Skip to content

Az igazi Jézus

September 18, 2011

A Jehova Tanúi — Isten Királyságának hirdetői (WTB&TS, Brooklyn, 1997) című könyv a 144-145. oldalon ír Jehova Tanúi hitnézeteiről. Számos tanítás között, mely megkülönbözteti őket a történelmi-evangéliumi keresztényektől, szót ejtenek Jézus Krisztus személyéről is:

“Jézus Krisztus egyetlen-nemzett Fia Istennek, az egyetlen, akit Isten közvetlenül maga teremtett (1Ján 4:9; Kol 1:13-16). Jézus volt Isten legelső teremtménye; ezért Jézus már az égben élt emberkénti megfogantatása és megszületése előtt (Jel 3:14; Ján 8:23, 58). Jézus az egyedüli igaz Istenként imádja Atyját; Jézus sohasem állította, hogy egyenlő lenne Istennel (Ján 17:3; 14:28). (…) Jézus fel lett támasztva a halálból halhatatlan szellemi személyként (1Pét 3:18; Róma 6:9)” (Ibid. p. 144.).

Vegyük szemügyre, hogy amit a Szervezet állít, az valóban megállja-e a helyét. Felmerül a kérdés, hogy Jézus valóban teremtmény-e. A Jel 3:14 szerint ő “Isten teremtésének kezdete” (ÚVF). Eredetileg itt a görög ἀρχὴ [arkhé] kifejezés szerepel, ami inkább a rangbeli elsőbbségre utal, semmint az időbeli kezdetre. Erre a versre itt nem térünk ki, viszont ebben a cikkben további részletek találhatók az arkhé helyes értelmezéséről. A Társulat megemlíti a Kol 1:13-16 verseit is, melynek a téma miatt lényeges része az Új világ fordítás szerint így hangzik: “mert általa teremtetett minden más az egekben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, legyenek azok trónok vagy felsőbbségek vagy kormányzatok vagy hatalmak. Minden más őáltala és őérte teremtetett.” Az előszavában az ÚVF azt ígéri, hogy a betoldásokat szögletes zárójelbe fogja tenni, ahogyan ez ugyanebben a versben látható is az angol eredetiben:

“…because by means of him all [other] things were created in the heavens and upon the earth, the things visible and the things invisible, no matter whether they are thrones or lordships or governments or authorities. All [other] things have been created through him and for him.”

E fordítással az Új Világ Bibliafordító Bizottság azt szeretné sugallni, hogy minden más dolgot Isten a Fián keresztül teremtett meg, és Jézus volt az egyetlen, akit maga Isten alkotott egyedül. A fordítással és az értelmezéssel viszont az a probléma, hogy a görög szöveggel teljesen ellentétes (vö. a Társulat által kiadott sorközi fordítással). Valójában Pál apostol arról ír a kolosséiaknak, hogy minden Jézus által jött létre. Ezt erősíti meg János is: “Minden őáltala jött létre, és tőle függetlenül semmi sem jött létre” (Jn 1:2, ÚVF). Itt betoldásoktól mentesen, helyesen fordítják a szöveget, megerősítve, hogy ami csak létezik, az Jézus által jött létre. Semmi, egyetlen egy személy vagy dolog sincs, aki nem Jézus által jött volna létre. Ez őt magát is magába foglalja — tehát ha Jézus teremtett lény lenne, akkor önmagát kellett megteremtenie. (További cáfolat található még ebben a cikkben is.)

Egy másik, talán kézenfekvőbb értelmezés, hogy Jézus nem teremtett lény, hanem mindig is létezett. Ezt a tényt az Ó- és Újszövetség egyaránt megerősíti: “De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van” (Mik 5:2, KÁR). “Jézus így felelt nekik: ‘Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok‘” (Jn 8:58, MBT). “Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten Fiához, pap marad mindörökké” (Zsid 7:3, MBT).

Mi a helyzet a Hirdetők könyv azon állításával, miszerint “Jézus sohasem állította, hogy egyenlő lenne Istennel”? Az újszövetségi tények alapján ez sem állja meg a helyét. Jézus ugyanis egyenesen azt állította, hogy ő egyenlő Istennel (Jn 10:30). Ezen kívül olyan dolgokat tett, amire csak Istennek van joga, pl. bűnöket bocsátott meg, elfogadta mások imádatát, ill. még a hozzá intézett imádságra is van példa (Lk 5:20-21, Mt 14:33, 28:9, 17, Jn 20:28, Jel 5:13-14, Jn 14:14, ApCsel 7:59-60). Jézus a neki bemutatott imádatot sosem utasította vissza, hanem helyénvalónak tartotta, és elfogadta. Ha nem járna ki neki az imádat, akkor biztosan úgy tett volna, mint az apostolok, vagy az angyalok, akik mindig visszautasították, amikor valaki imádni akarta őket (vö. Jel 19:10, 22:8-9, ApCsel 10:25).

A témával kapcsolatban kommentár nélkül felsorolunk néhány verset a további gondolkodáshoz. Ezek a versek Jézus istenségéről nyilatkoznak. Olvasd el őket az Új világ fordításban, nézd meg az eredetit a Kingdom Interlinear Translationben, és hasonlítsd ezeket össze más fordításokkal. Gondold át azt, amit maga a vers mond, és figyeld meg mindig a szövegösszefüggést is. Ha valamit egyértelműen állít, akkor légy alázatos Istennel szemben, és fogadd el, ahelyett, hogy nyakatekert magyarázatokat keresnél. Íme a versek a Magyar Bibliatársulat fordításában:

“Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézs 9:5).
“Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. (…) Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt” (Jn 1:1, 18).
“Tamás pedig így felelt: ‘Én Uram, és én Istenem!'” (Jn 10:28).
“Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel…” (Fil 2:5-6).
“Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg” (Kol 2:9).
“Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését” (Tit 2:13).
“De a Fiúról így szól: ‘A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája'” (Zsid 1:8).
“Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által” (2Pét 1:1).
“De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet” (1Jn 5:20).

Végezetül pedig a Hirdetők… könyv arról beszél, hogy Jézus fel lett támasztva. Teológiailag érdekes lenne kikutatni a Bibliából, hogy ki támasztotta fel Jézust. Segítségképp összegyűjtöttünk néhány erre vonatkozó utalást. Ugyanis a Biblia beszél arról, hogy Jézust az Atya támasztotta fel (ApCsel 2:24). Beszél arról, hogy Jézus önmagát támasztotta fel (Jn 2:19-22, 10:17-18). De beszél arról is, hogy a feltámadás a Szentlélek által történt (1Pt 3:18, Róm 8:11). Jó gondolkodást hozzá!

Advertisements
21 Comments leave one →
 1. Névtelenül permalink
  September 18, 2011 7:11 pm

  János 14:9-11

  “Fülöp így szólt hozzá:
  “Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!”
  Jézus erre ezt mondta:
  “Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát….Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van?… az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.”

  Dicsértessék a Jézus Krisztus!
  Üdv mindenkinek, Névtelenül.

 2. September 19, 2011 5:52 am

  Nagyon fontos,és alapos tanulmány,-köszönöm!

  Írod, Infa: >>”Olvasd el őket az Új világ fordításban, nézd meg az eredetit a Kingdom Interlinear Translationben, és hasonlítsd ezeket össze más fordításokkal.”<<

  Akik valóban jól beszélnek,és értenek angolul,és (koiné) görögül,azok előtt ez egy ragyogó lehetőség,azonban tartok attól,hogy nagyon kevés ember kiváltsága ez.

  A (magyar nyelvű) Bibliafordítások szöveg-összefüggése alapján is felismerhető,hogy
  Jézus Krisztus semmiképpen nem teremtmény!

  Emberileg meg lehet annyiban érteni a Jézus Krisztus Istenségét elutasítók nézetét,hogy leegyszerűsíteni akarják a Biblia tanításait,és ami titok,vagy/és meghaladja a szellemi kapacitásunkat, azt "félreteszik", elutasítják.
  De ez -ahelyett,hogy érthetőbbé tenné a Szentírást,-szerintem fájdalmas kérdéseket
  vet fel. Pl.: Ha Isten,- Jehova- maga A Szeretet,akkor "Jézus megteremtése előtt" kit szerethetett? Önmagát? (1.János 4:8)

  Zsidók 5:8 szerint Jézusnak meg kellett tanulnia – a Földön,szenvedéseiből- az engedelmességet. Miért? Ha a Mennyben,mint "Mihály arkangyal" élt,akkor már évezredek óta engedelmeskedett (volna) Jehovának. De ha " ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel", akkor már érthető,hogy itt a Földön,-mivel nem Istenként élt,- meg kellett t a n u l n i a az engedelmességet.

 3. psfanboy3 permalink
  September 30, 2011 11:51 am

  Nagyon jó írás, de valahogy olyan érésem van, mintha az én írásaim lennének, vagy tőlem lopták volna el, mert én írtam ilyen összeszedetten és koherens módon a “Jehova Tanúi tévtanításai” topicban, PSfanboy, majd psfanboy3 néven!

  Na mindegy!
  Akárhonnan is származik az anyag és akárkinek is a szellemi terméke, a lényeg, hogy igaz, és hogy ez által is az igazság terjed!

  Egyértelmű, hogy Jézus örökkévaló és egyenlő az Atyával!

  Amit Jehova Tanúi itt felhoznak Jézus Istensége ellen, hogy ezt mondta egyszer: “Az én Atyám nagyobb nálamnál.”
  Azonban Jézusban EGY SZEMÉLYBEN két természet volt jelen egyszerre:

  1. Isteni, amely által mindig is egyenlő volt az Atyával
  2. egy emberi, amely által megkísértett, meghalt, amely által hitre és erőre volt szükségre Istentől az Atyától és a Szent Lélektől!

  Jézus, embersége révén, emberi természete miatt, által mondta, azt hogy Jézus az emberségében, az emberségét tekintve kisebb az Atyától!

  Egy másik fontos alapigazság!
  Jézus saját magát támasztotta fel!

  Erre a templom lerombolásánál utalt, amely igazából a saját testének a templomáról szólt! Illetve maga Jézus mondta, hogy “amiképpen az Atyának önmagában élete van, azonképp megadta, hogy a Fiúnak önmagában élete legyen.”

  Jézus maga mondta, hogy önként teszi le az életét, és önként is veszi fel! Az életének az önként felvétele csak úgy lehetséges, hogy ha élt a halálakor is, és saját maga, saját magát támasztotta FEL!

  Vigyázat! A kereszten Jézus meghalt! De csak az emberi TESTE volt az ami meghalt! Az Istensége és a LELKE nem halt meg! Jézus lelke a 3-ik napon az Atyával együtt feltámasztotta a halott Jézus testét! Ekkor Jézus lelke újra egyesült az emberi testével!

 4. infaustus permalink
  September 30, 2011 1:34 pm

  Remélem — a nem túl burkolt –, plágiummal kapcsolatos vádad nem gondolod komolyan. Az, ahogyan másodlagos forrásokat kezelek és idézek, jelzi, hogy nem lopok gondolatokat. Hál’Istennek nem is szorulok rá, hogy mások gondolatából éljek, mert van elég sajátom, amire eljutottam ennyi éves bibliatanulmányozás során. Az olyan szintű fórumok pedig, mint az indexé, nem érdekelnek.

  • psfanboy3 permalink
   September 30, 2011 6:34 pm

   Hát szinte szóról szóra én is ugyanezeket írtam az Index Fórumon! De ez nem jelenti koherens módon, hogy tőlem loptad! Én ezt egyáltalán nem állítottam, kedves Infaustus! Inkább arra akartam utalni, hogy milyen érdekes, hogy a Szent Lélek Isten teljesen különböző hátterű vagy vallású embereket, mennyire hasonlóan tud vezetni!

   Jó lenne, ha nem az ellenséget látnád bennem, mert szerintem mi egy oldalon állunk, mégha különbözünk is tulajdonságainkban.

   Szerintem ez az oldal, a megtévesztett és becsapott Jehova Tanúi számára jött létre, és természetesen az őszintén Istent kereső emberek számára, akik nem emberi bálványszervezeteknek akarnak már többé engedelmeskedni, hanem az ÚRnak! Elég volt Róma hazugságaiból, de elég volt Brooklynból is!

   Szerintem, a mi dolgunk, az igazság feltárása és tovább adása minden Jehova Tanújának! Ha nem ezek az oldal céljai, akkor én célt tévesztettem!

   Abban igazad van, hogy az Index fórum színvonala sokszor förvedmény, de a nagy bajban, az állandó személyeskedésben is helyt kell állnunk, hisz így tudjuk megmutatni, a hitünket!

   Én szeretném a legjobban, ha minél több Jehova Tanúja felébredne, hogy az Őrtorony egy nagy hazugság, majdnem akkora, mint Nagy Babilon. És annak örülnék a legjobban, ha minél több igaz szívű Jehova Tanúja megtérne az igaz Istenhez, Jézus Krisztushoz!

  • psfanboy3 permalink
   October 1, 2011 10:07 am

   “Az olyan szintű fórumok pedig, mint az indexé, nem érdekelnek.”

   Ez se sokkal jobb, ha egyáltalán jobb! A fejétől bűzlik a hal!

 5. infaustus permalink
  September 30, 2011 8:51 pm

  “Jó lenne, ha nem az ellenséget látnád bennem, mert szerintem mi egy oldalon állunk…” (psfanboy3)
  Rendben. De akkor ne vádaskodj, és finomíts a stílusodon. Akkor majd nem ez a farizeusi hozzáállás, hanem a krisztusi lelkület fog átsugározni a szavaidon. És akkor szívesen látlak a blogomban, és értékesnek fogom tartani a meglátásaidat.

  • psfanboy3 permalink
   October 1, 2011 9:56 am

   Ki vagy te, hogy engem utasítgatsz? Nem fogok a te kedvedért és senki más kedvéért megváltozni! Már újjászülettem, nincs mit változnom!

   Mikor vádaskodtam? Te személyeskedsz egyfolytában, és nyomod a sódert és a cirkuszt! Fáj, hogy rámutattam a hibádra?

   Te honnan tudod, hogy farizeusi e a hozzáállásom? Te milyen alapon farizeusozol le engem? Ez nem vádaskodás???

   Nincs mit finomítani a stílusomon! Ugyanis én szókimondó vagyok, és nem egy ilyen selyemfiú, tesze-tusza féleség! Én szókimondó vagyok, ahogyan Jézus is az volt!

   Szókimondó az igazságban, és gyűlölöm a gonoszságot!

   “És akkor szívesen látlak a blogomban, és értékesnek fogom tartani a meglátásaidat.”
   Ezzel el is árultad magad, te álkeresztény!

   Nem azt mondja az Ige, hogy minden embert szeressetek, vagy hogy szeretetben viseljétek el egymást! Te meg nem látsz szívesen a blogodban és értéketlennek tartod a hozzászólásaimat!

   Ez most engem hol érdekel? Te nem Krisztus vagy! Azt gondolsz, amit akarsz!

  • psfanboy3 permalink
   November 13, 2011 3:51 pm

   Az neked a Krisztusi lelkület, hogy a tévedést megtűröm, és nyalizok neked, mert te vagy itt az isten, magad szerint! Hát ilyen erények nem kellenek!

 6. psfanboy3 permalink
  October 1, 2011 10:05 am

  “És akkor szívesen látlak a blogomban, és értékesnek fogom tartani a meglátásaidat.”

  Az igazi Jézus, mindig szívesen látna és lát is! Ha már róla írsz, gondoltam leírom hogy kicsoda Ő valójában!

 7. infaustus permalink
  October 1, 2011 12:56 pm

  “Már újjászülettem, nincs mit változnom!” (psfanboy3)
  Dehogyisnem kell változni. Az újjászületés után jön a java, ezt nevezi a Biblia megszentelődésnek, és ez a Szentlélek munkája, miközben az ember jellemét formálja át. Én ennek alávetem magam, és engedem, hogy formáljon. De ne haragudj meg, hogy egy jött-ment internetes fórumozónak, aki még a nevét sem vállalja fel, nem adok a szavára. Túl sokat képzelsz magadról, túl büszke vagy, és közben úgy látom, hogy a jellemed nem támasztja alá a keresztény életedet.

  “Fáj, hogy rámutattam a hibádra?” (psfanboy3)
  Túl sokat lovagolsz ezen. Ha a mondat félreérthető volt önmagában, egyértelművé tette a szövegkörnyezet. Ha vendégségbe jössz valahová, nem teheted meg, hogy a házigazdát lehurrogod és megállás nélkül csak kioktatod. De ismerem azt a típust, aki te vagy. Biztos vagyok benne, hogy egyetlen keresztény gyülekezetbe sem jársz, és nem vagy hajlandó kitenni magad a kontrollnak más hívők részéről. Ennek hangot is adtál (“Nem fogok a te kedvedért és senki más kedvéért megváltozni!”). A teológiai ismeret nem elég, ha nincs mellette életszentség és gyakorlati alkalmazás. Az újjászületés nem elég, a megszentelődés és engedelmesség által tanítvánnyá is kell válni. Ne állj meg félúton.

  Ez volt az utolsó kommentem hozzád, a továbbiakban nem kívánok vitatkozni veled, mert sajnos terméketlen. Gondolj, amit akarsz, de szolgáltasd ki magad az Újszövetségnek, hogy tanítvánnyá formáljon.

  • psfanboy3 permalink
   November 13, 2011 3:58 pm

   Hát bocsáss meg, te senkiházi! De te vádaskodsz, amikor azt hazudod, hogy én lehurrogtalak. Nagyon sajnálom, ha a kijavításom számodra lehurrogás volt, mert érdemben nem tudtad megvédeni a hamis érveidet!

   “De ne haragudj meg, hogy egy jött-ment internetes fórumozónak, aki még a nevét sem vállalja fel, nem adok a szavára.”

   Minek neveztél, jött ment fórumozónak? Akkor te a fenének képzeled magad? És ezek után beszélsz te, keresztényi erényekről? Kétszínű farizeus!

   Nem vállalom fel a nevem? Na mert miért nem? Hazugság atyja? Ott a nicknevem! psfanboy 3! Tudsz olvasni? Én minden fórumon, aminek a tagja voltam, vagy vagyok, vagy esetleg leszek, mindig ezzel a névvel írtam. Ezek után a te vádaskodásod, aljas, és alaptalan!

   Ha a személyes nevem kell, csak szóljál, azt is megmondom! De akkor te is áruld el, te rágalmazó!

   Gondolom, majd ki is törlöd innen ezt a hozzászólást, mert te vagy itt a kisisten, és mert rá mertem mutatni arra, hogy semmi közöd Jézushoz!

  • psfanboy3 permalink
   November 13, 2011 4:02 pm

   Az infaustus-ban hol a személy neved? Mert a vádaskodás, oda vissza megy! Ezt még nem tanultad meg? Aki kardot ránt, ne csodálkozzon, ha a kard által vész el! Te a rágalmazás, a személyeskedés, és hazugság kardját rántottad elő, még ha ez lelki szemeid előtt ez nem is látszik!

 8. infaustus permalink
  November 13, 2011 7:20 pm

  Ezen a blogon be van linkelve a személyes blogom (infaustus.wordpress.com), ahol leírtam a bemutatkozásomat (név, végzettség, szolgálati terület stb.). A többi felvetésedre nem reagálok, azok ugyanis kommentár nélkül is bemutatnak és minősítenek téged.

  • psfanboy3 permalink
   November 14, 2011 11:11 am

   Még, szép, hogy a saját blogodon bemutatkozol! Téged is erősen minősít a stílusod, amilyen lekezelően beszélsz másokkal, csak mert te vagy ennek a blognak a főúra! Te nem Isten vagy, hogy a szavaidat nem lehetne számon kérni, vagy kijavítani!

   Úgyhogy tanulj alázatot, és maradj csöndben!

  • psfanboy3 permalink
   November 14, 2011 11:13 am

   Te normális vagy? Amiket rám aggatsz, azok mind rád igazak!

  • psfanboy3 permalink
   November 14, 2011 11:22 am

   “A többi felvetésedre nem reagálok, azok ugyanis kommentár nélkül is bemutatnak és minősítenek téged.”

   Téged is minősít, hogy káromoltad a Szent Szellem Istent, azzal hogy azt írtad, hogy kisebb, mint az Atya!

   Téged is minősít, hogy alulról nem fogadsz el kiigazítást, csak mert túl büszke és nagyképű vagy! Téged is minősít, hogy semmit nem tudsz rólam, mégis már az első hozzászólásom után elítéltél, most meg végképp! Gratulálok, ha nálad ez a Krisztusi modell! Pont te nem vagy felekezetközpontú! Vagy csak úgy, ha vezető, vén, püspök vagy. De, ha a legnagyobb is lennél, akkor meg főként neked kéne a legkisebbnek lenned, és legalázatosabbnak a szolgálatodban!

   Ehelyett itt jött ment senkiházinak nevezel! És még keresztény vagy? Ezt úgy hívják tudathasadás! Kezeltesd magad, Talán még nem késő!

   Azért megnyugodhatsz, több keresztény ismerősöm is kiakadt a te lekezelő és nagyképű stílusodon!

   Már az elején megmondtad, nem látsz szívesen! Ennyit az agapé szeretetről! Ha egyáltalán tudod, mi az! Szerintem nem!

   Ja, meg hogy nem értékesek a hozzászólásaim! Ez kicsinyes! Így próbálsz revíziót venni a sérelmeiden? Szánalmas! Nekem is volt bloggom, de én nem akadtam volna olyan kis semmiségeken, amin ti. A bolhából csináltok elefántot!

 9. November 14, 2011 11:20 am

  🙂

 10. Névtelenül permalink
  November 15, 2011 3:30 pm

  Ez valami hihetetlen. Nem hogy nem agapé, de még csak fília sem. Infaustus, hogy bírod?
  Egyébként, gyerekek, csak szólok, hogy az ellenség Brooklynban van. Hát ilyet!
  Üdv, Névtelenül.

 11. November 20, 2011 8:58 pm

  Egyetértek Névtelenül véleményével.
  Aki megszólal -bármilyen szűk nyilvánosság előtt,-és felvállalja a véleményét,
  az automatikusan “célponttá” válik.
  De bármennyire is vitatható egy mondat,vagy kijelentés, tiszteletben kell tartani az Író, a Blogger személyét. A legrázósabb dolgokról is lehet(ne) értelmesen vitázni,-de csak értelmesen,és szeretettel,a másikról jót feltételezve.

 12. Névtelenül permalink
  November 21, 2011 6:43 pm

  Így van Zsotza. Nem irigylem a házigazdánkat. Nagyon színvonalasak a cikkei, és valódi tudás áll mögöttük, amit nem egy hét, vagy egy év alatt szerez valaki. Érdemes odafigyelni rájuk. Sajnálom, ha valaki nem így gondolja. Persze ellenvéleménye mindenkinek lehet, de hogy azt hogyan adja elő, hát… az már az ő felelőssége.
  Fel-építenünk kell egymást, gyerekek, nem le-építeni.
  Üdv, Névtelenül.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: