Skip to content

Hímnemű utalás a Szentlélekre

March 11, 2012

A Szentlélek személy volta ellen gyakran hozzák fel ezt az érvet: A Szentlélek semleges nemű kifejezés, és mivel semleges nemű személyes névmással utalnak rá, ez bizonyítja, hogy nem személyről, hanem egy személytelen erőről van szó (“Isten tevékeny ereje”, vö. 1Móz 1:2, ÚVF). Ezt az érvet azonban megcáfolja az Új világ fordítás és a Kingdom Interlinear Translation egyaránt. Nézzük először magát a bibliai szöveget, aztán értelmezzük azt:

“I have many things yet to say to YOU, but YOU are not able to bear them at present. However, when that one arrives, the spirit of the truth, he will guide YOU into all the truth, for he will not speak of his own impulse, but what things he hears he will speak, and he will declare to YOU the things coming. That one will glorify me, because he will receive from what is mine and will declare it to YOU” (Jn 16:12-14, NWT).
” Sok mondanivalóm van még nektek, de most nem vagytok képesek elhordozni. Amikor azonban megérkezik az, az igazság szelleme, bevezet titeket a teljes igazságba, mert nem önmagától indíttatva szól majd, hanem azt szólja, amit hall, és kijelenti nektek az eljövendő dolgokat. Az majd megdicsőít engem, mert az enyémből fog kapni, és kijelenti azt nektek” (Jn 16:12-14, ÚVF).

“Az Újszövetség írói számos alkalommal használnak hímnemű névelőt a Szentlélekkel kapcsolatban (a lélek a görög nyelvben egyébként semlegesnemű). Ennek a különleges nyelvtani használatnak egyik legszemléletesebb példája a Jn 16:13-14, ahol a hímnemű mutató névmás két esetben vonatkozik a 13. versben említett Szentlélekre. Más példák nem ennyire világosak, hiszen a hímnemű névmások utalhatnak vagy a ‘Vigasztalóra’ (ami egyébként is hímnemű: 15:26, 16:7-8) vagy a ‘pecsétre’ (Ef 1:14-15). A Jn 16:13-14 azonban kivételt képező használatával világosan aláhúzza a Szentlélek személyi valóságának tényét. A Szentírás bizonysága ahhoz a következtetéshez vezet, hogy bár a Szentlélek szellemi lény, valóságos személy ugyanúgy, ahogy az Atya, a Fiú vagy mi magunk is” (Charles C. Ryrie: Teológiai alapismeretek, KIA, Bp. 1996. p. 455.).

Az igaz vallással és istenismerettel kapcsolatban Az Őrtorony egyik aktuális száma ezt írja: “A Biblia azt tanítja, hogy kétféle vallás létezik: igaz és hamis. A hamis vallás nem az igazat tanítja Istenről. Azonban Jehova Isten azt szeretné, ha az emberek megismernék az igazságot róla” (Az Őrtorony, 2012/05/01. p. 16). Vajon az Őrtorony Társulat az igazat tanítja Istenről, amikor elhallgatja, hogy a Szentírás személyként utal a Szentlélekre, nem pedig erőként? Vajon nevezhetők ők igaz vallásnak, amikor Istenről hamis dolgokat tanítanak?

Advertisements
18 Comments leave one →
 1. Sefatias permalink
  March 13, 2012 2:38 pm

  Azt azért sosem tagadták, hogy a biblia személyként utal a szent szellemre. ezt elismerik, csak mással magyarázzák

  • psfanboy3 permalink
   March 23, 2012 12:30 pm

   Csak félremagyarázzátok!

 2. Sefatias permalink
  March 13, 2012 2:40 pm

  ime egy idézet az erről szóló füzetből:
  DEHÁT nincsenek-e a Bibliában olyan versek, amelyek a szent szellemről úgy beszélnek, mintha személy lenne? Vannak, de jegyezzük meg, mit mond erről egy katolikus teológus, Edmund Fortman a The Triune God (A háromszemélyű Isten) című könyvében: „Bár ezt a szellemet gyakran személyre utaló szavakkal írják le, valójában teljesen világosan kitűnik, hogy a [Héber Iratok] szent írói sohasem értelmezték vagy ábrázolták ezt a szellemet különálló személynek.”
  A Szentírásban nem szokatlan, hogy egy tárgy vagy fogalom meg van személyesítve. A bölcsességről azt olvassuk, hogy fiai vannak (Lukács 7:35). A bűnt és a halált királynak nevezi a Biblia (Róma 5:14, 21). Az 1Mózes 4:7-ben a The New English Bible (NE) (Új Angol Biblia) ezt mondja: „A bűn mint valami démon, ajtód előtt leselkedik.” Itt a bűn gonosz szellemként van megszemélyesítve, amely Kain ajtaja előtt leselkedik. A bűn természetesen nem szellemszemély; ennélfogva a szent szellem sem válik szellemszeméllyé a megszemélyesítés által.
  Hasonlóképpen, az 1János 5:6–8-ban nemcsak a szellemről, hanem a„ vízről és a vérről” is az olvasható, hogy „tanúskodnak”. A víz és a vér értelemszerűen nem személy, így a szent szellem sem az.

  • psfanboy3 permalink
   March 23, 2012 1:21 pm

   “A víz és a vér értelemszerűen nem személy, így a szent szellem sem az.”

   Te pedig egy eretnek vagy! A vér és a víz nem esedeznek az Atya előtt, de a Szent Szellem igen. A vér és a víz nem beszélgettek az apostolokhoz, de a Szent Szellem igen. A vér és víz nem lettek Istentől elküldve, ellenben a Szent Szellem igen. stb….

   Egyet mondok neked, szektás! Nem érdekel, ha ezért kibannaolnak innen! A Szent Szellem káromlás egy megbocsájthatatlan bűn! Ugyhogy jól gondold meg szavaid!

   Ha a Sátánt elfogadod egy valóságos személynek, akkor a Szent Szellem is el kéne!

   A Sátán is meg tud szállni, magával tud vinni, ellene lehet állni, tud beszélni, stb….

   A sötétségben leledzel! Csak öszintén sajnálni tudlak, hogy a spiritiszta szekta megtagadtatja veled, az Úrat, az Izrael Istentét, és az igazság Szellemét, a Szent Szellemet!

   Tudod mit! Akkor te sem vagy személy, amikor beszélsz. Te csak egy megszemélyesítés vagy!

   A hozzád hasonló Istenkáromlóktól undorodom, Sefatias!

  • psfanboy3 permalink
   March 23, 2012 1:25 pm

   Ja még annyit, hogy amíg a Szent Szellemmel kapcsoltban lehetünk, addig a vízzel és a vérrel nem! Szánalmas vagy és az egész szektád is az! Ahhoz képest, hogy a Bibliában minden bizonyíték arra utal, hogy a Szent Szellem személy és Isten, ahhoz képest hamar rávágtad, hogy szerinted micsoda!

 3. infaustus permalink
  March 13, 2012 3:20 pm

  Sefatias,

  A Bölcsességgel, a bűnnel stb. kapcsolatban egyszeri megszemélyesítésről van szó. Más helyeken egyértelműen kiderül, hogy nem személyek. A Szentlélekkel kapcsolatban azonban minden előfordulása magában hordozza a személyiségre vonatkozó jellemvonásokat. Mindennel rendelkezik, amivel egy személynek kell: értelemmel, érzelemmel, akarattal.

  Másrészt még valamin érdemes elgodnolkodni. Bár népszerű elképzelés lehet JT vagy a mormnonok körében, hogy az igazságra bukkantak rá, és ezzel felszámolják az egyház korábbi tévelygését, de ez hamis elképzelés. 2000 év kereszténységét nem lehet elvetni. Isten nem olyan, aki tétlenül nézné, hogy 2000 évig hazugságot higgyenek róla az emberek, míg meg nem születik egy Charles Taze Russell. Ráadásul Russell nem is lehet az igazság hírnöke, mert minden tanítását elvetette a Társulat, egyetlen könyvét sem adják már ki.

  A magam részéről bátrabban merem követni azt az igazságot, amit előttem is istenfélő és istenkeresőemberek értettek meg a Bibliából önjelölt vallásalapítók (pl. Russell, Smith, White) nélkül.

  • psfanboy3 permalink
   March 23, 2012 12:29 pm

   “Isten nem olyan, aki tétlenül nézné, hogy 2000 évig hazugságot higgyenek róla az emberek, míg meg nem születik egy Charles Taze Russell.”

   Ezzel tökéletesen egyetértek!

 4. Sefatias permalink
  March 14, 2012 11:10 am

  igazad van. nem is emberek véleményére kell alapozni. de ha a szent szellem olyan fontos személyiség, akit nem lehet kikerülni az imádatban, akkor az ószövetségben miért nem találni róla szinte semmit? Egy két kivételtől eltekintve, az ókori hűségesek még csak meg sem emlitik

 5. infaustus permalink
  March 14, 2012 11:25 am

  A kinyilatkoztatás folyamatos. Jézus személye sem olyan világos az Ószövetségben, mint az Újszövetségben. És sok egyéb téma is csak az Újszövetségben derül ki teljesen: pl. a megváltás, a halottak állapota, az egyház, az ünnepek jelentősége (pl. pászka, pünkösd) stb.

  Az Ószövetség Jahvéról beszél. Az Újszövetség pedig azt, amit az ÓSZ Jahvénak tulajdonít, Jézussal vagy épp a Szentlélekkel azonosítja be. Erre a Segédletben van példa. Vesd össze pl. az Ézs 6:1-13-at és az ApCsel 28:25-27-et. Amit Jahvénak tulajdonított Ézsaiás, azt Pál a Szentléleknek. És nem azt mondja, hogy a Szentlélek által, hanem azt, hogy ő mondja.

  Az Ószövetség így néz ki: Jahvéról beszél, Jahve cselekszik benne. Az Újszövetség alapján viszont világosabb a kép — Jahve nem csak Atya, hanem Fiú és Lélek is. Várom a cáfolatot a Segédletre bárki részéről. Abban ugyanis elég sok igehely említésre kerül, ez pedig mutatja, hogy nem babiloni tanításról van szó.

 6. psfanboy3 permalink
  March 23, 2012 12:25 pm

  Ha jól értem Infaustus, az angol nyelvű Új Világ Fordításban a Szent Szellemre a “he” azaz ő személyes névmással utalnak, ami ráadásul hímnemű. Csak a magyar fordításban bannolták el ezt is! A János 16:12-14-re gondolok, amit beídéztél!

  Ugyanezt megcsinálták a Kolossé 1:15-16-tal is, ahová a “más” szót hamisították bele. De itt is az angol fordításban legalább szögletes zárójelbe kertült ez a szó, ami két dolgot is mutat! Egy: ez nem Isten gondolata, hanem csak a Társulaté. Kettő: a Jehova Tanúi köztörvényes Bibliahamisítók! Ezt nem lehet szebben kifejezni!

 7. psfanboy3 permalink
  March 23, 2012 12:39 pm

  Sefatias!

  Akkor ezekre adj magyarázatot! Ezek mind az Ószövetségben vannak, és az Isten többszemélyűségét tanítják!

  Olvasd:
  1.) „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá” (1Mózes 1:26)
  2.) „Azután ezt mondta az ÚR Isten: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz.” (1Mózes 3:22)
  3.) „Az ÚR pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára, az ÚRtól, az égből. (1Mózes 19:24)
  „Jahve pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára Jahvétól, az égből.” (1Mózes 19:24)
  4.) „Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!” (1Mózes 11:7)
  5.) „Aztán hallottam az Úr szavát, amint így szólt: “Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?”” (Ézsaiás 6:8) Katolikus fordítás

  Aztán még egy Ige!
  ”Mondta pedig az Isten(1) Jákobnak: Kelj fel, eredj fel Béthelbe és telepedjél le ott; és csinálj ott oltárt amaz Istennek(2), aki megjelenik neked, amikor a te bátyád Ézsaú előtt futsz vala.” (1Mózes 35:1) Károlyi fordítás (kiemelés és magyarosítás tőlem)

  Ha az Isten csak egyetlen darab személy, akkor miért fogalmaz többes számban önmagáról? Ugye, te sem tudod? De gondolom, az 1Mózes 19:24-re sincs magyarázatod! Mert ott két Jahve van, az egyik a Földön van, a másik pedig az Égben! Az egyik szólt fel a másikhoz, hogy sújtson ítélettel!

  A Móze első könyve tele van háromság Igékkel! Sajnos itt nem tudom kiemelni és aláhúzni a lényeget, de leírni, le tudom!

 8. psfanboy3 permalink
  March 23, 2012 12:54 pm

  Honnan tudod te, hogy az egyes bűnök vagy a bűn nem köthető egy bukott angyalhoz? Tegyük fel, a bűn megszemélyesítés, de a Szent Szellem nem. A Mennyben minden lény szellemszemély! Eddig oké? Na, most ha ez így van, akkor majd pont a Szellem, a Szent Szellem nem egy valóságos szellemszemély? Gondolkozz már kicsit, légyszíves!

  A Szent Szellem egy valóságos szellemszemély a Mennyben. Az Ószövetségben is volt róla szó, az más kérdés, hogy te nem ismerted fel, mint, ahogyan Jézust sem iserték fel a farizeusok a korában! Ezért nem okolhatod a Bibliát és főleg a Szent Szellemet!

  A Szent Szellem, már a Biblia első oldalán bemutatkozik, mint TEREMTŐ! “És az Isten Lelke lebegett a vízek felett.”

  A Szent Szellemnek személynek kell lennie, mert:
  1. el lett küldve a Mennyből, az Atyától és a Fiútól
  2. mert a Szentháromság része
  3. mert az ő nevében kell megkeresztelkedni
  „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:19-20) MBT

  Ha itt az Atya személy, és a Fiú is személy a felsorolásban, akkor majd pont a Szent Szellem nem lesz személy! Ez vicc!

  4. személy, mert esedezik az Atya előtt
  Olvasd csak!
  “26Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róma 8:26) MBT

  Mond már meg egy személytelen erő hogyan tud esedezni az Atya előtt! Ugye, te sem tudod?

  5. személy, mert KAPCSOLATBAN lehetünk Vele!
  OLVASD CSAK:
  „Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Korintus 13:13) MBT

  Ez persze az Őrtorony Társulat meghamisította, ekképpen!
  ÚVF:
  „Az Úr Jézus Krisztus ki nem érdemelt kedvessége és az Isten szeretete legyen mindnyájatokkal, és legyen része mindegyikőtöknek a szent szellemben.”

  Itt egyáltalán nem ez áll az eredetiben, hanem hogy kapcsolatba lehetünk a Szellemmel! Kapcsolat és kapocsolat, mindig csak személyek között alakul ki! Ugye, megérted?

 9. psfanboy3 permalink
  March 23, 2012 1:09 pm

  Sefatias!

  Amikor az Isten megjelent Jákóbnak, az a Szent Szellem Isten volt. A Szent Szellem utasította Jákobot, hogy Béthelnél áljon meg, és építsen oltárt, az ott megjelenő AMAZ Istennek. Tehát a Béthelnél egy másik Istenszemély jelent meg, aki az Úr Jézus Krisztus volt!

  A Szent Szellem utasította Jákobot, hogy a Béthelnél imádja, a Fiú Istent!

  Honnan veszem, hogy nem az Atya jelent meg, vagy hogy nem az Atya szólt Jákobhoz?

  János mondta, hogy az Atyát soha senki nem látta, és hangját sem hallottátok! Akkor maradt két személy! Ennyire egyszerű!

  Az, hogy az Ószövetség nem a Szentháromságra fekedt rá, még nem jelenti, hogy ne lehetne igaz. Ugyanis az Isten többszemélyére már voltak egyértelmű utalások, DE a Fiú Istenségre is (Ézsaiás 9:6 és a Mikeás 5:2)

  De az Újszövetségből megtudhatjuk, Jézus az Izrael Istene (lásd Lukács 1:68), hogy Jézus az Alfa és Omega (Lásd: Jelenések 1:7-8 és Jelenések 1:12 és 17). Jézus a Kőszikla (lásd 1Korintus 10:4), és Jézus a Vagyok Isten is (lásd János 8:58 és az Ószövetségben a 2Mózes 3:14-et)!

  Tehát majdnem az egész Ószövetség a Fiú Istenről szólt! Kérlek nézd meg, de normális fordításokat használj, és ne az Új Világ Félrefordítást! Károlyit vagy a Magyar Biblia Társulat fordításait ajánlom!

 10. psfanboy3 permalink
  March 23, 2012 1:12 pm

  Sefatias!

  Míg a bűn és a törvény és az igaság és a szerelem sem beszélt soha senkihez, hiszen ezért megszemélyesítések; addig a Szent Szellem, az Úr beszéltgetett az apsotolokkal!

  Olvasd csak:
  Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: “Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz.” (Ap. Csel. 8:29) MBT

  Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a Lélek: “Íme, három férfi keres téged: kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket!” (Ap. Csel. 10:19-20)

  A Lélek pedig azt mondta nekem: menj velük, és ne tégy semmilyen különbséget. (Ap. Csel. 11:12) MBT

  Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: “Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.” (Ap. Csel. 13:2) MBT

  • Sefatias permalink
   April 15, 2012 4:49 pm

   apppám hogy te milyen elvakult vagy! Te nem is tartod embernek, azt aki valamit máshogy hisz mint te? Pont olyan kirohanásod volt itt mint egy igaz kereszténynek. Látom magam előtt Jézust amint az ifjú farizeusnak mondja hogy undorodom az ilyenektől mint te, mert nem követsz, és nem adod mindened a szegényeknek. Lehet hogy tévedek néhány dologban, de attól még ember vagyok. És biztos vagyok abban. hogy neked is tanulnod kellett mire ide eljutottál, és nem pedig így születtél. Veled is ilyen gonoszul bántak amíg nem tanultál meg mindent? Sajnálom, hogy vannak magukat kereszténynek valló, másokat mélységesen elítélő, és lenéző emberek. Én nem undorodok olyanoktól mint te, de sajnálom őket.

  • Sefatias permalink
   April 15, 2012 4:55 pm

   Látom elég jól ismered a bibliát, de mutatok neked olyat, amit a hozzászólásaid alapján úgy látszik még nem ismersz. Jakab 1:20 (károli)

  • Sefatias permalink
   April 15, 2012 5:12 pm

   Esetleg még ezt is a figyelmedbe ajánlom: Máté 9:13. tudod én eddig elsősorban arra helyeztem a hangsúlyt, hogy Jézushoz méltó emberré váljak, aki szelíd, békés meg hasonló számodra ismeretlen tulajdonsággal rendelkező legyen. Szerintem erre neked is jobban oda kéne figyelned

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: