Skip to content

Mi az igazság?

February 17, 2012

Jézus kihallgatása során ezt a kérdést tette fel Pilátus: “Mi az igazság?” (Jn 18:38). Az e kérdésre adandó válaszunk hitéletünk minősége és üdvösségünk szempontjából alapvető fontosságú. Jézus önmagáról azt állította, hogy ő az igazság (Jn 14:6), korábban pedig azt mondta, hogy “megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket” (Jn 8:32). A bibliai igazság ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy helyes képet alkothassunk Istenről, önmagunkról, a világról, és az Isten tervében elfoglalt helyünkről. Ahogyan azt az Őrtorony Társulat nagyon helyesen látja, a sok-sok felekezet és vallási irányzat ellenére csak egyetlen igazság létezhet. A hibát azonban akkor követik el, amikor az igazságot egy igaz vallásban próbálják megtalálni, ahelyett, hogy csak a Bibliában keresnék és Jézusban találnák meg.

Jehova Tanúi azonban nincsenek egyedül az igaz vallás utáni vágyakozásukkal. Sok hozzájuk hasonló közösség létezik, amely sajátos teológiát képvisel, a történelmi-evangéliumi kereszténységtől lényegesen eltér alapelveiben és hitvallásában, és magának az egyedüli igaz vallás címet tulajdonítja. Gondoljunk csak Jehova Tanúi mellett a mormonokra, a krisztadelfiánusokra, az adventistákra stb. Mindannyian azt állítják magukról, hogy a történelem során hitehagyóvá vált kereszténységgel szemben az igazi, bibliai hitet kizárólagosan képviselik. A probléma azonban ott kezdődik, hogy egymásnak ellentmondó hitnézeteik vannak. A vallásalapítóik (Charles Taze Russell, Joseph Smith, John Thomas, Ellen G. White) különböző nézeteket vallottak, és az ő elképzeléseik lettek az igaz vallásuk alappillérei. Mindannyiuknak azonban egyszerre nem lehet igazuk. Ha azegyiküknek igaza van, a többi téved.

Pál a keresztényeket arra biztatta, hogy vizsgáljanak meg mindent (1Thessz 5:21), és a Szentírás a nemes lelkület jelének tekinti azt, ha valaki alaposan utánajár minden kérdésnek, amit elé tárnak (ApCsel 17:11). De hogyan vizsgáljuk meg az egyes vallások “igazságát”? Először is fontos a kiindulási pont: minden keresztény felekezet tanításának a Biblián kell alapulnia. Meg kell vizsgálnunk, hogy a tanításuk összhangban van-e a teljes Bibliával. Nem csak egyes, a szövegösszefüggésből kiragadott, félremagyarázott, félrefordított versekkel, hanem a Biblia átfogó tanításával. Mindegyik vallás azt állítja, hogy a Biblia után újabb kinyilatkoztatásokat szolgáltat Istenről és az igazságról. Ezeknek az igazságoknak azonban teljes összhangban kell lenniük a már korábbi kinyilatkoztatással. Szent Ágoston erre az elvre így hívta fel a figyelmet: “Novum in Vetere latet, Vetus in Novo patet”, azaz az Új az Óban el van rejtve, az Ó az Újban fel van tárva. Ez vajon elmondható az újabb kinyilatkoztatásokról is (Az Őrtorony, a Mormon Könyve, White írásai)?

Másrészt tágabb összefüggésben kell szemlélnünk az egyes vallásokat is. Ha önmagában nézzük a mormonokat, a Tanúkat, az adventistákat, azt látjuk, hogy egy jól felépített érvrendszerük van, amellyel a saját igazukat képesek bebizonyítani. Akkor azonban, amikor madártávlatból szemléljük ezeket a vallásokat együttesen, észre fogjuk venni, hogy olyan közösségek halmazával van dolgunk, akik messzemenő kijelentéseket tesznek az igazságról, ugyanakkor egymásnak is, és a bibliai alapnak is ellentmondanak.

Önmagában lehet, hogy meggyőző egy Tanú érvelése Jézus személyéről, a a földi paradicsomról stb. Meggyőző lehet egy mormon érvelése is a napjainkban is élő apostolokról és prófétákról, az újabb kinyilatkoztatásokról. Csakúgy, mint egy adventista gondolatai a szombatról, amint az Isten tervében megjelenik. De ha együttesen nézzük őket, látjuk az erőlködést, hogy a maguk igazságát bizonyítani próbálják akkor is, amikor az egymásnak is ellentmond.

Érdemes elgondolkodni a következő kérdéseken: Miért van az, hogy csak a Bibliát olvasva senkinek nem jutna eszébe önmagától, hogy Jehova Tanúja/mormon/adventista/krisztadelfiánus legyen? Miért nem elég az, ha valaki a Bibliát olvasva Istent megtalálja? Miért kell sok más kiadvány, ami olyan témákról szól, amik a Bibliában nincsenek is benne? Ha Tanú vagy, mi alapján döntöttél mellettük? Alaposan utánajártál független forrásokból is mindannak, amit ők mondtak? Nem lehet, hogy ha nem Tanúkkal, hanem mormonokkal találkoztál volna, akkor ők győztek volna meg arról, hogy náluk található meg az igazság?

Az igazság keresése sikamlós területre vezet téged. Sok a félrevezető hamis próféta, épp ezért kritikusan kell kezelni a hitbeli kérdéseket is. Ahelyett, hogy önálló, tárgyilagos kutatás, és őszinte imádkozás nélkül bármit is elfogadnál, járj utána minden dolognak — és célnak ne egy vallást tekints, hanem magát Istent, Jézus Krisztuson keresztül.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: