Skip to content

Kol 1:16-17

February 27, 2012

Pál apostol a Kol 1:16-17 versekben a világ teremtéséről beszél, és arról, hogy ebben milyen szerepe van Jézusnak. Anélkül, hogy teológiailag próbálnánk a verset boncolgatni, vegyük azt szemügyre, hogy az Új világ fordítás valóban olyan pontosan fordítja-e a görög szöveget, mint azt ígérte: “Az Új világ fordítás igyekszik a lehető legszószerintibben fordítani a görög szöveget, és ez a magyar nyelvű fordítás is igyekszik ezt a szószerintiséget nyújtani.” [1] Nézzük hát meg magát a görög szöveget, ill. az ÚVF angol és magyar fordításait:

“ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· καὶ αὐτὸς ἔστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν” (Westcott és Hort)
“…because by means of him all [other] things were created in the heavens and upon the earth, the things visible and the things invisible, no matter whether they are thrones or lordships or governments or authorities. All [other] things have been created through him and for him. Also, he is before all [other] things and by means of him all [other] things were made to exist…” (NWT)
“…mert általa teremtetett minden más az egekben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, legyenek azok trónok vagy felsőbbségek vagy kormányzatok vagy hatalmak. Minden más őáltala és őérte teremtetett. Ezenkívül ő minden más előtt van, és általa hozatott létre minden más…” (ÚVF)

Ugyanezt megnézhetjük a Társulat saját kiadású sorközi fordításában is. [2] A kérdés most nem az, hogy hogyan is keletkezett a világ, hogy Jézus Isten-e, vagy maga is egy teremtmény — bár maga a szakasz (vö. Kol 1:15, de nem az ÚVF szerint) ennek eldöntésében is segít. Viszont a fordítás pontossága komoly problémákat vet fel. Egy átlagos Tanú számára, aki csak magyarul beszél, a magyar nyelvű ÚVF-ből az derül ki, hogy Jézus teremtett minden más dolgot. Ebből pedig arra következtethetünk, hogy ő maga nem tartozik a más dolgok közé, tehát neki is lehet kezdete, őt pedig maga Jehova teremtette. Ettől jobb helyzetben vannak azok a Tanúk, akik az angol nyelvű fordításhoz, és a Társulat sorközi fordításához is hozzáférnek. Ők már azt fogják tapasztalni, hogy a más szó angol megfelelője mind a négy előfordulási helyén szögletes zárójelbe van téve: “[other]”. Ha pedig megnézzük magát a görög szöveget, ott a πάντα (panta) kifejezést találjuk, aminek jelentése egyszerűen ennyi: mind, összes, egész. [3]

Mi is történt pontosan? A görög szöveg egyszerűen csak annyit mond, hogy minden Jézus által jött létre, ami létezik. Ezt az angol ÚVF kiegészíti a más kifejezéssel, de szögletes zárójelbe teszi, jelezve, hogy az eredetileg nincs benne a szövegben. Az újabb nemzeti nyelvű fordítások azonban, és így köztük a magyar is, már elhagyják a zárójelet, és bibliai főszövegként, mindenféle megkülönböztetés nélkül jelentik ki, hogy minden más keletkezett csak Jézus által. Ez az eset jó példa arra, hogyan foglalja bele észrevétlenül saját teológiáját az Őrtorony Társulat a Bibliája szövegébe. Teszi mindezt annak ellenére, hogy a magyar nyelvű fordítás ezt írja: “A zárójelbe ([…]) tett szavakat azért ékeltük be, hogy teljessé tegyük a magyar szöveg értelmét.” [4] Vajon megbízhatónak lehet tekinteni egy olyan fordítást, amely a saját teológiája érdekében megmásítja a bibliai szöveget, úgy, hogy erre az ígéretei ellenére nem hivatkozik?

És miért teszik mindezt? Azért, mert az átlagos Tanúk valószínűleg elgondolkodnának azon, amit e vers közöl. Minden Jézus által teremtetett. Ez összhangban lenne János evangéliumának kezdő verseivel: “Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött” (Jn 1:3, MBT). Ami létrejött, az mind Jézus által teremtetett. Ebből pedig két dolog következhet: (1) ha Jézus teremtett lény, akkor önmagát kellett megteremtenie, ami lehetetlen, vagy (2) ő nem teremtett lény, az Őrtorony Társulat tanítása pedig Jézus személyéről és eredetéről alapvetően hibás. Figyelembe véve a bibliahamisítás tényét, ez utóbbi látszik valószínűbbnek. [5]

[1] A Keresztény Görög Iratok új világ fordítása, WTB&TS, Brooklyn, 2000. p. 5.
[2] The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, WTB&TS, Brooklyn, 1985. p. 880.
[3] Kiss Sándor: Újszövetségi görög-magyar szómagyarázat, Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár, Varga Zsigmond: Újszövetségi görög-magyar szótár, www.ujszov.hu
[4] A Szentírás új világ fordítása, WTB&TS, Brooklyn, 2003. p. 1657.
[5] További ajánlott olvasmány a Kol 1:15-17 versek társulati fordításával kapcsolatban: Szalai András: Jehova és a szervezet, Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2001. pp. 188-191.

Advertisements
22 Comments leave one →
 1. Hozzászóló permalink
  February 28, 2012 12:06 pm

  Az, hogy úgy fogalmaz, hogy “benne teremtetett minden” (nem pedig “minden más”, ahogy azt az Őrtorony szemérmetlenül betoldja), ami bizonyítja, hogy Jézus örökkévaló és Teremtő (vö. Ézs 9:6; Mik 5:2; Jn 1:1.3.10; 8:58; 13:19; 1Kor 8:6; Kol 1:15-17; Zsid 1:2.8.10; 13:8; 1Jn 1:1; Jel 1:17-18; 22:13). A fenti határozott utalásokon kívül a Szentírás azt is állítja, hogy egyedül Isten a Teremtő (vö. Ter 1:1; Zsolt 33:6; Iz 40:28; 44:24; Róm 11:36; 1Kor 11:12; Ef 3:9; Zsid 2:10).

  + http://www.carm.org/religious-movements/jehovahs-witnesses/col-116-17-all-other-things-were-created-him

  Azt pedig, hogy egy „Jehován” kívül álló kisebb Isten is részt veszt a teremtésben azt cáfolja Ézsaiás 44:24; Malakiás 2:10; Jób 9:2,8. valamint az a tény, hogy ugye az Atya nem egyedül teremtett, hanem a Fiú (Jn 1:1-4, Kol 1:16, Zsid 1:2) és a Szentlélek (1Móz 1:2, Jób 33:4, Zsolt 104:30) is, márpedig a teremtés csakis isteni képesség, sőt teremtmény a teremtésnek még eszközévé sem tehető. Isten ui. egyedülálló módon forrása a teremtésnek, mert Isten semmilyen eszközzel, társsal vagy anyaggal nem működik közre a teremtés művében. Isten teremtői tevékenysége kizárólagos. Úgy, ahogyan Isten létesít, senki és semmi nem képes. Isten teremtői képessége a teremtmény számára közölhetetlen tulajdonság. Ahhoz, hogy valaki teremteni tudjon, vagyis ahhoz, hogy létezőt hívjon elő a nemlétezőből, Istennek kell lenni.

  Ha viszont „őbenne teremtetett minden”, akkor szükségképpen az adódna, hogy ő maga is őbenne (általa) teremtetett, ami önellentmondás volna. Tehát a Fiú nem teremtmény.

  Az Őrtorony felhoz néhány érvet a „más” szócska betoldásának védelmében a 16-17. vers tekintetében:

  “A Lukács 13:2-ben az egyes bibliafordítások a következőképpen adják vissza ezt a szót: “a többi”, ÚRB, B.-D., Kat.; “minden más”, Káldi.” – De itt szerepel egy többletinformáció, ami amott nem szerepel.

  Lk 13.2
  És felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-é, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték?

  Azaz oda van írva, hogy ezek is galileabeliek voltak. De Jézusról éppen az nincs írva, hogy ő is teremtmény.

  “(Lásd még: Lukács 21:29, Kat. és Filippi 2:21, Kat.)” – Szánalmas kaparászások ezek. A Károliból idézve:

  Lk 21.29
  Monda pedig nékik egy példázatot: Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat

  Azaz oda van írva, hogy a fügefa is a fák közé tartozik. De Jézusról éppen az nincs írva, hogy ő is teremtmény.

  Fil 2,21
  Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét.

  Ez tökéletes öngól. Pál értelemszerűen nem sorolta az általa dicsért Timótheust azok közé, akik nem a Jézus, hanem a maguk hasznát keresik. Az Őrtorony “logikája” pedig ezt követelné ezen a helyen is.

  Attól, hogy a JT hozott egy r.k. fordítást, ahol más helyeken a “pász”-t “minden más”-sal fordítják, még nem lesz automatikusan jogos az eljárása. Neki ama konkrét igehelyek mondanivalója, beszédhelyzete stb. és a Kol 1,16.17 között párhuzamot kell konstruálnia. Nos, én arra mutattam rá, hogy amazoknál más volt a beszédhelyzet, mert ott magáról a („minden más”-sal szembeállított) egyedi létezőről is állították (majdnem mindig explicite), hogy ő is galileai, ő is fa, illetve Timótheusról nem állíthatták, hogy haszonleső – s ezért nem jó az a hivatkozás. Nem működik a párhuzam, mert az említett példákban vagy nincs meg a “minden más”-t megokoló tényező, vagy jelen van ugyan, de olyan explicit említés (besorolás) szavatolja, ami a Kol 1,16sk-ből hiányzik.

 2. Sefatias permalink
  March 1, 2012 7:34 am

  Húúú milyen bonyolult dolgokat tudtok. én egy egyszerű ember vagyok, aki nem tudja hogy ezeket az idegen kifejezéseket hogyan kell fordítani. Nekem egyetlen fegyverem van. Az ami ebben a cikkben is szerepel, hogy a magyar bibliafordításokat összehasonlítom. Nos éltem ezzel a lehetőséggel. 12 különböző magyar nyelvű újszövetségem van. Megnéztem mindben ezt a három verset most. Persze az elmúlt években pedig rengetegszer. A 15. verset az egyszerű fordítás kivételével midegyik úgy fordítja, hogy jézus az a személy aki legelőször született. Elkészítettem a “saját” fordításomat is, ami a következőképpen hangzik: “Aki (jézus) a láthatatlan isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. ” Gyakorlatilag minden fordításban ez olvasható. Ez a vers akár egy örökösödési perben is megállná a helyét, és egyértelműen azt bizonyítaná, hogy a szóban forgó személy, egy másiknak a közreműködésével jött létre, azaz a létét neki köszönheti. És mivel első, ezért a legidősebb is. Ez a vers az egyszerűen gondolkodó, és minden más nézettől független olvasóban azt az érzést kelti, hogy Jézus nem más, mint a mindeható Isten elsőszülöttje, ebben az esetben első teremtménye. Az ezután következő versek arra a tevékenységre mutatnak rá, amit a mindenható végzett, az első szülött létrehozása után. Azt olvassuk hogy folytatta a teremtést, de innentől kezdve az elsőként megteremtett személy is részt vett ebben a tevékenységben. És ha belegondolunk ez nem olyan különleges dolog. Egy apa számára a világ legcsodálatosabb dolgai közé tartozik, ha a fiával együtt tevékenykedhet. Teljesen mindegy hogy mit, csak együtt. Ez a lényeg. Ez történt itt is. és akármelyik fordításomat nyitom ki, mindenhol ugyanez van leírva. Persze lehet hogy más szavakkal. Talán azzal hogy “minden más”, vagy egyszerűen csak “minden” vagy éppen “mindent”. De a lényeg ebben a három versben igen egyszerűen megfogalmazható. A mindenható létrehozta első teremtményét, és utána ezt a tevékenységet együtt folytatták.

 3. infaustus permalink
  March 1, 2012 7:56 am

  Sefatias, sajnos ezt a 15. verset sok magyar fordítás is félreérthetően fordítja. Az elsőszülött kifejezés nem mindig utal időbeli elsőbbségre, hanem rangra. Jézus a teremtett világban az elsőszülött jogaival rendelkezik, ő az örökös. De ez nem mond semmit arról, hogy teremtett lenne, vagy lenne kezdete. Ennek ellentmond sok más vers, ami igazolja, hogy Jézus nem teremtett lény. Van más eset is a Bibliában, amikor az elsőszülött kifejezés igazolhatóan nem időbeli elsőbbségre vonatkozik, hanem rangra. Pl. a Jer 31:9 Efraimot nevezi az elsőszülöttnek, holott nem ő született Jákóbnak először. Vagy ott van Jákób és Ézsau, amikor eladta az elsőszülöttségi jogát.

  Ezt a verset (Kol 1:15) a teljes Biblia fényében kell értelmezni, Más helyeken pedig Jézussal kapcsolatban olvashatunk ilyeneket:
  “…kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” (Mik 5:2, Károli)
  “Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.” (Zsid 7:3).

 4. Sefatias permalink
  March 1, 2012 8:14 am

  A zsidókhoz irt levél jeruzsálem(sálem) ábrahám korabeli papkirályáról szól, és teljesen róla beszél, ami egyértelműen jelzi, hogy melkisédek valami oknál fogv különleges ember volt, hiszen még ábrahám is tisztelte. Ám az biztos hogy volt apja, és anyja is és hogy egyszer megszületett. Az hogy Pál miért illeti őt ezekkel a misztikusnak tűnő jelzőkkel, azt nem tudom, de az biztos hogy rá vonatkoznak, és pál csak miután kibeszélte magát melkisédekről, azután hasonlitja hozzá jézust. Tehát ez nem bizonyíték arra hogy jézus napjainak nem volt kezdete, mivel melkisédek napjainak is volt.
  A mikeás 5:2 nagyon sokféleképpen van fordítva. sok kifejezést használnak, de a legtöbb arra utal, hogy jézus valaminek az elejétől származik, valaminek az elején jött létre. Az előző kommentemben a kol 1:15-ből kiderül hogy ez a valami, aminek az elején a messiás létrejött, ez a teremtés. Szerintem ezek a bibliaversek nagyon közvetlenül, és kézenfekvően beszélnek jézusról. Én képzettségemnél fogva nehezen értem meg a túl bonyolult,már már misztikus magyarázatokat. Hiszem, hogy isten szava egy 70 éves 4 elemit végzett mosónő számára is elérhető, és könnyen érthető, és hiszem, hogy a hit eléréséhez, isten megismeréséhez teljesen mindegy melyik bibliafordítást használjuk. Mindegyikban vannak hibák, és mindegyikben van olyan ami kiemeli a többi közül.

 5. infaustus permalink
  March 1, 2012 9:01 am

  Akkor vegyük a példát, egy 70 éves mosónő elolvassa a Zsidókhoz írt levélből idézett sorokat (amit egyébként nem Pál írt, csak ezt se tudja a Társulat). Arra a következtetésre jut, hogy Jézus életének nincs kezdete, mert ez van oda leírva. Melkisédekről ír, aki Jézus előképe, és utal is rá, hogy miben hasonlít hozzá: ebben, hogy nincs az életének kezdete. Talán az Ószövetségben Melkisédfek maga Jézus volt? Szerintem ez is lehetséges.

  Figyelembe kell venni azt is, hogy Jézus isteni tulajdonságokkal rendelkezik: mindentudás, mindenhatóság, mindenütt jelenvalóság, teremtés – ezekkel csak Isten rendelkezhet. Ezt hogyan magyarázod?

 6. Sefatias permalink
  March 1, 2012 9:19 am

  Talán az Ószövetségben Melkisédfek maga Jézus volt? Szerintem ez is lehetséges.

  Ez egyébként már bennem is felmerült. Ahhoz képest, hogy alig van róla szó a bibliában, túl nagy személyiségnek tűnik, amit nem értek. Szóval én is gondoltam már erre, dehát ez csak egy gondolat, minden bizonyíték nélkül

 7. Sefatias permalink
  March 1, 2012 9:22 am

  A mindenhatóságról nem tudok. a mindenütt jelenvalóságról sem olvastam, bár ez a ráruházott hatalom, és rang miatt elképzelhető. A teremtésről meg egyértelmű hiszen irtam is, hogy a kolossé 1:15-17 arról szól, hogy együtt teremtettek mindent az atyjával

 8. March 6, 2012 6:34 pm

  Sefatias!

  Nagyon rosszul értelmezed a Kolosszé 1:15 verset! Legyél szíves olvasd el a következő linken az érvelést:
  http://web.archive.org/web/20100221085157/http://www.apologia.hu/text/Kol_1_15.html

  Jézus nem teremtmény! Az eredeti görög szövegben a vers kérdéses részlete úgy hangzik, hogy „πρωτοτοκος πασης κτισεως” (prótotokosz paszész ktiszeósz). A magyar fordítások közül sajnos a legtöbb pontatlanul fordít. A részlet pontos fordítása szerint a Fiú „az egész teremtés elsőszülöttje”. Ha mindenáron meg akarjuk szabadítani a birtokos szerkezettől, fordítható volna akár így is: „az elsőszülött az egész teremtés fölött. „ Az Őrtorony ezt a kétértelműséget önkényesen egyértelműsíti. Hogy mit jelent ez?

  A görög prototokosz = elsőszülött: itt a felsőbbrendűséget és az örökös preegzisztenciát jelenti, és nem azt, hogy első-teremtmény. Ő a kitüntetett örököse mindennek, ami teremtetett. Az „általános örökös, fő örökös” jelentésből kell kiindulni, aki tehát származása okán tulajdonosa mindannak, amit az Atya teremtett.

  Az ószövetségi jogi felfogás szerint az elsőszülöttnek, mint a család jövendő fejének, megkülönböztetett helyzete van a családban, és nagyobb rész jut az örökségből, mint a többi gyermeknek.
  Az Ószövetség szóhasználata tanulságos. Dávidot elsőszülöttnek nevezik a Zsolt 89:27-ben, de nem azért, mert szó szerint első gyermeke lett volna Jesszének (hiszen ő volt a legfiatalabb), hanem azért, hogy ezzel Izrael királyságának hatalmát érzékeltessék vele. Hasonlóképpen a Jer 31:9 Efraimra utal mint elsőszülöttre, holott Manassze volt időrendben az első (Ter 41:50-52). Izrael nemzetét Isten így hívta: „az én elsőszülött fiam” (Kiv 4:22). Vagyis amikor Jahve azt mondja: “elsőszülöttemmé teszem őt” (Zsolt 89,28), éppenséggel egy utószülött fiút (Dávidot) nevez elsőszülöttnek, azaz nyilván: nem időbeli méltóság, hanem méltóságjelölő cím értelmében. Hasonlóan: mikor Izraelt mint népet Isten saját elsőszülöttének nevezte (2Móz 4,22), nyilván nem időrendi értelemben mondta, mert Izsák elsőszülötte nem Izrael volt, hanem Ézsau. Ráadásul Izrael is úgy volt Jahve elsőszülöttje, hogy nem számláltatott a népek közé (4Móz 23,9).
  Kétségtelen tehát az apostol az elsőszülöttnek elsőségét akarja itt kifejezni a teremtmények fölött. De hogy Krisztust nem sorozza be a teremtmények közé, az kitűnik a következőkből.

  A zsidó rabbinikus írók az Atyaistent nevezték Bekorah Shelolam-nak, ami pontosan ugyanazt jelenti, mint amit Szent Pál használt itt: egész teremtés elsőszülöttje. Egyébként az Atyáról azért nem kell azt mondani, hogy az egész teremtés fölött elsőszülött, mert Ő nem született. A Szentlélek sem született, hanem származott. De a teremtményvilágba örökösként mégiscsak Jézus jött el (Zsid 1,2), nem az Atya és nem a Szentlélek.

  A prototokosz a Zsid 1:6-ban Jézus címeként szerepel. A kontextusban viszont Jézust Mindenhatóként (1:3), Isten dicsőségének kisugárzásaként (és képmásaként) (1:3), Teremtőként (1:10), imádandóként (1:6) van ábrázolva, és Istennek hívja az Atya (1:8). Ezek a sajátosságok csak Istenre vonatkozhatnak.

  Angolul tudóknak ajánlom még:

  http://www.4witness.org/jwysbt/ysbt_ch4.php#s2b
  http://www.carm.org/religious-movements/jehovahs-witnesses/col-115-firstborn-all-creation
  http://www.forananswer.org/Colossians/Col1_15.htm

  • Sefatias permalink
   March 24, 2012 6:53 pm

   huhh ez nekem túl bonyolult, és nem is tetszik. Ez már szerintem az egyértelmű dolgok renkivüli megbonyolítása. Én túl egyszerű ember vagyok ahhoz, hogy ezt az érvelést elfogadjam. sajnálom. számomra az elsőszülött, egyszülött azt jelenti amit jelent, mint ahogy a sárga citrom is számomra sárga citromot jelent, és nem keresem mögötte a zöld dinnyét

 9. March 6, 2012 6:35 pm

  Infaustus, ezt neked írom, nem kell kiraknod, mert angolul van, de mivel te tudsz angolul, felhasználhatnád:

  Jesus is called the “first-born of all creation. For in Him were all things created . . . He is before all and by Him all things were created.” JWs think this means Jesus is the first created being. “First-born” here does not refer to time, but to preeminence. It is a title given by a father to his son. Isaac, Jacob and Ephraim received the blessing of the “first-born,” though they were not biologically the first sons born to their parents. The text doesn’t say Jesus was created. If so, St. Paul would have said Jesus created all other things, but he did not. Jesus is the Creator of all things. He is God. He is given the title “first-born” as the title of His preeminence and because He is eternally begotten by the Father. Ask the JWs if they agree that Colossians 1:15-17 means that Christ created everything. They’ll say yes. Then show them Isaiah 44:24: “This is what the Lord says, your Redeemer who formed you in the womb: ‘I am the Lord, who has made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself.'” Ask them why, if Christ created “all things,” it says that the Lord God – the Hebrew word used here is Yahweh (Jehovah) – did it by Himself.

  In the NWT it says, “He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.” The Witnesses interpret this statement to mean that Jesus was the first thing that God created. This is a good example of how easy it is to misunderstand the key words that are used in the Bible, and Jehovah’s Witnesses are doing just that. The key word in this case is “firstborn.” The Witnesses are assuming that the word “firstborn” is equal to “first created.” The word “firstborn” DOES NOT mean “first created”; they are two different words. There is a Greek word for “firstborn” and there is a Greek word for “first created.” The Apostle Paul, who was writing under inspiration, could have used the word for “first created” if he had wished to do so, but he chose to use the word “firstborn.”.
  So what does the expression “firstborn” really mean? In Scripture it refers to the first child to be born in the family (see Luke 2:7). There is also another meaning for “firstborn,” namely “primacy,” or “pre-eminence.” The word “primacy” comes from the word “prime,” which means “first.” Please note it doesn’t mean first in time; it means, rather, first in position. For example, in Britain today there is a Prime Minister. Britain’s Prime Minister is not that country’s “First”-ever Minister, but its chief Minister, the one who has the position of primacy over all other ministers in the British Government. That is the sense in which “firstborn” is being used in Colossians 1:15. A good cross reference to use for this is Psalm 89:20, 27. Verse 27 is talking about King David. God says, “I myself shall place him as firstborn, the most high of the kings of the earth.” Notice that God is going to place David as firstborn. Anybody who knows the background of King David knows that he was the eighth son of Jesse (1 Samuel 16:9–13). Yet God says that He is going to make David, the eighth-born, His firstborn. How does He do it? Verse 27 says, “I will make him the most high of the kings of the earth.” David will have the primacy as one over all the kings of the earth. This same use of the word “firstborn” can be applied to Jesus in Colossians 1:15, thus Jesus is not the first created, but the chief over all. He has the position of primacy, or leadership, over all creation.
  I think it is worthwhile to include an additional point of information on this passage at Colossians 1:15–16. Please compare it with the NWT given below:

  “He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation; because by means of him all [other] things were created in the heavens and upon the earth, the things visible and the things invisible, no matter whether they are thrones or lordships or governments or authorities. All [other] things have been created through him and for him.”

  The New World Translation introduced an extra word into the text, the word “other,” which completely alters the force and meaning of that verse. It allows the Witnesses to claim that Jesus could be created and then He Himself proceed to create “other” things.
  Is the word “other” in the Greek text? The answer is emphatically NO! Other translations, however, read, “For by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones, dominions, rulers, or authorities, all things have been created by Him and for Him.” (NASB) When you look at that verse you will see that Christ is being referred to as the creator of everything; nothing is left out. He created all things, regardless of whether they were things in the heavens or the things on the earth, whether they were visible things or invisible things. If Jesus created each and every one of them, then we have proved that Christ could not have had a beginning. He Himself is not a created thing, but He is author of all creation.
  The special Watchtower New Testament known as The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures contains a copy of the Greek text. It’s a good idea to get the Witnesses to show you that translation and then ask them to turn to Colossians 1:16 and look at the Greek text, with the literal English words underneath. Let them see for themselves that the New World Translation committee has added the word “other” to their translation. It is also a good idea to cross reference this verse with John 1:3. So if the Witnesses insist that the word “other” must appear in Colossians 1:16, then that verse contradicts what it says in their own Bible at John 1:3!

  The Greek for “firstborn” is prototokos (Strong’s word #4416), which means “preeminence” and “eternal preexistence,” according to Greek lexicons. It does not mean “first-created.” Apart from being untrue linguistically, this heretical interpretation is contradicted in the next two verses, which inform us that Christ “created all things,” and that He “is before all things.” JWs try to escape that clear indication by adding the qualifying word, “other” — but (unfortunately for them) “other” is not in the Greek text. The Hebrew usage of “firstborn” is also instructive, since it illustrates its meaning as “preeminent.” David is called “firstborn” in Ps 89:27, not because he was the literal first child of Jesse (for he was the youngest), but in the sense of his ascendancy to the kingship of Israel. The Watchtower understands this with regard to that verse:

  „David, who was the youngest son of Jesses, was called by Jehovah the “first-born,” due to Jehovah’s elevation of David to the preminent position in God’s chosen nation.„
  (Aid to Bible Understanding, 1971, 584)

  Likewise, Jeremiah 31:9 refers to Ephraim as the firstborn, whereas Manasseh was the first child born (Gen 41:50-52). The nation Israel is called “my firstborn” by God (Ex 4:22). The Jewish rabbinical writers even called God the Father Bekorah Shelolam, meaning “firstborn of all creation,” that is, the Creator. This is precisely how St. Paul uses the “firstborn” phraseology in Col 1:15. The Greek word for “first-created” is protoktistos. But Paul uses prototokos, which Vine defines as follows:

  . . . expressing his priority to, and preeminence over, creation . . . He himself produced creation.
  (An Expository Dictionary of New Testament Words, Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell, 1940; under “Firstborn”)

  And A.T. Robertson states:

  The use of this word does not show what Arius argued, that Paul regarded Christ as a creature like “all creation” . . . Paul takes both words to help express the deity of Jesus Christ in his relation to the Father as eikon (Image) and to the universe as prototokos (First-born).
  (Word Pictures in the NT, Nashville, TN: Broadman Press, 1932, vol. 4 of 6, 477-478)

  Greek scholar Marvin Vincent also concurs:

  “First-born” points to eternal preexistence . . . We must carefully avoid any suggestion that Christ was the first of created things, which is contradicted by the following words: “in Him were all things created.”
  (Word Studies in the NT, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1946; orig. 1887; vol. 3 of 4, 468)

  If JWs attempt to argue that image (Greek, eikon, Strong’s word #1504), “proves” that Jesus is lesser than God, they will again find themselves at odds with all Greek lexicons and dictionaries. For example, W.E. Vine:

  Christ is the visible representation and manifestation of God to created beings; the likeness expressed in this manifestation is involved in the essential relations in the Godhead . . . “he that hath seen Me hath seen the Father,” John 14:9.
  (An Expository Dictionary of New Testament Words, Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell, 1940; under “Image”)

  The unbiblical JW doctrine of Jesus as “Chief Agent” of all creation (rather than co-creator with the Father and Spirit), is rendered null and void by three verses:

  ISAIAH 44:24 Thus saith the Lord, thy redeemer, and he that formed thee from the womb, I {am} the Lord that maketh all {things}; that stretcheth forth the heavens alone; that spreadeth abroad the earth by myself; (NWT: “I, Jehovah, am doing everything, stretching out the heavens by myself, laying out the earth. Who was with me?”)

  MALACHI 2:10 Have we not all one father? hath not one God created us? . . . (NWT: “is it not one God that has created us?”)

  JOB 9:2,8 . . . how should man be just with God? . . . Which alone spreadeth out the heavens . . . (NWT: “stretching out the heavens by himself”)

 10. bibliaolvaso permalink
  March 23, 2012 8:08 pm

  Jelenések könyve 3:14 Jézus Krisztus üzenete a laodiceai gyülekezetnek

  A laodiceai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete.( Katolikus fordítás )

  A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. ( Protestáns f. )

  A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: ( Károli G. f.)

  És a laodiceai egyház angyalának írd meg: Ezeket mondja az Amen, * a hív és igaz tanú, ** ki az Isten teremtésének kezdete. ( Káldi f. )

  A laodiceabeli gyülekezet angyalának ezt írd: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:( Kecskeméty f.)

  és a laodikeabeli kihívott gyülekezet angyalának (hírvivő követének) ezt írd: ezeket mondja az Ámen, a hithű és való igaz tanú, az Isten teremtésének kezdete. ( Vida S.f.)

  Levél a laodiceai egyházhoz. A laodiceai egyház angyalának írd meg: Így szól az Amen, a hűséges és igaz tanú, Isten teremtésének kútfeje: ( Békés-Dalos f.)

  A laodiceai eklézsia angyalának írd meg: Ezeket mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete: ( Csia )

  A láodikeiai eklézsia angyalának írd meg: Ezeket mondja az, akinek a neve: Ámen (azaz Krisztus, akinek minden szava feltétlenül hitelre méltó), a hű és igaz tanúbizonyság, az isteni teremtésnek kezdete: ( Dr. Budai G.)

  A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, az Isten teremtésének kezdete: ( Czeglédy S.)

  A laodikeai gyülekezet angyalának írd meg:; így szól az ámen, a hű és igaz tanú, az Isten teremtésének kezdete:( Raffay S.)

  A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: Azt üzeni az Ámen, a ha hű és igaz tanú, az Isten teremtésének kezdete: Tudom a te dolgaidat. ( Dr. Masznyik e.)

  És a laodiceai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az Ámen, a hû és igaz tanú, ki az Isten teremtésének kezdete. ( P.Soós i.)

  A laodiceai gyülekezet angyalának pedig írd meg: ezeket mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, az Isten teremtésének kezdete.( Új Világ f.)

  • March 27, 2012 9:59 am

   Hát pedig elég rosszul gondolod, ez nem bizonyítja, hogy a Fiú teremtve lett volna. Jel 3:14 bizony nem mondja, hogy teremtmény lenne Jézus. Először is az “arché” szó, amit a “kezdet” szóval szoktak fordítani, nem csak ezt jelenti, hanem pl. az elsőség másik oldalaként főség, uralkodás, uralom, hatalom értelme is van. De ami ennél a versnél inkább áll, az az “alapelv”, “princípium”, “eredet”, “forrás”, “végső ok” értelem, vagyis Krisztus a teremtés végső oka, forrása és eredete, vagy “kútfője” (ahogy a Káldi Neovulgáta fordítja), azaz akitől és aki miatt lett, elkezdődött a teremtés. Az arché nem jelenthet kizárólag “teremtményt”, mert pl. a Jel 21,6-ban ez a szó az Atyára vonatkozik. Találtam erről egy jónak tűnő oldalt, ez ad több érvet is:

   http://www.forananswer.org/Rev/Rv3_14.htm

   Az “Isten teremtésének kezdete” nem jelenti, hogy teremtmény. Mert Őbenne teremtetett minden, nála nélkül nem lett semmi, ami lett, és Ő kezdetben volt, nem pedig kezdetben lett.

   Az Isten szó szerint nem szülte, hanem nemzette a Fiút. (Lényegének képmása, maga is Isten, tisztelni is úgy kell, mint az Atyát.) A Károli szülésről beszél, de ez régies kifejezés. Viszont ez nem alacsonyabbrendű a teremtésnél.Kezdete ezen igehely szerint a teremtésnek (teremtett világnak) van.

   A Jel 3,14 nem bizonyítja Jézus teremtménységét. Az “Isten teremtésének kezdete” (arkhé) jelentheti ugyan ezt is, de ugyanígy jelentheti, hogy alapelve (princípiuma) vagy hatalmassága.

   A Jel 3,14 éppen nem állítja, hogy Jézus teremtmény: az “Isten teremtésének kezdete” önmagában sem egyértelmű, a Kol 1,15-17 viszont sokkal részletesebben és félreérthetetlenül állítja, hogy Jézus minden teremtménynek előtte született, őbenne teremtetett minden*, stb. Tehát nem teremtmény. (Az Új Világfordítás * e helyre szemérmetlenül betold egy “más” szót – az 1961-es angol kiadás még zárójelben, a 2000-es magyar már anélkül, de szövetkritikailag mindenképpen önkényesen.)

   Sokszor hivatkoznak Jel. 3:14-re, amit az UV is így fordít: „Isten teremtésének kezdete”. Azonban az itt szereplő görög kifejezés „arkhé”, személyre átvive vezért, fejedelmet, királyt jelöl, tehát pontosítva: „Isten teremtésének fejedelme”

   A kezdet: Gör. arché, amelyből az angol architect (= építész) szó is származik. A szó szerinti jelentése a görög nyelv tudósai szerint: eredet, hatóok, forrás, teremtetlen alapelv (princípium). Tehát Jézus az építész, vagyis az Univerzum Teremtője, miként azt a Kol 1:16-17 nyilvánvalóvá teszi (vö. az előző bejegyzéssel). Ő volt kezdetben (arché) az Atyaistennel (Jn 1:2; Zsid 1:10). Ő teremtett minden lényt, és ő volt minden lény előtt, tehát Ő maga nem lehetett egy lény (egy teremtett entitás) A Jel 1:8-ban (gyakran Alfaként visszaadva) és a 21:6-ban (vö. Iz 41:4; 44:6; 48:12) az arché a Mindenható Úristenre (az Atyaistenre) van alkalmazva, tehát nem lehetséges, hogy teremtett lényt jelentsen, miként azt az ariánus hatás alatt álló szekták állítják. Egy hasonló terminológia is (első és utolsó, Alfa és Omega) vonatkozik Jézusra: Jel 1:17-18; 2:8; 3:14, és 22:13.16. Ennélfogva mind az Atya, mind a Fiú: Isten. A Szentírás tanítja a Szentháromságot: az egy Isten öröktől fogva három Személyben létezik: Atya, Fiú és Szentlélek.

   Ha valaki „Isten teremtésének kezdete” (η αρχη της κτισεως του θεου), az nem (feltétlenül) teremtmény, elvégre itt nem időbeli kezdetről van szó – ha megnézed a kontextust itt Jézusnak a tisztségéről, méltóságáról van szó, nem pedig a koráról. Kezdete e szerint éppen a teremtésnek van, nem a Fiúnak.

   Itt inkább annyit mond, hogy a Fiú a teremtésnek eredete, hatóoka, (ős)forrása, kútfeje, teremtetlen alapelve, őselve vagyis kezdete, mert a Fiú által lett minden, nélküle pedig semmi sem lett, ami lett; és benne teremtetett minden az égben és a földön, minden őáltala és őérte teremtetett. Ő előbb van* mindennél, és minden benne áll fenn.

   * figyeld meg, hogy a Biblia sosem használja a Fiú tekintetében a lett kifejezést, hiszen ha teremtmény lenne, így kéne írnia: “ő előbb lett minden másnál”. Azonban a Fiú már kezdetben volt (Jn 1:1), ő van (Jn 8:58) isteni örökkévalóságában…

   „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.” (Zsidók 13:8)

   Másrészt még segít megérteni a vers és “a kezdet” (αρχη) szó értelmét, ha összeveted pl azzal, ahogy Kol 1:18 így szól Jézusról:

   „Ő a kezdet…”

   Továbbá:

   „Hamarosan eljövök, s velem lesz a jutalmam, hogy mindenkinek megfizessek tettei szerint. Én vagyok az alfa és az ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.” (Jel 22:12-13)

   Ugyanezt “a kezdet” (αρχη) szót használja Biblia az Atyára a Jel 21:6-ban, tehát az αρχη nyilván nem jelent teremtmény.

   Érdemes továbbá megjegyezni, hogy csakúgy mint a Logosz fogalmának, az archénak is megvan a maga görög bölcseleti előzménye.
   Az ókori görög bölcselők archénak nevezték azt az őselvet, ősokot, amire mindig dolog eredetét vezették vissza, vagyis amiből a világ felépül, vagyis hogy mi a világ kezdete. Tehát az “arché” az a princípium, amiből a koszmosz keletkezik.

   Az arché filozófiai fogalmának meghatározására, körülírására a milétoszi természetbölcseletben számos, lényegében egybevágó kísérlet történik. Thálesztől Anaximenészig a korai görög gondolkodók az arché attribútumait ugyanolyan módon jelölik meg: minden létező eredete, első ok, minden létező vége (a dolgok benne, általa pusztulnak el); egységes, lényege állandó, változatlan, de megjelenése (hüposztázisai) változó, mozgása önmagából származik (nem szorul egyéb okra, vagyis önmozgó).

   Persze az, hogy mi az “arché” abban a görög filozófusok nem értettek egyet (pl. egyesek bizonyos anyagok, Püthagorásznál a számok stb.), elvégre nem kaptak kinyilatkoztatást, de az “arché” fogalom kidolgozása sokat segített az Újszövetség üzenetének átvívésében.

   Az újszövetségi szentírók átvették ezeket a görög fogalmakat, és új tartalommal töltötték fel: a keresztény tanítás szerint a teremtett világnak az archéje, vagyis a kezdete az Istenség, amelynek része a Fiú is.

 11. bibliaolvaso permalink
  March 23, 2012 8:16 pm

  Úgy gondolom elég világos és egyértelmű, maga Jézus Krisztus, Szerető Égi Atyánk Fia állítja, hogy Isten teremtette – ‘az Isten teremtésének kezdete’.

  • Sefatias permalink
   March 24, 2012 6:57 pm

   igen. ezek a versek egyértelműen arra utalnak, hogy jézus életének volt kezdete. Persze lehet itt mindenféle bonyolult filozófiákat irni a szavak jelentésének esetleges árnyalaairól, de ha jézus öröktől fogva létezik, és mindig is egyenrangú volt jehovával, akkor ez miért nincs nyíltan leirva a bibliában? miért lehet ezt a tanítást úgy megérterni csak, hogy át kell rágnos magad egy csomó érthetetlen bonyolult magyarázaton?

   • infaustus permalink
    March 24, 2012 6:58 pm

    Sefa, olvasd el ezt itt. Nem olyan egyszerű ez, mint gondolod.

    http://infaustus.wordpress.com/2010/09/30/arkhe/

   • infaustus permalink
    March 24, 2012 7:00 pm

    A probléma pont az, hogy a Társulat sem fogad el egyértelmű dolgokat, hanem nyakatekert másodlagos értelmezésekbe fog. Lapozd fel az ÚVF függelékét, és ilyet találsz a keresztről, Jézus parúziájáról stb. Nincs baj az alapos vizsgálódással. Azzal van, ha félremagyarázzák az Írást.

 12. infaustus permalink
  March 23, 2012 8:28 pm

  Én nem gondolom úgy, hogy ezt a következtetést lehet csak levonni. A Jel 3:14-ben használt kifejezés az arkhé. Ez nem időbeli kezdetre utal. Íme egy gondolatmenet ezzel kapcsolatban:

  http://infaustus.wordpress.com/2010/09/30/arkhe/

 13. Sefatias permalink
  March 24, 2012 7:05 pm

  bocs. én nem tudom elfogadni az ilyen bonyolult magyarázatokat. nem szeretem az eredeti görög szavak lehetséges forditásainak lehetséges értelmezésére bizni a hitemet. Én bányász vagyok. számomra mindig csak az a lényeg, hogy az elkészült munka jó legyen. és ellássa a funkcióját. de az hogy a saját munkámat össze vissza bonyolitsam, csupán azért hogy a használat érdekében egy csomó dolgot kelljen magyarázni, értelmezni, az számomra logikátlan. Én úgy éltem az életemet hogy amit lerraktam az le volt rakva. Ha Isten olyan céllal adta volna nekem a szentírást, hogy egy csomó bonyolult magyarázet, elmélet, filozófia kell ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjem kapizsgálni hogy mit akar, akkor inkább tartsa meg magának, aztán elmélkedjen rajta ő. De szerintem a szentírás egyszerű, és amit beleirtak, az van beleirva. semmi több. és jó szerencsét!

 14. infaustus permalink
  March 24, 2012 7:19 pm

  Rendben. De akkor mi a helyzet az olyan tanításokkal, amiket az Őrtorony teker ki? A Biblia világosan tanítja, hogy Jézus kereszten halt meg, és azt is, hogy láthatóan jön vissza ítélni, és uralkodni az övéivel. Itt a nyakatekert őrtornyos magyarázatot választod, vagy itt is ragaszkodsz az elvedhez, amit fentebb írtál? Elfogadod, amit a Biblia tanít, és belátod, hogy a Társulat téved a kereszt és a parúzia értelmezésében? Következetes vagy az egyszerűségre törekvésben?

  • Sefatias permalink
   March 24, 2012 7:28 pm

   igen igyekszem. a kereszt kontra kinoszlop kérdés nem érdekel. nem hiszem hogy bármi jelentősége van annak, hogy a kivégzésre szánt eszköz hogyan nézett ki. Nekem tökéletesen megfelel a kereszt is. az eddig olvasott információim a kereszt mellett tették le a voksukat. Csak néhány sűrgős kivégeznivalónál találtam oszlopot. de ahogy mondtam számomra ez teljesen mellékes. az erről szóló írásod tökéletesen kielégítette a szellemi szükségleteimet, és jobban hajlok a keresztre, de ismét jelzem, ez számomra nem jelent semmit. sem az oszlopot, sem a keresztet nem fogom hasdználni semilyen imádattal kapcsolatos jelképként. A látható és láthatatlan jelenlét pont most van nálam terítéken, mivel 1914 számomra teljesen kiesett a látómezőmből, ezért sok dolgot újra kell értelmeznem. erről lehet hogy irok neked priviben.

 15. infaustus permalink
  March 24, 2012 7:38 pm

  Imádni nem is szabad ezeket, nem is ezért kérdeztem. Jelentősége csak annyiban van, hogy a Társulat kardoskodik mellette. De be kellett nekem is látni, hogy tévedett. Tévedett ebben a kérdésben, és még sok másban is. Egy szög ez s a Társulat, mint igaz vallás koporsójában. Szerintem legalábbis. 1914 is jó téma, ha gondolod, majd számolj be arról, mire jutottál.

  • Sefatias permalink
   March 24, 2012 7:54 pm

   áttanulmányoztam a jöjjön el a te királyságod függelékét, meg a két őszi őrtornyot. ez nekem bőven elég volt. de ha gondolod leirom hogy milyen eszmefuttatásaim vannak, bár szerintem ez már lerágott csont

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: