Skip to content

Jézus imádata

March 3, 2012

Ma Jehova Tanúi azt állítják, hogy imádni csak Jehovát szabad. Ez azonban nem mindig volt így. Hosszú évtizedekig a Társulat azt tanította, hogy Jézus Krisztust is megilleti az imádat. Az alábbi idézetek magukért beszélnek:

“Az ő helyzete van szembeállítva az emberek és angyalok helyzetével, mivel mindegyiknek Uraként az övé ‘minden hatalom mennyen és földön’. Ezért mondja: ‘És imádja őt Isten minden angyala’ (aminek magába kell foglalnia Mihály főangyalt, mivel Mihály nem az Isten Fia), és ennek az az oka, hogy ‘különb Nevet örökölt amazoknál.'” [1] “Egy hamis Krisztust imádni valóban bűn lenne, de Krisztust imádni bármilyen formában nem lehet rossz, mert amikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: ‘És imádják őt az Istennek minden angyalai.'” [2] “Igen, mi hisszük, hogy amíg a mi Urunk Jézus a földön volt, valóban imádták, méghozzá helyesen. Bár nem volt az Isten, Jehova, egy Isten volt.” [3] “A Logosz mindig tisztelte Atyját, megvédve jó nevét és hírét, és önként ment át a gyalázatos halálon, hogy bevégezze Atyja akaratát; és az Atya gondoskodik arról, hogy az egész teremtés imádja a Fiút.” [4] “(Miért jött létre az Őrtorony Társulat?) …keresztény misszionáriusok, tanítók, és Bibliát, illetve bibliai irodalmat tanítók felkészítésére, támogatására, eltartására és kiküldésére a világ különböző részére, és a Mindenható Isten és Krisztus Jézus nyilvános keresztény imádatára.” [5]

Az idézetekből világos, hogy még 1953-ban is azt tanította a Társulat, hogy Jézusnak kijár az imádat: “Krisztus dicsőséges szellemként imádandó.” [6] Azonban az is kiderül belőle, hogy őt nem az igaz Istennek tartották, hanem csak “egy Istennek”, vagy mostanában “istennek”, “isteni lénynek”. Az Érveljünk könyv helyesen állapítja meg (pp. 209-210.), hogy az imádat csak Istent illeti meg. Miután a Társulat arra a következtetésre jutott (bibliai szemmel nézve helytelenül), hogy Jézus teremtett lény, de még továbbra is fenntartotta álláspontját, hogy őt imádni kell, bálványimádásra szólította fel a tagjait. Az Új világ fordítás első, 1950-es kiadása még így fordítja a Zsid 1:6-ot: “Mikor pedig ismét elhozza Elsőszülöttjét a lakott földre, ezt mondja: És imádja őt [angol: “worship him”] Isten összes angyala.” A későbbi, 1984-es kiadás már megváltoztatta a verset, és így hangzik: “Mikor pedig ismét elhozza Elsőszülöttjét a lakott földre, ezt mondja: És hódoljon előtte [angol: “obeisance to him”] Isten minden angyala.” Az itt használt görög kifejezés a proszküneó, amelyet az ÚVF az összes többi előfordulási helyén helyesen fordít (imádni). Itt azonban eltérve a saját maguk által támasztott, szószerintiségre való törekvés elvétől, ismét átírják a szöveget, hogy egyezzen teológiai elképzelésükkel.

Ezzel szemben érdemes figyelembe venni azt is, amit a Biblia és az egyháztörténelem mond el nekünk Jézus imádatával kapcsolatban. A következő versek talán segítenek tisztán látni: “Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk [gr. proszküneó] őt” (Mt 2:1-11). “A kik pedig a hajócskában valának, eljövének, és imdák [gr. proszküneó] őt, mondván: Bizonyára, Isten Fia vagy!” (Mt 14:33). “És íme Jézus előjök jöve, mondván: Üdv nektek! Azok pedig hozzá járulának, és átfogák lábait, és imádák [gr. proszküneó] őt” (Mt 28:9). “Erre az ember így szólt: ‘Hiszek, Uram.’ És leborulva imádta [gr. proszküneó] őt” (Jn 9:38). “…a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt” (Jel 5:8). Két alkalommal fordult elő, hogy egy angyalt imádni próbáltak (Jel 19:10, 22:8-9). Az angyal azonban visszautasította az imádatot, hiszen az neki nem járt ki. Egy alkalommal Pétert is imádni próbálták (ApCsel 10:25), de ő is visszautasította az imádatot. Jézus azonban soha nem tette, mindig elfogadta, ezzel jelezve a felé irányuló imádat helyénvaló voltát.

Ez nem csak az Újszövetségben volt teljesen természetes, hanem a korai egyházban is. A keresztények istentiszteletéről korabeli források így számolnak be: “…bizonyos meghatározott napon hajnalhasadta előtt összegyülekeznek, és váltakozva karban énekelnek az istennek hitt Krisztus tiszteletére, és esküvel kötelezik magukat, nem ám valami gaztettre, hanem arra, hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem követnek el házasságtörést…” (ifj. Plinius). “A keresztények, mint tudod, a mai napig egy embert imádnak… És megtagadják Görögország isteneit, és a keresztre feszített bölcset imádják” (Szamoszlai Lükianosz).

Talán helyénvaló lenne mindenkinek engedelmeskedni Jehovának, amikor ezt mondja: “Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: ‘Imádja őt az Isten minden angyala'” (Zsid 1:6). Tőlünk sem vár el kevesebbet.

[1] Zion’s Watch Tower, 1879. p. 48. [2] Zion’s Watch Tower, 1880. pp. 3-4. [3] Zion’s Watch Tower, 1898. p. 216. [4] Az Őrtorony, 1941/08/15. p. 252. [5] Allegheny County Pennsylvania Charter Book Vol. 70., p. 172. [6] Make Sure of All Things, 1953. p. 85.

Advertisements
One Comment leave one →
  1. Sefatias permalink
    March 3, 2012 6:41 pm

    Ez igen érdekes számomra. köszönöm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: