Skip to content

Az igazi Szentlélek

September 25, 2011

Az Őrtorony, 2011/12/15. p. 13.

Az Őrtorony 2011. december 15.-i tanulmányozásra szánt számában jelent meg egy cikk, melynek címe: Miért vezessen minket Isten szelleme? (pp. 13-17.). Az itt kiemelt idézet is ebből származik. Ismételten igyekeznek érveket felsorakoztatni a Szentlélek személy volta ellen, és az előző bejegyzés mintájára most az igazi, bibliai Szentlelket kívánjuk megismerni.

Először is — mint általában mindig — érdemes figyelmet szentelni a Társulat által idézett teológus véleményére. Edmund Fortman az Ószövetségről (Héber Iratok) beszél, és abban a Szentlélek, mint személy, valóban nem jelenik meg olyan letisztultan, mint az Újszövetségben. Ennek oka az, hogy Isten részéről a kijelentés folyamatos, és ami az Ószövetségben még csak csiráiban jelenik meg, az az Újszövetségben már a maga teljességében. Szent Ágoston ezt a kettősséget így fogalmazta meg: “Novum in Vetere latet, Vetus in Novo patet” — vagyis az Új az Óban el van rejtve, az Ó az Újban ki van bontva. Teljesen logikus hát, hogy az Ószövetség önmagában még nem közvetíti bizonyos kérdésekről (pl. Isten személye, az üdvösség módja, a halottak állapota stb.) a teljes igazságot. Az Ószövetség árnyéka az eljövendőnek, ami csak Krisztusban lett teljessé (Kol 2:17). Ha jobban belegondolunk, akkor Fortman idézete semmit sem bizonyít a Szentlélekkel kapcsolatban, ha a teljes Bibliát, és nem csak az Ószövetséget vesszük alapul.

Az a “néhány” személy, akivel a szolgálatod során találkozol (tkp. őszinte keresztények millióiról van szó), nem gondolják azt, hogy a Szentlélek egyenlő lenne az Atyával. A modalizmus az a tan, amely egyetlen személy három megjelenési formájáról beszél, de ezt a keresztények már nagyon régen elutasították, mint teológiai eretnekséget. Ismét azt látjuk, hogy a Társulat olyasmi ellen érvel, amit nem is ért igazán. Ebben az egy bekezdésben ugyan nem sok érvet hoznak fel a Szentlélek személy volta ellen, de mi mégis szemügyre vesszük most az ezzel kapcsolatos szentírási szakaszokat. Ezeket két részre osztjuk: (1) amelyek a Szentlélek személy voltáról beszélnek, ill. (2) amelyek az isteni mivoltáról szólnak.

(1) A Szentlélek személy volta

Azt Jehova Tanúi is elfogadják, hogy Sátán egy valódi személy, és nem pedig a gonosz erők átfogó megnevezése. Ezért hasonlítsuk most össze azt, ahogyan a Szentlélekről, és ahogyan Sátánról beszél a Biblia. Azt fogjuk látni, hogy mindketten ugyanazokkal a személyiségre jellemző vonásokkal rendelkeznek: Sátán beszél (Jób 1:6-8, Gen 3:4), és a Szentlélek is beszél (ApCsel 1:16, Mt 10:20, ApCsel 10:19-20, 20:23, Zsid 3:7, 10:15, Jel 22:17). Sátán megítéltetik (1Tim 3:6, Jel 12:9), a Szentlélek pedig megítél (Ézs 4:4, Jn 16:8). Sátánnak van akarata (1Krón 21:1), de akarata van a Szentléleknek is (1Kor 12:11, ApCsel 15:28, 16:6-10, Mt 4:1). Sátánnak ellene lehet állni (Jak 4:7, Ef 6:11), és a Szentléleknek is ellenállhatunk (ApCsel 7:51, 5:3, Mt 12:32, Ef 4:30). Sátán képes megszállni az embert (ApCsel 3:5, Lk 9:38-40, 13:16), a Szentlélek pedig betölti őket (ApCsel 2:4, 4:8, 31). Sátán képes megkísérteni (1Kor 7:5, Mt 4:1), a Szentlélek pedig megvizsgálni (1Kor 2:10). Sátán képes valahová magával vinni (Mt 4:8), és ugyanerre képes a Szentlélek is (Mt 4:1).

Ezeken kívül a Jn 14-16. fejezetei több alkalommal is személyes névmásokkal (ő, őt, aki) utalnak rá, és nem személytelen erőként kezelik. Ha nem személy lenne, akkor nem lehetne ő a másik Pártfogó, akit Jézus küld maga helyett. Jézus eddigi szerepét ugyanis egy személytelen erő nem lenne képes betölteni a keresztények életében, csakis egy személy, maga Isten. További személyes megnyilvánulásai: tanít (Lk 12:12, Jn 14:26), hazudhatunk neki (ApCsel 5:3), meg lehet szomorítani (Ef 4:30), közösségben lehetünk vele (1Kor 13:13), esedezik értünk (Róm 8:26), szeret minket (Róm 15:30), neve van, amelybe meg lehet keresztelkedni (Mt 28:19-20).

(2) A Szentlélek Isten volta

A keresztények nem azt állítják, hogy a Szentlélek azonos lenne az Atyával. A keresztény háromság-tan ezt mondja: egyetlen Isten van, Jehova, aki három személyben létezik: ő Atya, Fiú és Szentlélek; de még sincs három külön Isten, hanem csak egy. Érthetőbben fogalmazva: a keresztények tisztában vannak azzal, hogy csak egyetlen Isten létezik (vö. Deut 6:4), de mégis úgy látják a Szentírásban, hogy három személy rendelkezik olyan tulajdonságokkal, melyekkel csak Isten rendelkezhet, és tesz olyan dolgokat, melyeket csak Isten tehet. Ezek pedig jellemzők a Szentlélekre is.

Őt ugyanis a Biblia Istennek nevezi. Az Apcsel 5:3-4-ben a Szentléleknek hazudni annyi, mint Istennek hazudni, tehát a Szentlélek egyenlő Istennel. A Lélek a teremtő (Jób 33:4, Gen 1:2, Zsolt 104:30), örökkévaló (Zsid 9:4), mindenütt jelenvaló (Zsolt 139:7-12, Jn 14:17), mindentudó (Ézs 11:2, 40:13, Jn 14:26, 16:13), mindenható (Jób 33:4, Zak 4:6), úr (2Kor 3:17), szent (2Pt 1:21, üdvözítő (Tit 3:5, Zsid 9:14), megigazító (1Kor 6:11, Gal 5:5), megszentelő (Róm 15:16, 2Thessz 2:13), feltámaszt (Róm 8:11).

Ezen szakaszok fényében érdemes a cikket átgondolni. Vajon valóban egy személytelen erő a “szent szellem”?

Advertisements
22 Comments leave one →
 1. Névtelenül permalink
  September 26, 2011 6:43 pm

  Igen, hát nagyon jó ez az írás.
  Mégis van valami, amit szeretnék megosztani veletek.
  Én magam is készítettem régebben egy nagyon hasonló kis tanulmányt a témában. Szerintem jól sikerült. Nem volt olyan jó mint ez, de azért az is felsorakoztatott szinte minden érvet a Lélek személy volta mellett. Emlékszem, elég sokat dolgoztam rajta. Szóval amikor kész lett, égtem a vágytól, hogy odaadhassam a barátaimnak, mert biztos voltam benne, hogy nem tudják megválaszolni. Eljött a nap, és én odaadtam. Elolvasták, és szemrebbenés nélkül rávágták, hogy ez nem bizonyít semmit. Hogy Isten (Jehova) az aki cselekszik, és hogy ezt így kell érteni. A Lélek csak eszköz. Minden egyéb csak belemagyarázás.
  Nem hittem a fülemnek. Annyi munkám volt benne.
  Én azt hittem, érvelek. S rá kellett jönnöm, hogy nincs kinek. Nagyon elszomorodtam, mert megértettem, hogy csak a szemükkel olvasták, de az agyukkal nem. És én nem tudtam ezen változtatni.
  Akkor döbbentem rá, hogy akikről azt hittem, hogy egészséges vitapartnerek, azok nem másak, mint hipnotizáltak. S megértettem azt is, hogy miért volt sikertelen az addigi összes eszmecserénk. Mert nem gondolkoztak sohasem azon, amit mondtam nekik. Mert sohasem történt még közöttünk valódi eszmecsere.
  Én ezt az esetet úgy értékelem magamban, mint fullánkot a testemben. Nem érhetek el sikert senkinél a magam erejére támaszkodva akkor, ha Istenről van szó. Talán elbizakodottságomnak, gőgösségemnek köszönhetem. Ki vagyok én, hogy Istennek szüksége lenne rám, hogy Őt megvédjem, vagy bemutassam.
  Bizony bizony, csakis Jézus Krisztus az, aki ennek a két embernek a segítségére lehet. De ehhez kell ez a két ember is.
  Krisztus ott áll az ajtajuk előtt. Mindenki ajtaja előtt. S némán kulcsfordulásra vár. Gyalázat, hogy neki kell ránk várnia. S ő mégis.
  Ez volt az utolsó, hogy bármiről megpróbáltam meggyőzni egy Jehova Tanúját.
  Változtattam. Már nem őket győzködöm, hanem Krisztust kérem, hogy tegye meg helyettem, mert nekem ehhez nincs elég erőm.
  Övé legyen a Dicsőség örökkön örökké. Ámen.

  • psfanboy3 permalink
   September 29, 2011 12:21 pm

   Teljesen egyet tudok veled érteni. A Jehova Tanúi szekta tagjai mind agymosottak, vagy ahogy te írod picit szelídebben -hipnotizáltak-. Bizony ez egy olyan álom és hipnózis, amelyből ha nem ébrednek fel idejében többet árt, mint ‘használ’.

   Én is kapcsoltba voltam velük, és én is Tanú akartam lenni. Személyes rossz tapasztalatom és az Isten gondviselése által 2 évnyi szellemi függés után megszabadultam Tőlük. A dolog nem ment simán.

   Ma már tudom, hogy az egész Őrtorony egy antikrisztusi szekta, Sátán egyik legjobban tapintható földi szervezete, ahol a tagokkal a Társulat Jézus Krisztust (az Izrael Istenét) tagadtatja meg, és az egyedül igaz Istent, a Megigazítót és a Pártfogót; a Szent Lélek Istent!

   Az egész szekta egy nagy Istenkáromlásról szól, és a Biblia alaptanításainak a kiforgatásáról (például a tüzes Pokol tagadása, és annak a ténynek a tagadása, hogy az ember több, mint test: lélek és szellem is egyszerre). Azt is tagadják, hogy a TEST HALÁLÁT az emberi LÉLEK továbbéli, és a az emberi lélek a Mennyben vagy a Pokolban várja, hogy a FELTÁMADÁSKOR visszakapja a testét. Ez lesz a test feltámadása, ami Jézus Krisztus második LÁTHATÓ és HALLHATÓ eljövetelekor történik meg! Természetesen ezt az alapvető keresztény tanítást is tagadja a szekta!

   Egyet értek veled!
   Nem lehet őket meggyőzni, én magam 2-3 éven keresztül próbáltam meggyőzni őket a Biblia alapvető igazságairól a “Jehova Tanúi Tévtanításai” topican, az Index Fórumon. Mára én is beláttam, hogy nem lehet őket meggyőzni!

   Egyszerűen, a Sátán, aki a hitetés és hazugság attyja, annyira becsapja őket, és annyi antikrisztusi szellem költözik a szellemükbe az Őrtorony antikrisztusi tanításai által, hogy szinte lehetetlen meggyőzni őket az igazságról!

 2. infaustus permalink
  September 27, 2011 6:22 am

  Valóban nem a meggyőzés a feladatunk, arra csak Isten képes. A mi felelősségünk annyi, hogy az igazságot képviseljük, és arra felhívjuk a figyelmet (vö. Ez 3:16-21). Az már más kérdés, hogy a Tanúk épp annak a Szentléleknek a személyét és munkásságát utasítják el, aki az igazságról meg tudná győzni őket…

  • psfanboy3 permalink
   September 29, 2011 12:27 pm

   Kedves Infaustus!

   kérlek, fogadd el a véleményem, ami szerint a cikkben vannak hibák, a Szentháromságtan interpretációját illetően!

   Ugyanis a Szent Lélek Isten egyenlő az Atyával! Te azt írtad, hogy a Lélek nem egyenlő az Atyával. Ez nem igaz! Egyszerűen egyenlőnek kell lennie, hiszen csak a Szent Lélek az a személy, aki ÁTLÁTJA az Isten, az Atya mélységeit és magasságait!

   Azt már jól írtad, hogy a Szent Szellem van az Atya, az Atya nem a Szent Szellem. Tehát egyformán Isten mind a 3 személy, a lényegük szerint egyformán Isten mind a 3 személy; de a személyüket tekintve különböznek!

   • psfanboy3 permalink
    September 29, 2011 12:36 pm

    JAVÍTÁS! Elnézést, figyelmetlen voltam!

    Kedves Infaustus!

    Kérlek, fogadd el a véleményem, ami szerint a cikkben vannak hibák, a Szentháromságtan interpretációját illetően!

    Ugyanis a Szent Lélek Isten egyenlő az Atyával! Te azt írtad, hogy a Lélek nem egyenlő az Atyával. Ez nem igaz! Egyszerűen egyenlőnek kell lennie, hiszen csak a Szent Lélek az a személy, aki ÁTLÁTJA az Isten, az Atya mélységeit és magasságait!

    Azt már jól írtad, hogy a Szent Szellem NEM az Atya, az Atya NEM a Szent Szellem. Tehát egyformán Isten mind a 3 személy, a lényegük szerint egyformán Isten mind a 3 személy; de a személyüket tekintve különböznek!

    A modalizmusról pár szóban:
    Valóban a modalizmus szerint az egy Isten három lényegben, 3 féleképpen nyílvánul meg, mint szerető Atya, mint Fiú és mint Szellem. Atyaként, mikor ‘messze’, távol van tőlünk, Fiúként, mikor testben megjelent Isten, és Lélekként, mikor csak lelkileg van velünk és nem fizikailag!

    Azonban ez a modell, ott törik össze, hogy a modalizmus szerint egyszerre több személy nem lehet jelen! Márpedig Jézus megkeresztelkedésekor mind a 3 személy EGYSZERRE jelen volt!

    A modalizmus szerint Jézust nem az Atya küldte, hanem Jézus a maga nevében jött, mintahogy, Jézus a modalizmus szerint nem az Atyához imádkozott, hanem saját magához. Ezen nyílvánvaló tévedések miatt ezen tanítást az egyház elvetette, mint eretnekséget!

 3. Névtelenül permalink
  September 27, 2011 5:43 pm

  Ez a 22-es csapdája. Egyébként a kedvenc könyvem, érdemes elolvasni.
  Üdv.

 4. infaustus permalink
  September 29, 2011 7:51 pm

  “kérlek, fogadd el a véleményem, ami szerint a cikkben vannak hibák, a Szentháromságtan interpretációját illetően!” (psfanboy3)
  Ha a véleményed alá tudod támasztani a Bibliából, akkor elfogadom. Ha nem, akkor nem lesz több, mint egy emberi elmélet. De nyitott vagyok. :]

  “Ugyanis a Szent Lélek Isten egyenlő az Atyával!” (psfanboy3)
  Ezt próbálnám megérteni. Később írod, hogy mégiscsak különálló személy. Hogyan egyenlő akkor az Atyával? Elismerem, hogy egyenlő vele az istenségében, a természetében, a hiposztásziszában, de különbözik tőle személyében. Egy lényeg, három személy.

  • psfanboy3 permalink
   September 30, 2011 11:30 am

   Alá tudom támasztani, és meg is tettem!

   Mivel leírtam, hogy a Lélek az Isten mélységet is megvizsgálja, és átlátja! Az Isten, az Atya mélységeit csak egy vele azonos képességű személy képes átlátni!

   Személyükben különböznek, de lényegükben nem!

   Te ezt írtad!

   “Az a “néhány” személy, akivel a szolgálatod során találkozol (tkp. őszinte keresztények millióiról van szó), nem gondolják azt, hogy a Szentlélek egyenlő lenne az Atyával.”

   Ez eretnekség, és nem a Bibliai Háromságtan leírása, hiszen a Bibliai Háromságtan kimondja, hogy a 3 isteni személy EGYFORMÁN ISTEN! Mind a 3 személy egyformán és teljesen Isten!

   Azzal, hogy te a Szent Lélek Istent, egy az Atyától kisebb személynek nevezted, azzal olyasmi káromlást szóltál, amikor a Jehova Tanúi Jézust nem egyenlőnek vallják az Atyával. Vagyis a JT-k Jézust kisebb személynek tartják, mint az Atyát!

   Azonban a Szentháromság szerint, Jézus egyenlő az Atyával, és egyformán Isten a Fiú is, mint az Atya. Ha ezt nem viszed tovább a Szent Lélekre, akkor csak Szentkettőségről beszélsz!

   Vagyis a Szent Lélek is egyformán és teljesen Isten, aki egyenlő az Atyával! Nem lényében, sem személyében; de ISTENSÉGÉBEN igen!

   Ezt nagyon nem kell bizonygatnom, hisz János megtette helyettem!
   “Ez az, aki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a Lélek az, amely bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság.” (1János 5:6)

   Jézus az igazságnak nevezte magát, ami csak Istené! Ugyanezt olvassuk a Szent Lélekről, hogy Ő az igazság, hiszen a nevében is bent van Istensége és természete, hogy SZENT!

   MAGYAR BIBLIA TÁRSULAT FORDÍTÁSA szerint:
   1Jn 5,6
   Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság.
   
   1Jn 5,7
   Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek:
   
   1Jn 5,8
   a Lélek, a víz, a vér; és ez a három egy.

   Tehát a Lélek EGY a (víz és vérrel), aki Jézus Krisztus! Jézus Krisztus pedig egy az Atyával! Ha a Szent Lélek egy, azaz egyenlő a Fiúval; akkor az Atyával is egyenlőnek kell lennie, hisz a Fiú egyenlő (egy) az Atyával!

 5. infaustus permalink
  September 30, 2011 11:50 am

  “Ez eretnekség, és nem a Bibliai Háromságtan leírása, hiszen a Bibliai Háromságtan kimondja, hogy a 3 isteni személy EGYFORMÁN ISTEN!” (psfanboy3)
  Kérdezz, ha valamit nem értesz, mielőtt eretnekséggel vádolsz. Én is kérdeztem, mikor a megfogalmazásod nem volt egyértelmű. Ugyanezt a kulturált hangnemet talán elvárhatóm a vitapartneremtől is. Nem? Amikor azt írtam, hogy nem egyenlők, azt Az Őrtorony cikk szövegösszefüggésében tettem, abban ugyanis az állt, hogy az Atya és a Szentlélek egyenlő a személyüket tekintve. És ez nem igaz, erre utaltam, mikor a modalizmust említettem. Az viszont kiderült a bejegyzésemből is, hogy természetükben tekintve egyenlők, mindhárom személy teljesen Isten. Ha máshogyan nem, a teljes összefüggést átlátva helyesen érthetted volna, mit jelent az a fél mondat, amit félreértettél.

  Ha ilyen lelkülettel próbáltad meggyőzni a Tanúkat, nem csodálom, hogy nem jártál sikerrel.

  • psfanboy3 permalink
   September 30, 2011 2:03 pm

   “Ha ilyen lelkülettel próbáltad meggyőzni a Tanúkat, nem csodálom, hogy nem jártál sikerrel.”

   Köszönöm szépen a személyeskedésed! Biztos neked jobban ment, vagy ügyesebb és jobb voltál? Esetleg megkérdhetem, hol voltál, mikor a Tanúk engem nevetség tárgyává tettek a Krisztusban való hitem miatt, és senki nem védett meg!

   1.
   Miért kéne kérdeznem bármit is ebben a kérdésben [témában], hiszen otthon vagyok a benne! Ha valamihez értek, akkor ez az! És senkinek a kioktatására, így a tiedre sincs szükségem, mert engem a Krisztus hozott ki az Őrtorony szekta befolyásoltságából, és a Szent Lélek Isten vezetett el a teljes igazságra!

   Úgyhogy nekem nincs mit tanulnom, gyarló emberektől, hisz az igazság Lelke tanított meg! Ha a módszerével gondod van, akkor Nála reklamálj!

   2.
   Sajnálom, ha megbántottalak, nem hiszem, hogy bármi megbotránkozót írtam! Azonban nyilvánvalóan itt félreértés történt!

   Én azt hittem, hogy te a Szent Lélek Istent kisebbnek vallod istenségében, az Atyától! Azaz, hogy az egyenlő szót rangban, minőségben, pozícióban érted! És ez nyilvánvalóan, hamis Istenkép és Háromság ellenes dogma! Nem csoda, hogy a hazugságot, nem igazságnak neveztem!

   3.
   Ezt írtad!

   “Az a “néhány” személy, akivel a szolgálatod során találkozol (tkp. őszinte keresztények millióiról van szó), nem gondolják azt, hogy a Szentlélek egyenlő lenne az Atyával.”

   Ezt most érthetem úgy, hogy istenségükben, pozíciójukban nem egyenlőek, azaz a Szent Lélek kisebb, mint az Atya! Illetve érthetem úgy, hogy a Szent Lélek személyében nem egyenlő [nem azonos] az Atyával!

   Azonban engem véd az a tény, hogy amikor az egyenlő kifejezést használunk, akkor legtöbbször azt a pozícióra értjük és nem a személyek megkülönböztetésére!

   Úgyhogy, mielőtt kioktatsz, én meg arra szeretnélek kérni, hogy máskor fogalmazz egyértelműbben, az esetleges félreértések elkerülése végett!

   4.
   Ha meg annyira nem tetszik a szellemiségem, nyilván simán ki tudsz törölni innen! De ezzel magadat járatnád le, szerintem!

  • psfanboy3 permalink
   September 30, 2011 2:40 pm

   Az a mondat, amit írtál így lett volna helyes NYELVTANILAG és ÉRTELMILEG, [hermeneutikailag]!

   “Az a “néhány” személy, akivel a szolgálatod során találkozol (tkp. őszinte keresztények millióiról van szó), nem gondolják azt, hogy a Szentlélek AZONOS [személy] lenne az Atyával.”

   Köszöntem! Üdv!

  • psfanboy3 permalink
   September 30, 2011 6:38 pm

   “Az a “néhány” személy, akivel a szolgálatod során találkozol (tkp. őszinte keresztények millióiról van szó), nem gondolják azt, hogy a Szentlélek egyenlő lenne az Atyával.”

   A fenti mondatod igazán kijavíthatnád ERRE, [hacsaknem túl büszke vagy, belátni, hogy tévedtél]!
   “Az a “néhány” személy, akivel a szolgálatod során találkozol (tkp. őszinte keresztények millióiról van szó), nem gondolják azt, hogy a Szentlélek AZONOS [személy] lenne az Atyával.”

  • psfanboy3 permalink
   November 13, 2011 3:42 pm

   “Ha ilyen lelkülettel próbáltad meggyőzni a Tanúkat, nem csodálom, hogy nem jártál sikerrel.”

   Mutasd be a te sikereidet, és ne személyeskedjél! Látom, csak az megy neked!

  • psfanboy3 permalink
   November 13, 2011 3:48 pm

   “Ha ilyen lelkülettel próbáltad meggyőzni a Tanúkat, nem csodálom, hogy nem jártál sikerrel.”

   Akkor, ha olyan kiválónak képzeled magad (magyarul nagyképűnek), akkor mutasd meg a te eredményeidet! Te hány Tanút tudtál meggyőzni bármiről is? Ha semennyit, akkor becsületesebb lenne a csöndben maradás.

 6. Névtelenül permalink
  September 30, 2011 1:24 pm

  psfanboy3!

  Óvatosabban és lassabban. Jót akarsz, csak félreértettél valamit. Nincsen semmi baj. Gondold át mit jelent hogy lényegükben egy, személyükben három.
  Olvasd el, hogyan érti ezt például egy elismert írásmagyarázó, akitől itt idéztem:
  A világvége – mikor? című cikk /szeptember 9, 2011 3:30 pm hozzászólásom/
  Üdv, Névtelenül.

  • psfanboy3 permalink
   September 30, 2011 2:34 pm

   Kedves Névtelenül!

   Pontosan tudom, ki az Isten! Az egyik legnagyobb tényfeltáró voltam a “Jehova Tanúi tévtanításai” topicban Leslie07 mellett!

   Egy másik topicban Kovács Zsolt, azaz Zsotca (remélem jól írom a nevét), megdicsért, amiért is szerinte “igen jó és értékes dolgokat írtam.”

   Nem akarom magam tömjénezni, de zöldfülűnek nézni engem a Háromságtanban és Jehova Tanúi témában, eléggé nagy baklövés!

   A “Jehova Tanúi távtanításai” topicban mindenki elolvashatja, miért vagyok (voltam) az ottani JT-k egyik legnagyobb vetélytársa. A nevem ugyanez! Én nem váltom a nevem, mint a ott a Fórumon sokan, hisz ez a névváltás és a mindig más bőrébe bújás, Sátán tulajdonsága!

   Ma már nem írok a Jehova Tatévtanításai topicba, számos okokból az Index Fórumon! De az Index Fórumon most jelen vagyok a “Szentháromság-tan” topicban; ahol ma már csak én védem a Szentháromság tanítását!

   Úgyhogy nincs mit átgondolnom!

   Ez a félreértés pedig betudható a cikkírónak! Én is voltam admin, és volt oldalam, illetve oldalunk a társaimmal és tudom, mekkora felelőség!

   2.
   “Az a “néhány” személy, akivel a szolgálatod során találkozol (tkp. őszinte keresztények millióiról van szó), nem gondolják azt, hogy a Szentlélek egyenlő lenne az Atyával.”

   Ez a mondat így lett volna helyes!
   “Az a “néhány” személy, akivel a szolgálatod során találkozol (tkp. őszinte keresztények millióiról van szó), nem gondolják azt, hogy a Szentlélek AZONOS [személy] lenne az Atyával.”

   Erről nincs mit vitázni! Ha csak ilyen felületes színvonalú cikkeket írnak itt is! Elmegyek!

   Üdv: Zoli

 7. infaustus permalink
  September 30, 2011 8:06 pm

  Olvasd vissza az archívumot. Ha ezek neked felületesek, akkor valóban nincs itt a helyed, és ha elmész, nem tartalak vissza.

 8. Névtelenül permalink
  September 30, 2011 8:13 pm

  Kedves Zoli!

  Igyekezz megbékélni mihamarabb ellenfeleddel, míg együtt van veled az úton, nehogy átadjon a bírónak, a bíró a szolgának, s börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, nem jössz ki onnan, míg meg nem adtad az utolsó fillért is.
  Továbbá szeresd ellenségedet, és imádkozz azokért, akik üldöznek téged, hogy legyél mennyei Atyádnak fia, aki felhozza a napját gonoszokra és jókra, és aki esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha csak azokat szereted, akik téged szeretnek, mi a jutalmad? Talán nem ugyanezt teszik a vámszedők is? És ha csak azokat köszöntöd, akik téged köszöntenek, vajon mennyivel teszel többet másoknál? Vajon nem ugyanezt teszik a pogányok is? Te azért legyél tökéletes, ahogyan mennyei Atyád tökéletes.

  Na így valahogy.
  Lehet hogy ismered a Jété tanrendszert. De büszke vagy rá. A büszkeség nem keresztényi erény.
  Viszont itt amivel neked problémád van, az te magad vagy. Nyilvánvaló ugyanis, hogy teljesen figyelmen kívül hagytad, hogy Infaustus kizárólag hogyan értheti azt, amibe belekötöttél.
  Egyes egyedül nyelvtanilag lehetséges, önmagában, a szövegkörnyezettől, Infaustustól és ettől a fórumtól eltávolítva félreérteni azt, amit félreértettél. A csupasz mondat tényleg félreérthető. De ugyanez a mondat itt és ettől az embertől nem az. A szövegértéshez nem elég magyarul tudni. Követnünk kell a helyzetet, a körítést is. Hát mit gondolsz, nem éppen ebbe a hibába esett az Őrtorony Társulat? Ne ess te is bele!
  Nem lehet mindent tökéletesen megmagyarázni, szájba rágni, ez itt nem az óvoda.
  Amit viszont fájlalok, hogy nem keresztényi módon reagáltál. Ez nem a Krisztust követők módszere. Rendre kell hogy utasítsalak Jézus Krisztus nevében!
  Te gőgösen, önmagadra büszkén, önmagadban bízván leszóltad a házigazdánkat.
  Így hogyan fogod Krisztust magadba engedni? Hiszen te magadban bízol! Aki önmagában bízik, elveszíti életét, aki viszont odaadja önmagát Krisztusért, megmenti azt. Féltelek. Nincs helye benned Krisztusnak, mert te vagy ott.
  Nincs mit átgondolnod?
  Akkor gondolkozz azon, vajon fejből írtam e az idézetet a hegyibeszédből, vagy másoltam. Ha másoltam, ne halhass rám. De ha fejből írtam, vajon érdemes e adni a szavamra?
  Te tudod. A vitát nem fogom folytatni. Neked írtam, amit írtam.
  Üdv, Névtelenül.

  • psfanboy3 permalink
   October 1, 2011 9:45 am

   Bocsánat, hogy kimertem javítani a nyilvánvaló tévedéseket! Bizony, ha ide téved egy Jehova Tanúja simán félreértheti az adott mondatot, és ezzel a cikkíró a Haáromsághívőket, de leginkább magát teszi nevetségessé! Ugyanis egy Jehova Tanúja, ha hasonlóképpen félreérti az adott mondatot, még azt is képzelheti, hogy ezek a Háromsághívők, a saját hitüknek mondanak ellent!

   Ha ti ezt akarjátok, csináljátok, a saját felelőségetekre!

   Ha itt az igazság lenne, netalán az igazság Szelleme, akkor nem nekem kéne támadnotok, hanem kiígaztíani a tévedéseket, és azt a félreérthető mondatot, úgy ahogy leírtam! Mivel erre képtelenek vagytok, csak sajnálni tudlak benneteket! Szánalmasak vagytok!

   Nem értem, milyen büszkeségről beszélsz! Én csak a lehető legpontosabban szerettem volna, ha képviseltétek volna a Biblia tanítását!

   Pont bennetek van büszkeség, és gőg, hogy a félreérthető mondatot nem írtátok át egyértelművé!

   Ezek után nem csodálkozom, hogy engem kiáltotok ki a gonosznak, magatokat meg tömjénezitek!

   Kedves Névtelenül!
   Miért tömjénezed a cikkírót, még azok után is, hogy egyértelműen rámutattam, hogy tévedett a megfogalmazásban, legalábbis kétségesen írta le a gondolatait! Ő csak egy ember, és tévedhet, és neked nem őt kéne tömjénezned, hanem Jézus Krisztust!

   Azt látom, hogy bennem és bennetek nem ugyanaz a Szellem, lélek van! Bennetek a hazugság szelleme van!

   “Te gőgösen, önmagadra büszkén, önmagadban bízván leszóltad a házigazdánkat.”
   Nem önmagamra mutogattam, hanem a ti hiányosságaitokra, mert az igazságból vagyok, és nem a hazugságból. Ha nektek továbbra is tetszik, hogy félreérthető módon bárki azt olvashatja a cikkíró írásából, hogy a Szent Lélek nem egyenlő az Atyával! Ti tudjátok!

   De mielőtt te is kioktatnál, annyit hadd mondjak el, hogy a Szent Lélek káromlásra nincs bűnbocsánat! Úgyhogy jó lenne, ha legalább megfontolnátok, amit leírtam!

   Egy tanításban, egy dogmában, főleg a Szentháromságban nem lehet csak 99%-osan pontosnak lenni!

   Ti nem vagytok kötelesek elfogadni, ha hibáztok, és ha valaki erre felhívja a figyelmeteket! Na ez nem a Krisztustól való gondolkozásmód!

   “Lehet hogy ismered a Jété tanrendszert. De büszke vagy rá. A büszkeség nem keresztényi erény.”

   Ettől nagyobb hazugságod nincs, kedves? Önagában a megállapítás, de gondolat is hazugság! Aki ismeri a munkásságom, és milyen harcokat vívtam meg Jézus neve mellett, az tudja, hogy ez egy olcsó hazugság!
   Kikérem, magát a gondolatot is, hogy büszke lennék a JT-kre!

   “A büszkeség nem keresztényi erény.”
   Ezt magatokra is mondhatnátok, vagy rátok már nem érvényes?

   Ha nem lennétek büszkék, beláttátok volna, hogy egy hibás és kétértelmű megfogalmazást adtatok közre, amit ki kellett volna javítanotok. De ti az Őrtorony szelleme szerint, semmit sem javítottatok ki, még mikor egyértelművé vált hazugságotok akkor sem!

 9. infaustus permalink
  September 30, 2011 8:29 pm

  Jó dolgokat írtál, Névtelenül, a büszkeségről. Az alázat nemes erény, és csak Isten tudja megteremni egy emberben. Enélkül, és szeretet nélkül minden más (akár ismeret, akár hatalmas cselekedetek) teljesen értéktelen és üres.

  • psfanboy3 permalink
   November 13, 2011 3:40 pm

   Az alázatos ember nem egyenlő azzal a személlyel ,aki térdet hajt a ti hazugságaitoknak!

 10. Névtelenül permalink
  September 30, 2011 9:08 pm

  Istené a dicsőség.
  Krisztus szavainak súlya van. Aktuálisak, és a rajtuk való töprengés az életünket jelentheti/jelenti. Időtlen szavak, ahogyan Ő maga időtlen. Érvényesek akkor, amikor egy pohár vizet öntünk valakinek, de akkor is, amikor fizetünk a kasszánál. Mint ahogy nincs más név, úgy nincs más példa sem. Nincs más út, mert Ő az út. Nincs más igazság s másmilyen élet sem, mert Ő az igazság és az élet.
  Megpróbálom az Ő szemeivel látni a világot, a helyzeteket. Nem sikerülhet. Tökéletlen vagyok. De megközelíteni megtudom. Ki-ki ahány tálentumot kapott, olyan mértékben.
  Talán egyszer megtudom, hány tálentumot kaptam. Talán.
  Áldás, Békesség!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: