Skip to content

Miről ismerhető fel az igaz vallás?

August 16, 2011

Általában az ú.n. “egyedül üdvözítő” vallásokra jellemző, hogy próbálják meghatározni az igaz vallás jellemzőit (és természetesen önmagukat vélik a meghatározásban felismerni). Az Őrtorony 2011. augusztus 1-i számának 16-17. oldalán jelent meg egy cikk, mely a fenti címet viselte. Ezt vesszük most nagyító alá.

1. Vajon csak egy igaz vallás van? Jézus egyetlen vallást ismertetett meg a követőivel, az igaz vallást.

Valóban igaz, hogy Jézus egy életutat hagyott hátra, és arra hívta az embereket, hogy őt kövessék. A későbbiekben megjegyzi a cikk írója, hogy “Isten csak azt a vallást fogadja el, amelyik az igazság forrásán, vagyis az ő Szaván alapul.” Ezt annyiban érdemes pontosítani, hogy Isten az egyéneket nézi. Nehéz lenne találni egy olyan vallást vagy felekezetet, amelynek minden tagja elfogadható Isten előtt. Ezt még Jehova Tanúinak is be kell ismerniük, hiszen számos kiközösítés történik a vallásukban erkölcstelenség, erőszakosság, engedetlenség, gyermekbántalmazás vagy bármilyen egyéb bűn miatt. És vajon hány olyan személy lehet még a Tanúk között, akik bűnére nem derült fény, hogy kiközösítsék. Tehát minden egyes ember még Jehova Tanúi között sem lehet elfogadható. Ennek azonban az ellenkezője is igaz: nehéz lenne egy olyan keresztény felekezetet találni, melynek minden tagja elfogadhatatlan Isten számára, mert mindenhol lehetnek olyan emberek, akik őt félik és tisztelik. “Péter ekkor megnyitotta a száját, és ezt mondta: „Bizonyosan látom, hogy nem részrehajló az Isten, hanem minden nemzetben elfogadható előtte, aki féli őt, és igazságosságot cselekszik” (ApCsel 10:34-35, ÚVF).

A hangsúly igazából az egyéneken van, hiszen mindannyian saját magunkért vagyunk Isten előtt felelősek. A Jn 1:12-13 szerint pedig Isten a hitünk által fogad be bennünket, mint gyermekeit a családjába — nem pedig a vallási hovatartozásunk miatt.

2. Miért vallja magát oly sok vallás kereszténynek? Mert sok hamis próféta, azaz tanító elferdíti a keresztény hitet, hogy előmozdítsa a saját érdekeit.

Felmerül a kérdés, hogy kikre gondol itt a cikk írója. A kereszténységen belül valóban sok “szélhámossal” lehet találkozni, aki a hitet arra használja fel, hogy meggazdagodjon és másokat félrevezessen. Az Őrtorony azonban ismét általánosít, és ebbe a kategóriába sorolja azokat a keresztényeket is, akik istenfélő életet élnek, tisztelik és követik a bibliai alapelveket — de nem Jehova Tanúi. Ők valóban keresztények a szó újszövetségi értelmében, mert Jézus Krisztust követik, függetlenül attól, hogy mely felekezetben gyakorolják a hitüket.

3. Egyebek közt mi jellemzi az igaz vallást? Az igaz vallás tagjai Isten Szavaként tisztelik a Bibliát. (…) Az igaz vallás tiszteli Isten nevét, a Jehova nevet.

Aki önmagát kereszténynek vallja, arra általában jellemző, hogy tiszteli a Szentírást, és engedelmeskedik annak. Keresztények milliói élnek a földön, akik nem Jehova Tanúi, de naponta olvassák, tanulmányozzák a Bibliát, és megélik azt, amire Isten tanítja őket azon keresztül. De vajon elmondható-e Jehova Tanúiról, hogy tisztelik a Bibliát, miközben a vallásalapítójuk, Charles taze Russell így nyilatkozott arról:

Ha az Írástanulmányok hat kötete gyakorlatilag a Biblia tematikusan elrendezve, megadva a bizonyító bibliai szöveget, akkor nem helytelen a köteteket ‘rendezett formátumú Bibliának’ nevezni. Ez azt jelenti, hogy [a hat kötet] nem pusztán kommentár, hanem gyakorlatilag maga a Biblia. (…) Továbbá, nem csak hogy úgy találjuk, az emberek magának a Bibliának a tanulmányozásával nem láthatják meg az isteni tervet, de azt is látjuk, hogy bárki, aki félreteszi az Írástanulmányokat, még ha használta is azokat, miután megismerte azokat, miután azokat tíz éven át tanulmányozta — ha azután mégis félreteszi őket, és figyelmen kívül hagyja őket, és egyedül a Bibliához fordul, bár tíz éven át értette a Bibliát, a mi tapasztalatunk azt mutatja, hogy két éven belül sötétségbe jut. Másfelől, ha pusztán az Írástanulmányokat és annak utalásait olvasta volna, és egy oldalt sem olvasott volna magából a Bibliából, világosságban lenne annak a két évnek a végére, mert az övé lenne az Írások világossága. (Az Őrtorony, 1910/09/15 p. 298.)

Vajon a tisztelet jele az, hogy Russell úgy nyilatkozik a Szentírásról, mint ami önmagában olvasva sötétségbe juttat? Tisztelet az Jehova Tanúi részéről, hogy a Biblia helyett sok más könyvet tanulmányoztatnak az érdeklődőkkel, és nem engedik, hogy Isten szava önmagában hasson az életükre? (vö. Zsid 4:12, Ézs 55:10-11). Talán nem azért kell ennyi “tanulmányozási segédeszközt” használni, mert a Biblia önmagában nem támasztaná alá az Őrtorony Társulat értelmezését bizonyos bibliai tantételekkel kapcsolatban?

Ami a Jehova név tiszteletét illeti, azt is ismerik a keresztények. Sajnálatos módon a Biblia ószövetségi részének fordításaiból kimaradt, de ennek ellenére keresztények milliói ismerik és tisztelik a JHVH betűket. Azonban arra is rájöttek, hogy Isten úgy akar hozzánk viszonyulni, mint Atyánk. És egyetlen gyermek sem szólítja a szüleit a keresztnevükön, hanem apának vagy anyának. Ugyanígy a keresztények esetében a bensőséges kapcsolat az oka, hogy egyszerűen csak Atyjuknak nevezik Istent. Vajon nem ugyanez az oka annak is, hogy Jézus egyetlen imádságában sem nevezte Istent Jehovának vagy Jahvénak, hanem egyszerűen és szeretetteljes módon az Atyjának?

4. Miről ismerhetők fel az igaz vallás tagjai? Isten királyságáról prédikálnak. (…) Nem alkotják részét ennek a gonosz világnak.

A keresztények valóban arra kaptak elhívást, hogy a hitüket és reménységüket osszák meg másokkal is. Jehova Tanújaként talán nem tudod, de számos keresztény missziószervezet létezik, amelyek az utcákon, közintézményekben (pl. iskolák, kórházak, börtönök), de még házanként is beszélnek az embereknek Istenről. Felmerül azonban egy komoly kérdés: Mi az evangélium, amit prédikálnak az embereknek? Jehova Tanúi számára az evangélium ez: “Amit Jehova Tanúi hirdettek, az valóban ‘evangélium’ vagy ‘jó hír’ Isten mennyei királyságáról, amely az Ő fiának, Jézus Krisztusnak a trónraemelésével, a pogányok idejének végén, 1914-ben létrejött” (Az Őrtorony, 1981/05/01 p. 17.). Pál apostol azonban nem ebben látta az evangélium lényegét. Ő inkább így foglalta azt össze: “…Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint, és hogy eltemették, igen, hogy feltámadt a harmadik napon az Írások szerint…” (1Kor 15:1-8, ÚVF). Jehova Tanúi “evangéliuma” egy királyságról szól, pogányok idejéről, 1914-ről. Pál apostolé pedig egyszerűen csak Krisztusról, aki a bűneinkért meghalt, majd feltámadt. A kettő között nagy különbség van — úgy is mondhatnánk, hogy más evangéliumról van szó. Ezzel kapcsolatban pedig ugyancsak Pál a következőket írta: “De még ha mi vagy egy angyal az égből hirdetne is nektek jó hírként valamit azon túl, amit mi jó hírként hirdettünk nektek, átkozott legyen! Amint a fentiekben mondtuk, most ismét mondom: akárki is az, aki nektek jó hírként hirdet valamit azon túl, amit elfogadtatok, átkozott legyen!” (Gal 1:8-9, ÚVF).

Ami a második ismertető jegyet illeti, tedd fel magadnak a kérdést: Mit jelent nem részét alkotni ennek a világnak? A keresztények általában nem folynak bele a háborúkba, elzárkóznak a korrupt és igazságtalan politikától. Elfordulnak a világi életviteltől, és nem követik az istentelen szokásokat. De vajon a keresztény semlegesség azt jelenti, hogy tétlenül nézzük, amint a társadalmunk hanyatlik? A szeretet nem azt kívánná, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk azért, hogy a világunk javára dolgozzunk, és eközben Isten szeretetét képviseljük más embereknek?

5. Mi az igaz keresztények legfőbb ismertetőjele? Mély szeretet fűzi őket össze.

Az igazi keresztény szeretet azt jelenti, hogy még a másképpen gondolkodókat is elfogadom. Nem bírálgatom őket, hanem igyekszem kiigazítani a tévelygéseiket, de ennek ellenére testvérként buzdítom őket (vö. Róm 14:1, 2Thessz 3:14-15). Vajon igazi szeretetet mutatnak Jehova Tanúi akkor, amikor korábbi barátságokat, sőt, rokoni kapcsolatokat tesznek semmissé, csak mert a másik fél nem hisz többé a Szervezet egyedüli igaz voltában? Hol mutatkozik meg az önzetlen keresztényi szeretetük akkor, amikor a másikat annak ellenére kellene szeretni, aki ő? Jézus mindenkit szeretettel fogadott, aki hittel közeledett hozzá. A szeretet parancsát ilyen könnyen képesek Jehova Tanúi felrúgni, csak mert ideológiai különbségek vannak köztük, más más volt tagok között?

A cikk végkövetkeztetése, mely szerint ezek az jellemzők Jehova Tanúit azonosítják, és senki mást, egyszerűen nem igaz. Keresztények millióira jellemző mindaz, amit a Társulat megpróbál csak saját magára kisajátítani. Ha a Tanúk elvárják, hogy mások megismerkedjenek az ő hitükkel és életmódjukkal, nem kellene nekik is ugyanezt tenni más keresztényekkel? Ha így tennének, meglepetésérné őket, mert nem csak a vallásoskodó, de valójában hitetlen névleges “keresztényeket” látnák meg, hanem élő hitű, Istent imádó, Jézust követő, a Szentlélekkel betöltött keresztényeket, akik életének mindennapi része az, hogy kiteljesednek az Istennel való kapcsolatukban. Ez vajon igaz Jehova Tanúira?

Advertisements
3 Comments leave one →
 1. Toronyőr permalink
  August 16, 2011 7:49 am

  ” 5. Mi az igaz keresztények legfőbb ismertetőjele? Mély szeretet fűzi őket össze. ” Azok a személyek akik még JT-i szervezetében vannak, sokat tudnának mesélni arról, hogy ez mennyire nem így van. Az ex tagok már mernek nyilatkozni erről, mert nem árnyékolja be az életüket az emberektől való félelem. Őszintén remélem hogy azok akik évek, évtizedek óta komoly terheket, sérelmeket,félelmet hordoznak, egy napon felismerik, hogy a “szeretet vallása” milyen torzulásokat,lelki töréseket okozott az életükben.
  “Vajon igazi szeretetet mutatnak Jehova Tanúi akkor, amikor korábbi barátságokat, sőt, rokoni kapcsolatokat tesznek semmissé, csak mert a másik fél nem hisz többé a Szervezet egyedüli igaz voltában?” A saját tapasztalatom alapján azt tudom mondani, hogy aki elhagyja őket rosszabb billogot kap mint egy gyilkos. Ez nem túlzás, hiszen egy gyilkos még megbánhatja amit tett, és visszatérhet, de egy hitehagyott akinek “az elméjét megrontotta Sátán” az szinte bizonyos hogy nem AKAR visszamenni. Az én családtagjaim közül (vannak jópáran) Pl senkit nem érdekelt komolyan, hogy mitől ez a “pálfordulat”. Senkit nem érdekeltek az okok. Azóta élem hitehagyottként megbélyegzett, de felszabadult életemet.

 2. August 16, 2011 8:23 pm

  >>”Aki önmagát kereszténynek vallja, arra általában jellemző, hogy tiszteli a Szentírást, és engedelmeskedik annak.”<<
  Ebben nem vagyok biztos.

  A "keresztény" szó egy nagy gyűjtőfogalommá vált Európában.
  Pl.: "Nem vagyok zsidó,sem muszlim-ezért keresztény vagyok"-mondja sok ember,-a kultúr-identitására célozva.
  Persze, ha valaki elkötelezett,hívő keresztény,-azaz: Krisztus tanítvány,arra tökéletesen illik Leírásod, Infa.
  Amúgy nagyon fontos,és jó az elemzés!

 3. infaustus permalink
  August 16, 2011 8:29 pm

  Zsotza, részben igazat adok neked. A “keresztény” kifejezés sajnos devalválódott, és már nem azt jelenti, mint az Újszövetség idejében jelentett. Épp az imént írtam a blogomban egy bejegyzést arról, mit is kellene jelentenie a “keresztény” címkének. Azért mondtam, hogy részben, mert mi még ragaszkodhatunk a fogalom újszövetségi jelentéséhez, és érthetjük alatta azokat, akik valóban úgy élnek, hogy illik rájuk a név.

  http://infaustus.wordpress.com/2011/08/16/tanitvanynak-lenni/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: