Skip to content

A kétosztály-elmélet

September 1, 2011

Jehova Tanúi igen érdekes szótériológiai (üdvösségtani) elmélettel álltak elő, amit azóta is terjesztenek. Az üdvözülőket (bár ők inkább azt mondják, hogy ‘akik megmentésben részesülnek’) két osztályra bontják: (1) a 144.000 mennyei reménységű felkent, akik Jézussal fognak uralkodni az eljövendő királyság égi részében — ők a “kicsiny nyáj”, valamint (2) a megszámlálhatatlan “nagy sokaság”, vagy a földi reménységűek, akik pedig a paradicsommá alakított földön fognak örökké élni, és élvezik a felülről jövő uralom áldásait. A 144.000 égi reménységűről így írnak:

“Ki ez a 144 000? János így felel erre a kérdésre: ‘Ezek követik a Bárányt, bárhová megy is. Ezeket az emberek közül vették meg zsengéül az Istennek és a Báránynak’ (Jelenések 14:1, 4). Igen, ők Jézus Krisztus hűséges követői, akiket külön arra jelöltek ki, hogy uralkodjanak vele az égben. Miután feltámadnak égi életre, Jézussal együtt ‘királyokként fognak uralkodni a föld felett’ (Jelenések 5:10). Az apostolok ideje óta Isten folyamatosan választ ki hűséges keresztényeket, hogy teljessé váljon a 144 000-es szám” (Mit tanít valójában a Biblia?, WTB&TS, p. 78.).

Egyszerűbben megfogalmazva tehát ezzel a helyzettel állunk szemben: Isten elkezdett az apostolok idejétől kezdve kiválasztani 144.000 hűséges keresztényt, akik közül mára már csak kb. 8-9.000 él, ezek mindegyike természetesen Jehova Tanúja. Ők azok, akik újjászülettek, akiket elpecsételt Isten a Szentlélekkel, akik uralkodni fognak vele, akiknek az Újszövetség íródott. 1935-ben viszont “felismerték”, hogy van egy másik osztály is, akik nem annyira hűségesek és odaszántak (bár mára már ilyen megkülönböztetéssel nem élnek), és akik nem a mennyben fognak majd élni, hanem a földön, ahogyan azt a Biblia is tanítja.

A probléma akkor merül fel, amikor megnézzük, hogy az üdvösségről mit tanít valójában a Biblia. A Jn 1:12-13 szerint aki hisz, az Isten gyermeke lett. A Róm 8:14-16 szerint pedig Isten gyermekei mind megkapták a Szentlelket. Újjászületni Jézus szerint nem csak a 144.000-nek kell, hanem mindenkinek, aki meg akarja látni Isten országát. Bárhogyan is képzeljük el a 144.000-et, annyi biztos, hogy ők zsenge, vagyis a megérett termés első része. A zsengével nem zárul még le a betakarítás, hanem utána következik a java.

Az apostolok arról beszélnek, hogy csak egyféle hit létezik, mely egyféle üdvösséget eredményez. Pál így fogalmazza ezt meg: “Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (Ef 4:4-5). Péter szavaival pedig: “Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által” (2Pt 1:1).

Mégis, miért jó az Őrtorony Társulatnak és a vezetőiknek ez a tan? Először is némi bibliai alapja valóban van. A Bibliát olvasva nehéz lenne igazolni azt a talán népszerű elképzelést, hogy a mennyben fogunk örökké élni. Inkább arról olvashatunk, hogy az újjáteremtett földön fogunk élni, és még Isten is közöttünk fog lakni (vö. Jel 21-22). A Szervezet ezzel a két osztályról szóló tannal létrehozott egy “papi” és egy “laikus” osztályt. A felkentek kiváltsága az, hogy Isten őket, és a Vezető Testületüket használja fel, hogy újabb és újabb kinyilatkoztatásokat közöljön a népével. Olyan fokú engedelmességgel tartoznak ezért az élet minden kérdésében a Vezető Testületnek a tagok, amelyről Az Őrtorony magazin egyik száma így írt:

“Így hát amikor lojálisan alávetjük magunkat a hű és bölcs rabszolgának [ez a felkentek, égi reménységűek másik neve a Mt 24:45-47 alapján] és a Vezető Testületének, akkor Krisztusnak, a rabszolga Urának vetjük alá magunkat” (Az Őrtorony, WTB&TS, 2007/04/01. p. 24.).

Sikerült kialakítaniuk egy olyan üdvtani rendszert, amellyel a tagok önként vetik alá magukat a vezetőik mindennemű utasításainak, mert azt gondolják, magának Jézusnak engedelmeskednek ezzel. Teszik ezt annál buzgóbban, minél inkább felismerik, hogy az Újszövetség teljes egészében “felkent”, újjászületett keresztényeknek szól. A Tanúk milliói pedig nem azok, ezért rászorulnak a kiváltságos maradék írásértelmezésére. Pontosan egy olyan papi osztályt alakítottak ki, amit más vallásokban annyira kritizálnak. Közben pedig figyelmen kívül hagyják azt, amit Péter minden kereszténynek tanít: “Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe…” (1Pt 2:9).

Advertisements
3 Comments leave one →
 1. September 2, 2011 10:29 am

  @Infaustus: >>”A Tanúk milliói pedig nem azok, ezért rászorulnak a kiváltságos maradék írásértelmezésére. Pontosan egy olyan papi osztályt alakítottak ki, amit más vallásokban annyira kritizálnak.”<>”Ám mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mert hitet gyakoroltak a nevében; és ők nem vérből vagy test akaratából vagy férfi akaratából születtek, hanem Istentől.”<>”Jézus erre ezt mondta neki: „Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem láthatja az Isten királyságát.”<>”Amikor az új szövetségben levők „az Úr vacsorája” alkalmával az Emlékünnep boros poharából részesülnek, csak jelképes módon isznak vért, az új szövetség Közbenjárójának vérét. Az is csak jelképes módon történik, hogy az ő húsát eszik, amikor az Emlékünnep kovásztalan kenyeréből részesülnek. Ezzel a cselekedetükkel, jelképesen szólva,
  az Isten Fiának, az egész emberiség Megmentőjének váltságáldozatába vetett hitüket demonstrálják.”<>”Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: “E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.”<>”Áldott legyen Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istene és Atyja, mert nagy irgalmassága szerint új születést adott nekünk élő reménységre Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által, romolhatatlan és beszennyezetlen és el nem hervadó örökségre.
  Ez az egekben van fenntartva számotokra, akiket Isten hatalma óv hit által olyan megmentésre, amely készen áll, hogy kinyilatkoztassák az utolsó időszakban.”<>”Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? “<>”Mohóságból ki is fognak zsákmányolni benneteket elferdített szavakkal. De ami őket illeti, a régtől fogva meglevő ítélet nem halad lassan, és pusztulásuk nem szunnyad.”<<
  ( II. Péter 2:3,- "Új Világ Fordítás")

  • psfanboy3 permalink
   June 28, 2014 3:38 am

   Bocs, de ha már az Úrvacsoráról beszélsz, akkor emlékezzünk meg arról is, hogy Jézus azt mondta, hogy a hívőknek ezekről az alkalmakról az Ő második, látható és dícsőséges eljövetelégig kell megemlékezni.

   Mi tudjuk (akik igaz hitben járunk), hogy Jézus második eljövetele közel (hiszen az utolsó napokban élünk), de még nem jött el! Jehova Tanúi viszont úgy hiszik és úgy tanítják, hogy Jézus már visszajött közénk, láthatatlanul, 1914-ben! Ha ez tényleg így van, akkor minek emlékeznek meg évente az Úrvacsoráról, azt is meghamisítva?

   Amit ők az Úrvacsorán tesznek, az sátánizmus. Egyértelmű a Szentírás, hogy csak azok üdvözülhetnek, akik elfogadják és magukhoz is veszik Jézus testét és vérét, amire az Úr az Úrvacsorát létrehozta. Jehova Tanúi évről évre megtagadják Jézust, és az Üdvösségüket, azzal, hogy a Krisztus testét és vérét szimbólizáló “kovásztalan kenyeret és bort” elutasítják kézről kére adván! Ezek után hogy is akarnak bárhová kerülni? Idióták! Nem ismerik az Írásokat, ezért tévelyegnek, illetve azért mert nem a Szent Szellemet tették életük Uráva és a Bibliát, hanem embereket és egy emberi bálványszervezetet, akik fennállásuk óta csak tévelyegnek! Az Úr mentse ki Jehova Tanúit ebből a hamis vallásból! Ámen!

 2. psfanboy3 permalink
  June 28, 2014 3:22 am

  Telitalálat ez a cikk!!! Én sem tudtam volna jobban megírni és összefoglalni!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: