérések, de az Úrvacsorán az emlékjegyek fogyasztása, és Krisztust elfogadni az Izrael Istenének az már sokkal fontosabb!

   “Aki nem hiszi, hogy én VAGYOK, a bűneiben hal meg.” Mondta Jézus! A “Vagyok” pedig az Ószövetségi Isten neve!

   Mondjuk a lélek és a Pokol tanítása nagyon is fontos! Ezekben hitem szerint tévednek az adventisták! Az nem baj, ha elitisták, csak ne nézzenek le másokat. És ilyent én még nem tapasztaltam adventsitától, de Jehova Tanúitól mást se!

Trackbacks

 1. A “rabszolga” valóban hű és bölcs? | Őrtorony-figyelő

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: